Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество

София, България, 29 септември 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК и във връзка с чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че след отправено искане към компанията майка публично дружество „Софарма“ АД от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД и дадено съгласие от Съветa на директорите от 12.09.2023 година, днес дъщерното дружество сключи следната сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК:

 

Български

Страници