Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери

Акции и Акционери

Акциите на "Софарма" АД се търгуват на официалните пазари на:

  • "Българска фондова борса - София" АД
  • Варшавската фондова борса

Присъствие в борсови индекси:

  • Акциите са част от индексите на SOFIX, BGBX40 и BGTR30 на "БФБ - София" АД.
  • Българската национална комисия за корпоративно управление поддържа индекс на корпоративно управление, който се изготвя на годишна база. Акциите на "Софарма" АД отново са част от този индекс през 2022 г.
  • Акциите на Дружеството са включени и в индексите:
    • Dow Jones STOXX EU Enlarged
    • the blue-chip index Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index.

Акционерната структура на "Софарма" АД към 29 Февруари 2024 г. е както следва:

Акционерна струкура на "Софарма" АД   
"Донев инвестмънтс холдинг" АД 38.57%
"Телекомплект инвест" АД 16.15%
д.и.н. Огнян Донев 8.37%
Други физически лица 5.75%
Други юридически лица 22.82%
"Софарма" АД (обратно изкупени акции) 8.30%