Каталог > Node > Политика за поверителност

Политика за поверителност

Благодарим Ви, че посетихте нашата уеб-страница. Защитата и поверителността на Вашите лични данни са от особено значение за нас.

С тази политика целим да Ви информираме относно обработката на лични данни, които събираме във връзка с извършваната от нас дейност. Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва информация като име, адрес, електронна поща или телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с Вашата самоличност, напр. броят на потребителите на интернет страницата, не попада в този обхват.

Повечето от нашите услуги не изискват никаква форма на регистрация. Някои услуги, например, формата за докладване на нежелана лекарствена реакция (нежелан ефект) или формата за упражняване на правата на субектите на данни, както и формата за контакт, изискват предоставянето на лични данни.

Ние уважаваме и зачитаме неприкосновеността на личния живот на всички потребители на нашата уеб-страница. Настоящата политика за поверителност описва начините и условията, при които се обработват и използват Вашите лични данни, събрани при посещението или използване на уеб-страницата. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за поверителност, за да получите повече информация относно обработката и използването на личните Ви данни.

Основни понятия

„Лични данни“ по смисъла на тази политика са данни, предоставени от потребители, здравни специалисти, клиенти или контрагенти на „СОФАРМА” АД във връзка с (включително но не само): 

 1. регистрация и използване на уеб страниците и/или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от „СОФАРМА“ АД (включително официалните страници на Дружеството в социалните мрежи – Facebook; Instagram; Twitter, Linkedin, Youtube и др.) 
 2. подаване на сигнали за нежелани лекарствени реакции, нежелан ефект/инцидент при употреба на козметични продукти/медицински изделия, предлагани от „СОФАРМА“ АД; 
 3. оценка на риска от подадените сигнали; 
 4. отговори на искания, рекламации, запитвания и коментари относно продукти или дейността на „СОФАРМА” АД; 
 5. получаване и изпращане на информация за кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „СОФАРМА” АД; 
 6. във връзка с упражняване на права на субекти на данни.

„Чувствителни лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Обработка на лични данни” на потребител (клиент или контрагент) е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. 

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на „СОФАРМА“ АД. 

„Нежелана лекарствена реакция“ по смисъла на тази политика означава нежелана, непредвидена или вредна реакция, получена в следствие на употребата на лекарствен или козметичен продукт на „СОФАРМА“ АД. 

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Приложимо законодателство” означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни (Закон за защита на личните данни и др.); 

„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г, наричан по-долу за краткост „Регламентът“. 

Кои сме ние? 

„СОФАРМА” АД е  акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 831902088, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 16, тел: 8134200 („СОФАРМА“ АД, „Ние“ или „Дружеството“). Съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Софарма действа в качеството си на администратор на лични данни по отношение на Личните данни на потребителите на уебстраницата и приложенията си. 

Софарма е водеща фармацевтична компания в България, с утвърдени позиции на пазара на висококачествените лекарствени продукти. 

Как да се свържете с нас?

В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно на следния адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. „Илиенско шосе“ №16 или на ел. поща: personaldata@sopharma.bg, или с длъжностното ни лице по защита на личните данни:  Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“. 

Какви Ваши лични данни обработваме? 

Ние събираме и обработваме Ваши лични данни чрез нашата уебстраница, в това число чрез: онлайн апликации, както и чрез специални форми, подавани от Вас на уебстраницата ни, а именно Форма за докладване на нежелани лекарствени реакции (нежелан ефект при козметичните продукти; инцидент – при медицинските изделия), Форма за упражняване на права на субектите, Форма за контакт и др.

Ние можем да обработваме следните категории лични данни (изброяването е примерно и неизчерпателно), предоставени от Вас или за Вас от трети страни, които са съобщили за свързани с Вас подозирани или настъпили нежелани лекарствени реакции  във връзка с изпълнението на задължението ни за наблюдение безопасността на продуктите на Дружеството. (Такива трети страни могат да включват здравни специалисти, роднини или други лица): 

А) Категория „Общи лични данни“ 

1. Име

 • Име и фамилия или 
 • Инициали

2. Контакти

 • Електронна поща
 • Адрес
 • телефон

3. Пол, възраст и дата на раждане, тегло, ръст

4. Изразени интереси, предпочитания, мнения, коментари, позиции и други подобни във връзка с дейността на „СОФАРМА“ АД, в това число за конкретни кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „СОФАРМА” АД. 

