Приходи от продажби за месец януари 2023 г.

София, България, 6 февурари 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че за месец януари 2023 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите с 33% спрямо същия месец на предходната година, в т.ч. 27% спад на продажбите на вътрешен пазар и 174% ръст на продажбите за износ.

Български

Срок за публикуване на месечната информация за продажбите на Дружеството

София, България, 1 февруари 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че с цел по-точно представяне и недопускане на отклонения в публикуването на месечните данни за продажбите на Дружеството, Съветът на директорите на “Софарма” АД прие решение да удлъжи срока за представянето на съответната информация до 20-то число на месеца следващ отчетния период.

Български

Страници