Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Септември 2020
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
Финансови новини
7 Юни 2021
Приходи от продажби за месец май 2021 г.
1 Юни 2021
Редовно Общо събрание на акционерите свикано за 4 Юни 2021 година
21 Май 2021
Съветът на директорите на „Софарма“ АД взе решение за издаване на емисия варанти
Финансова информация 31 Март 2021 г.
378,857
BGN '000 Приходи
33,404
BGN '000 EBITDA
19,924
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
19,448
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.14
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
5 Юли 2021
Представяне на резултатите за януари-юни 2021 г.
30 Юли 2021
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания