Лекарствена безопасност

Лекарствената безопасност е етична и регулаторна отговорност на "Софарма" АД.

Ние извършваме цялостен мониторинг на безопасността по време на всички етапи на жизнения цикъл на продуктите и правим оценка на техните рискове и ползи непрекъснато, за да се уверим, че те са безопасни и ефективни, когато достигнат до лекари и пациенти.

_m6i9336.jpg

Нашият екип по лекарствена безопасност информира обществото за ползите и рисковете от нашите лекарства, работи в екип с регулаторните органи за:

  • Мониторинг на безопасността на продуктите по време на клинични изпитвания и след стартирането им на пазара.
  • Поддържане на база данни на всички наблюдавани нежелани лекарствени реакции, които се използват за събиране и оценка на нежеланите лекарствени реакции, както и за откриване на нови рискове, свързани с лекарствата.
  • Активно информира регулаторните органи на нежеланите реакции, съобщавани от пациенти и здравни специалисти.
  • Изготвя документи с лекарствената безопасност, в съответствие със законодателството.

Системата за фармакологична бдителност на "Софарма" АД работи под постоянен мониторинг от страна на регулаторните органи.