Каталог > ЗА НАС > Отговорен бизнес > Етичен кодекс на поведение

Етичен кодекс на поведение

code_of_ethic.jpg

Работата на нашите служители се ръководи от принципите:

 • законност
 • лоялност
 • професионализъм
 • отговорност
 • отчетност

Като публично дружество на Българската фондова борса и на Варшавската фондова борса, служителите на "Софарма" се държат почтително и отговорно във взаимоотношения си с акционерите на дружеството, инвеститорите, национално и международно контролиращите органи и всички лица, участващи в регулираните пазари за ценни книжа.

Глава I. Общи положения

Чл. 1 Този кодекс определя правилата за поведение на служителите на "СОФАРМА" АД и има за цел да установи нормите за етично и професионално поведение във всички аспекти на дейността им, да предотврати възможностите за допускане на прояви на бюрокрация, корупция и други незаконни действия, като по този начин повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал и утвърди авторитета на дружеството.
Чл. 2. (1) Работата на служителите на "СОФАРМА" АД е подчинена на принципите на законност, лоялност, професионализъм, отговорност и отчетност.
(2) Служителите на "СОФАРМА"АД изпълняват служебните си задължения компетентно, обективно и добросъвестно, при стриктно спазване на изискванията, заложени в длъжностните им характеристики и на законодателството в Република България, като с цялостното си поведение съдействат за повишаване доверието на акционерите на дружеството и интереса на потенциални нови инвеститори.
(3) С оглед публичния статут на "СОФАРМА" АД, всички служители на дружеството, в зависимост от функциите, които изпълняват, се подчиняват на установените правила на корпоративното управление като стриктно съблюдават вътрешните актове на дружеството, изпълняват служебните си задължения точно и професионално и се стремят да подобряват ефективността на работата си в интерес на акционерите и на дружеството.
(4) Служителите на "СОФАРМА" АД следват поведение, което не накърнява престижа на дружеството, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в обществения и личния си живот.

Глава II. Връзки с инвеститори и медии

Чл. 3 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите на "СОФАРМА" АД се отнасят любезно и с уважение към всеки акционер на дружеството, както и към всяко лице, проявило интерес към дружеството, като в рамките на своята служебна функция разясняват подробно правата им или ги насочват към съответния компетентен служител.
(2) Служителите на "СОФАРМА" АД, се отнасят с дължимото уважение и отговорност към Комисията за финансов надзор, регулаторния пазар на ценни книжа, на който търгуват акциите на дружеството, Централен депозитар, финансовите анализатори, икономическите и други медии и всички участници на капиталовия пазар в България като оказват необходимото съдействие в рамките на служебните си функции.
(3) Съдействието по преходната алинея се осъществява в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
Чл. 4. (1) Директорът за връзки с инвеститорите, като служител на "СОФАРМА" АД, чиято основна функция е да осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството:

 1. предоставя на тези лица пълна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
 2. отговаря за непременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулаторния пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар, по реда и в сроковете, определени в законодателството;
 3. отговаря за ипращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
 4. съдейства на Комисията за финансов надзор, на Българска фондова борса, както и на журналисти и финансови анализатори при разясняването на отделни факти и обстоятелства, съдържащи се в публично оповестената информация за дружеството, когато такова съдействие му бъде поискано;
 5. задължително се уверява, че предоставената информация на акционери и инвеститори, финансови медии и анализатори е вярна, като предоставя тази информация на принципа на равно третиране;
 6. отговаря изчерпателно и ясно на всички въпроси, поставени от акционери и инвеститори, финансови медии и анализатори, като предоставя тази информация на принципа на равно третиране;

(2) Директорът за връзки с инвеститорите на "СОФАРМА" АД изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като се отнася към всички акционери на дружеството въз основа на принципа на равнопоставеност, независимо от броя на притежаваните акции, тяхната националност, расова или етническа принадлежност, възраст, пол, политически или други убеждения.
Чл. 5. (1) Директорът за връзки с инвеститорите на "СОФАРМА" АД предоставя информация относно финансовите и икономическите резултати на дружеството и цялостната му дейност на финансови медии и анализатори, проявили интерес към такава информация, като при необходимост им дава допълнителни разяснения.
(2) При общуването си с финансовите медии и анализатори, директорът за връзки с инвеститорите няма право да проявява лични пристрастия и предпочитания, като предоставя цялата информаци относно дружеството при спазване изискванията за равнопоставено третиране на всички заинтересувани лица

