Каталог > Инвеститори > IR Често задавани въпроси

IR Често задавани въпроси

Къде мога да получа дивидент за предишни години?

Дивиденти за изплащане до 5 години назад можете да получите от Финансов счетоводен отдел на "Софарма" АД, на адрес ул. "Лъчезар Станчев" №5, кула А, ет. 8, тел. за контакт: +359 889 324 295.

Възпрепятстван съм лично да получа дивидента си.

Ваш представител може да направи това от Ваше име, ако разполага с нотариално заверено пълномощно.

Как мога да продам или купя акции на "Софарма" АД на "Българска фондова борса - София" АД?

За да продадете или купите акции на "Софарма" АД на "Българската фондова борса - София" АД е нужно да използвате услугите на инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща).

Как мога да продам или купя акции на "Софарма" АД на Варшавската фондова борса?

За да продадете или купите акции на "Софарма" АД на Варшавската фондова борса трябва да използвате услугите на български инвестиционен посредник, който извършва сделки на чуждестранен пазар (в случая на Варшавската фондова борса) или да използвате услугите на полски или друг чуждестранен инвестиционен посредник.

Как мога да разбера каква е стойността на акциите за деня?

Има справка за котировките на акциите в почти всички ежедневници, в сайта на "Българска Фондова Борса - София" АД и тук.

Изгубил съм си депозитарната разписка, как мога да получа копие?

Трябва да се обърнете към инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща), за да Ви се издаде дубликат.

Как да разбера кога ще се проведе Общото събрание на Дружеството?

Съгласно ЗППЦК, Дружеството е длъжно да проведе Редовно Общо събрание на акционерите до края на първото полугодие след приключване на финансовата година. Всички материали за ОСА можете да намерите тук.

Как мога да се запозная с дневния ред на Общото събрание?

Дневният ред е включен в Поканата за Общото събрание. Тя се публикува в Търговския регистър. Съгласно чл. 115 от ЗППЦК Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща до Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността, най-малко 30 дни преди провеждане на Събранието. Всички материали за ОСА можете да намерите и тук.