Каталог > Бизнес > Производство на фармацевтични продукти > Дейности след получаване на разрешение

Дейности след получаване на разрешение

"Софарма" АД има изградена структура медицинско управление с акцент върху живота на продуктите след получаване на разрешение за употреба, с цел управление на информацията за продукта.

authorization.jpg

Водени от индустриалния етичен кодекс ние разработихме адекватни процеси и процедури, за да се гарантира, че нашите промоционални практики са етични и законни. Предоставянето на точна и пълна информация за:

  • лекари
  • фармацевти
  • други здравни специалисти

е наш ангажимент.  

"Софарма" АД поема отговорност да се събере допълнителна информация за безопасността на лекарството, ефикасността и оптималното използване след одобрение от регулаторните органи. За своите продукти с марката на компанията, "Софарма" АД предоставя съответните проучвания, след получаване на разрешение, за публикуване на интернет страницата на Европейската база данни за клинични изпитвания.