Глава III. Професионално поведение на служителите на "Софарма" АД

Чл. 6. (1) Служителите на "СОФАРМА" АД изпълняват служебните си задължения професионално и отговорно като не допускат личните им интереси или външни фактори да им повлияят върху качеството на изпълнение на възложена работа.
(2) Явяват се навреме на работа, в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол или други упойващи вещества и използват това време само за изпълнение на възложената работа с необходимото качество и в рамките на определени срокове.
Чл. 7. (1) Задължават се да спазват установената в дружеството йерархия на вътрешноорганизационни отношения като стриктно съблюдават вътрешните актове, нарежданията на непосредствения си ръководител и на ръководството на дружеството и не пречат на другите работници и служители да изпълняват техните задължения.
(2) Не са длъжни да изпълняват неправномерни заповеди, издадени по установения ред, когато те съдържат очевидни за тях нарушения.
(3) Обсъждат проблемите, с които се сблъскват в процеса на работа с непосредствените си ръководители или с управителния орган на дружеството
Чл. 8. (1) Да не се допускат да бъдат поставяни във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари или други облаги, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.
(2) Служителите на "СОФАРМА" АД не могат да приемат подаръци или облаги, които биха могли да се възприемат като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения
Чл. 9. (1) При изпълнението на служебните си задължения служителите на "СОФАРМА" АД опазват поверените им технически средства и материали с дължимата грижа и не допускат използването им за лични цели. В случай на загуба или повреждане на поверено имущество , служителите са длъжни своевременно да информират непосредствения си ръководител.
(2) Да не разпространяват поверителни сведения и пазят доброто име на дружеството, като цялата информация, включително и тази, съдържаща лични данни по смисъла на ЗЗЛД, до която имат достъп в качеството им на служители на дружеството се използват само за изпълнение на служебните им задължения при спазване на правилата за защита на информацията.
Чл. 10. Директорът за връзки с инвеститорите на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството като ползва само информация, за която обосновано счита, че е достоверна и пълна като проявява лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК.

Глава IV. Лично поведение

Чл. 11. (1) При изпълнение на служебните си задължения, както и в обществените си отношения извън работно място служителите на "СОФАРМА" АД се придържат към поведение, което не накърнява достойнството на личността и авторитета на дружеството.
(2) Да спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответващи на служебното им положение.
Чл. 12. Не могат да участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на етично поведение и биха могли да накърнят професионалния им авторитет или престижа на дружеството.
Чл. 13. В зависимост от длъжностите, които заемат не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими със задълженията и отговорностите им като служители на дружеството, както и да получават доходи от такива дейности.

Глава V. Взаимоотношения между служителите

Чл. 14. (1) В отношенията си със свои колеги проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация. (2) Зачитат мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот. (3) Съобразяват се с йерархическата си подчиненост в рамките на установената вътрешна структура, като не допускат злоупотреби със служебното си положение, изразяващи се в оказване на натиск или тормоз под каквато и да е форма спрямо подчинени служители.
Чл. 15. Когато професионални или служебни противоречия между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието от страна на непосредствения им ръководител.

Глава VI. Конфликт на интереси

Чл. 16. (1) Конфликт на интереси е налице, когато личните интереси на служителите, техните близки, роднини или лица, с които те са в близки лични или бизнес отношения, се различават от интересите на дружеството.
(2) Служителите на "СОФАРМА" АД се стремят да избягват всякакви ситуации, пораждащи конфликт на интереси, а при възникването на такива полагат необходимите усилия за преустановяването им, като уведомяват непосредствения си ръководител.
(3) При възлагането на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните задължения и личните им интереси, служителите следва своевременно да уведомят своя ръководител.
Чл. 17. (1) Не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.
(2) Не участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с длъжността, функциите и задълженията им.
(3) Служителите, които са напуснали дружеството, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите, които са изпълнявали.

Глава VII. Вътрешна информация и поверителност

Чл. 18. (1) Вътрешна информация е всяка конкретна информация, която не е публично огласена, отнасяща се пряко или непряко до "СОФАРМА" АД или до един или повече финансови инструменти емитирани от дружеството, ако публичното й огласяване може да окаже съществено влияние върху цената на тези финансови интрусменти или на свързани с тях дериватни финансови инструменти.
(2) Вътрешни лица са всички лица, които работят за дружеството по трудов или граждански договор и имат постоянен или инцидентен достъп до вътрешна информация, отнасяща се пряко или непряко до дружеството.
(3) С оглед предотвратяване на възможността да бъдат извършвани злоупотреби с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, всички вътрешни лица се задължават да спазват разпоредбите за ЗПЗФИ относно съхранението и неразпространяването на такава информация, забраните за извършване на манипулация на пазара и финансови инструменти и други манипулативни действия и сделки, забраните за търговия с такава инфромация.
Чл. 19. (1) Служителите са длъжни да опазват данните и личната информация на всички лица, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.
(2) Въздържат се от разпространяването и използването за лични интереси и информация от конфиденциален характер за "СОФАРМА" АД.

Глава VIII. Изпълнение

Чл. 20. При неспазване нормите на поведение в този кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.
Чл. 21. При първоначалното встъпване в длъжност непосредственият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.