Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Септември 2020
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
Финансови новини
11 Януари 2021
Приходи от продажби за месец Декември 2020 г.
8 Януари 2021
„Софарма“ АД става едноличен собственик на дъщерното дружество БРИЗ, Латвия
29 Декември 2020
„Софарма“ АД продаде дела си в дъщерното дружество „Аромания“ АД
Финансова информация 30 Септември 2020 г.
1,018,446
BGN '000 Приходи
65,559
BGN '000 EBITDA
32,818
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
17,514
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.597
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
1 Февруари 2021
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.
5 Февруари 2021
Представяне на резултатите за месец януари 2021 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания