Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
23 Септември 2020
Съобщение от РИОСВ-Благоевград
Финансови новини
5 Април 2021
Приходи от продажби за месец Март 2021 г.
2 Април 2021
Уведомление относно приемането на решение за изменения в Устава на Дружеството
26 Март 2021
Упражняване правото на глас чрез кореспонденция в Извънредното Общо събрание на акционерите свикано на 2 Април 2021 година от 11:00 часа (8:00 часа UTC)
Финансова информация 31 Декември 2020 г.
1,439,879
BGN '000 Приходи
90,607
BGN '000 EBITDA
44,000
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
19,977
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.199
BGN Нетна печалба на акция

Предстоящи събития
5 Май 2021
Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2020 г.
5 Май 2021
Публикуване на Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2021 г.

Нашата история

85+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания