Уведомление за обратно изкупени акции

София, България, 30 септември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета “Софарма“ АД уведомява, че на 29 септември 2021 г. Дружеството изкупи 200 000 собствени акции представляващи 0.1484% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 780 000 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,90.

Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 10 311 467, представляващи 7.65% от акционерния капитал на Дружеството.

Български

Страници