Б) Категория „Чувствителни лични данни“ 

1. Данни за здравословно състояние, предоставени чрез Формата за докладване на нежелани лекарствени реакции, включително, но не само:

 • информация относно използвания продукт, дозировката, която сте приемали или Ви е била предписана, причината за приема или за предписването на продукта и всяка последвала промяна във вашия обичаен здравословен статус;
 • подробности за други лекарства/препарати/продукти, които приемате или сте приемали по време на нежеланата лекарствена реакция и причината за техния прием; 
 • подробности за нежеланата реакция, която сте получили, лечението, което сте получили за тази реакция и всички дългосрочни ефекти, които реакцията е причинила на Вашето здраве; 

В) Други данни 

Всякаква друга информация, която може да ни предоставите доброволно чрез достъп до и / или ползване на нашия уебсайт, включително приложения, опериращи на него, форми за попълване и т.н., или чрез достъп до и / или ползване на официалните страници на Дружеството в социалните мрежи – Facebook; Instagram; Twitter, Linkedin, Youtube и др.). 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

За Ваша информация сме посочили най-характерните основания, на базата на които Софарма обработва Вашите лични данни, както е посочено в тази Политика (изброяването не е изчерпателно):

 • Спрямо категории данни  А) и В)- чл. 6, ал. 1, буква a) от Регламента, а именно дадено съгласие от субекта на данните. За категория стандартни лични данни, обработвани във връзка със съобщаване на нежелани лекарствени реакции, нежелан ефект/инцидент при употреба на козметични продукти/медицински изделия, предлагани от „СОФАРМА“ АД – законово задължение съгласно чл. 6, ал. 1, буква в) от Регламента.
 • Спрямо категория данни Б) – чл. 9, ал. 2, буква и) от Регламента, а именно съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските изделия.

Когато сме получили данните на основание на Вашето съгласие и то бъде оттеглено, личните данни ще бъдат изтрити от системите на „СОФАРМА” АД в срок до един месец от получаване на искането Ви за оттегляне на съгласието. Ако в резултат на обективни обстоятелства, например, конкретна нормативна уредба, основанието за обработване на личните Ви данни не е съгласие, а за Софарма е налице друго основание за обработка, Вие ще бъдете надлежно уведомени в рамките на едномесечния срок от получаване на искането за оттегляне на съгласие, както и за конкретните Ви права и срокове, след които можете да изисквате заличаване на данните Ви, съответно за насрещните ни задължения да ги заличим след изтичане на тези срокове. Срокът от един месец започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие по одобрените канали за комуникация с „СОФАРМА” АД.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Личните данни, които събираме от Вас, ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.

При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е изрично посочена в настоящата Политика, ще Ви предоставим необходимата информация, свързана с новата обработка и когато e необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за нея. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:

 • регистрация и използване на уеб страниците и/или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от „СОФАРМА“ АД, 
 • обработване на информацията, предоставена чрез подадени сигнали за нежелани лекарствени реакции, нежелан ефект/инцидент при употреба на козметични продукти/медицински изделия, предлагани от „СОФАРМА“ АД, за да бъдат спазени изискванията на лекарствената безопасност, сигурността и всички законови изисквания; 
 • оценка на съотношението полза - риск на лекарствата  чрез анализиране на  подадените сигнали; 
 • за да можем да изпълним нашите законови задължения като лицензиран производител на лекарствени продукти и да Ви осигурим най-доброто обслужване и безпрепятствен достъп до информация за нашите продукти;
 • за да можем да се свържем с Вас по отношение на информацията, която ни докладвате чрез специалните форми за докладване/контакт/упражняване на право, качени на нашата уебстраница, и да получим допълнителна информация в случай на необходимост; 
 • отговори на искания, запитвания и коментари относно продукти на „СОФАРМА” АД, както кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „СОФАРМА” АД.
 • Упражняване на Вашите права като субекти на лични данни. 

Също така бихме искали да подобряваме услугата, която Ви предоставяме, посредством получаването на информация от Ваша страна. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме бисквитки (cookies) на Вашето устройство. Подробна информация може да намерите в Политиката за бисквитките (по-долу). 

„СОФАРМА“ АД не използва процеси на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране по смисъла на Регламента.  

Кой има достъп до Вашата информация?

Софарма е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да споделя, предава, разкрива или разпространява Вашите лични данни на трети страни, освен на тези предвидени в настоящата Политика. Софарма зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно Дружеството да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни, съвместни или самостоятелни администратори.  

Софарма може да разкрива и предава личните Ви данни и на дружества, намиращи се извън територията на ЕС и ЕИП, доколкото са налице подходящи гаранции за защита на споделените данни или доколкото при липса на такива е приложимо някое от предвидените от Регламент (ЕС) 2016/679 изключения. 

Лицата, с които споделяме информация, са:

 • Доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Софарма да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка с получателите да осигурят адекватно ниво на защита.
 • Други дружества в групата на „СОФАРМА“ АД въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на групата (напр. управление на ИТ инфраструктура), както и с оглед изпълнение на законови задължения във връзка с отчетност.
 • Регулаторни национални и европейски административни органи (в това число Европейска Агенция по Лекарствата), получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
 • Дружества, участващи в процеса по лицензиране на лекарствени продукти.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за определен срок от време, единствено за целите, за които са били събрани и се обработват. Те могат да бъдат съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител. Например, данните Ви за контакт ще бъдат съхранявани и използвани единствено и само за изпращане на информация, която Вие сте поискали от нас, докато не оттеглите даденото съгласие.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „СОФАРМА” АД:

1. да получите достъп до Вашите личните данни, които “СОФАРМА” АД обработва, и да получите копие от тях;
2. при непълнота или неточност в данните, които „СОФАРМА” АД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това, а именно:  

 • постигната е целта, за която данните са събрани; 
 • оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка;
 • данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други; 

4. в определени случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, когато: 

 • оспорвате точността на личните данни за срок, който ни позволява да проверим коректността на личните данни;  
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;  
 • „СОФАРМА“ АД не се нуждае повече от личните Ви данни за целите за които са били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  

5. сте възразили срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за Дружеството; в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;

6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;

7. да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. 

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности Вие можете да упражните правата си на субект на данни като се свържете с нас на personaldata@sopharma.bg. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от един месец от неговото получаване. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. „СОФАРМА“ АД ще Ви информира за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това. 

Как защитаваме Вашите лични данни? 

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем подходящи технически и организационни мерки  и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че те се обработват по сигурен начин  в нашите системи.

Ние въведохме разумни процедури, които да помогнат за запазването на информацията и ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, само до онези служители, които имат нужда от достъп, за да изпълняват задълженията си.

Връзки

Уебсайтовете на „СОФАРМА” АД съдържат препратки към други уебсайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието или съобщенията за поверителност на който и да е от тези сайтове. Ако предоставяте лична информация на който и да е от тези сайтове, информацията Ви се управлява спрямо техните политики за поверителност. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете съобщенията за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

Промени в настоящата политика

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. „СОФАРМА“ АД се задължава да Ви уведоми за всички съществени промени в тази политика за поверителност като ги публикува на официалната си интернет страница. Настоящата политика е сила от 08.04.2019 год.

Политика за бисквитките

Какво са бисквитки?

HTTP - бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка" е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.н., и след това връщан от браузъра всеки път, когато той достъпи до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним Вашето потребителско име или предпочитания и да анализираме колко добре се представят нашите сайтове.

Какви данни събираме?

Ние събираме информация за следните цели: отстраняване на проблеми, администриране на уеб страниците и системите ни, анализиране на тенденции, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране. Освен това ние използваме бисквитки за съхранение на софтуерни настройки, предпочитания и подобни.

Други устройства за проследяване

Ние може да използваме други стандартни технологии като тагове на пиксели (Facebook) и други интернет маркирания ("webbeacons"), за да проследим как Вие използвате нашите уеб страници и промоции или можем да позволим на Трети страни - Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания ("webbeacons") са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите уеб страници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания ("webbeacons") изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем потребителите, изчислим и сегментираме посетителския трафик, измерим конверсии на нашите уеб страници, както и ретаргетираме (ремаркетираме) реклами. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания ("webbeacons"), които нашите Съдружници и / или маркетингови Партньори ни предоставят за същите цели.

Някой друг използва ли бисквитки на нашия сайт?

Когато Вие посещавате нашите уеб страници, ние и / или нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, може автоматично да събираме / събират такава информация посредством използването на електронни инструменти като Бисквитки и други интернет маркирания ("webbeacons") или посочване ("тагване") на пиксели.

Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Използваме Google Analytics и подобни системи, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове и софтуерни платформи.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила.

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Как да изключите бисквитките?

● Бисквитки в GoogleChrome;
● Бисквитки в Mozilla Firefox;
● Бисквитки в Microsoft Internet Explorer;
● Бисквитки в Apple Safari / iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: YourOnlineChoicessite.

Моля да вземете в предвид, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от наши сайтове и / или софтуерни платформи може да не работят правилно. 

Използва ли "Софарма" АД бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Бисквитките, които използваме могат да събират информация относно вашият IP адрес и вашата електронна поща, които не предоставяме на трети лица. 

Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: personaldata@sopharma.bg