Strona główna > Node > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy Ci za odwiedzenie naszej witryny internetowej.  Ochrona i prywatność Twoich danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie.

Za pomocą polityki tej chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych, które gromadzimy w związku z naszą działalnością.  Dane osobowe obejmują wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub podlegającej zidentyfikowaniu osoby. Obejmuje to takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu.  Informacje, które nie są bezpośrednio związane z Twoją tożsamością, jak np. liczba użytkowników na witrynie internetowej, nie mieści się w tym zakresie.

Większość naszych usług nie wymaga żadnej formy rejestracji .  Usługi takie jak formularz zgłoszenia niepożądanego działania leku (skutków ubocznych), formularza wykonywania z praw podmiotów danych oraz formularz kontaktowy wymagają podania danych osobowych.

My cenimy i szanujemy prywatność wszystkich użytkowników naszej witryny internetowej. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady i warunki, w których przetwarzane są i wykorzystane Twoje dane osobowe zbierane podczas wizyty lub użycia naszej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Podstawowe pojęcia 

„Dane osobowe“ w rozumieniu polityki tej to dane dostarczane przez użytkowników, specjalistów ds. zdrowia , klientów lub kontrahentów spółki Sopharma S.A. w związku z (w tym między innymi):  

 1. rejestracją i korzystaniem z witryny internetowej i / lub aplikacji internetowych będących własnością i administrowanych przez spółkę Sopharma S.A. (w tym oficjalnej strony internetowe Spółki w sieciach społecznościowych - Facebook , Instagram , Twitter, Linkedin , Youtube itp.)  
 2. zgłaszaniem działań niepożądanych leku, działaniami niepożądanego/incydentu przy stosowaniu produktów kosmetycznych/wyrobów medycznych oferowanych przez Sopharma S.A.;  
 3. oceną ryzyka na podstawie zgłoszonych sygnałów;  
 4. odpowiedziami na prośby, skargi, zapytania i komentarze dotyczące produktów lub działalności spółki SOPHARMA S.A.;  
 5. otrzymywaniem i wysyłaniem informacji o kampaniach, inicjatywach lub innych wydarzeniach organizowanych, wspieranych lub finansowanych przez spółkę Sopharma S.A.;  
 6. w związku z wykonywaniem praw podmiotów danych.

„Wrażliwe dane osobowe “ oznacza dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, tak samo członkostwo w związkach zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, dane biometryczne wyłącznie w celu identyfikacji osoby, danych zdrowotnych lub danych o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. 

„Przetwarzaniem danych osobowych” użytkownika (klienta lub kontrahenta) jest dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych za pomocą danych osobowych lub zestawu danych osobowych z zastosowaniem automatycznych lub innych środków takich jak gromadzenie, nagrywanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wyszukiwanie, doradztwo, używanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, w jaki dane te stają się dostępne; uporządkowanie, połączenie, ograniczanie, kasowanie lub niszczenie danych. 

„Administrator“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.  

„Osoba przetwarzająca dane“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu spółki Sopharma S.A..  

„Niepożądana reakcja na lek“ w rozumieniu polityki tej oznacza niepożądaną, nieprzewidzianą lub szkodliwą reakcję wynikającą ze stosowania produktu leczniczego lub kosmetycznego spółki Sopharma S.A.. 

„Osoba trzecia“ oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, Administrator danych, podmiot przetwarzający dane osobowe oraz osoby bezpośrednio uprawnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem Administratora lub podmiotu przetwarzającego dane.

„Podmiot danych“ oznacza osobę, która może zostać zidentyfikowana w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online, tak samo jeden lub więcej oznak specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, umysłowej, ekonomicznej , kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby. 

„Obowiązujące prawo” oznacza prawodawstwo Unii Europejskiej i Republiki Bułgarii, które stosowane jest w zakresie ochrony danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych itp.);  

„Rozporządzenie (UE) 2016/679“ oznacza Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu danych tych, uchylające Dyrektywę 95/46/WE (Jednolite rozporządzenie w sprawie ochrony danych) opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 roku, zwanym dalej „Rozporządzeniem”.  

Kim jesteśmy?  

"Sopharma" S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym przy Agencji ds. Rejestracji Republiki Bułgarii pod numerem JKI 831902088, z siedzibą i adresem prawnym: гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 16, tel.: 8134200 (Sopharma S.A. [„СОФАРМА“ АД], „My“ lub „Spółka“). Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych spółka Sopharma działa jako Administrator danych osobowych względem Danych osobowych użytkowników witryny internetowej i własnych aplikacji. 

Sopharma jest wiodącym producentem farmaceutycznym w Bułgarii, o ugruntowanej pozycji na rynku produktów leczniczych wysokiej jakości.  

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli niniejsza polityka nie odpowiada na Twoje pytania lub macie inne pytanie, prosimy skontaktować się z nami bezpośrednio pod następującym adresem:  гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 16 lub na pocztę email: personaldata@sopharma.bg lub z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych:   Spółka cywilna prawników Ernst & Young. 

Co z Twoich danych osobowych możemy przetwarzać?  

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na naszej stronie internetowej , w tym za pośrednictwem:  aplikacji internetowych, a także za pomocą specjalnych formularzy przesyłanych przez Ciebie do naszej witryny internetowej, a mianowicie formularz zgłoszenia działań niepożądanych (niekorzystny wpływ produktów kosmetycznych; wypadek - w przypadku wyrobów medycznych), formularz wykonywania praw podmiotu, formularz kontaktowy itp. 

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych (wyliczenie jest przykładowe i niewyczerpujące) przekazanych przez Ciebie lub dla Ciebie przez osoby trzecie, które zgłosiły jakiekolwiek podejrzewane lub zaistniałe niepożądane reakcje na lek względem przestrzegania przez nas naszego obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów Spółki . (Takie osoby trzecie mogą obejmować pracowników służby zdrowia, krewnych lub inne osoby ):  

А) Kategoria „Ogólne dane osobowe“ 

1. Imię 

 • Imię i nazwisko lub  
 • Inicjały 

2. Dane kontaktowe 

 • Poczta elektroniczna 
 • Adres 
 • telefon 

3. Płeć, wiek i data urodzenia, waga, wzrost 

4. Wyrażone zainteresowania, preferencje, opinie , komentarze, stanowiska itp. w związku z działalnością spółki SOPHARMA S.A., w tym na temat konkretnych kampanii, inicjatyw lub innych wydarzeń organizowanych wspieranych lub finansowanych przez spółkę SOPHARMA S.A..  

B) Kategoria „Wrażliwe dane osobowe” 

1. Dane o stanie zdrowia przekazywane za pośrednictwem Formularza raportowania niepożądanych reakcji na leki, w tym między innymi: 

 • informacje na temat zastosowanego produktu, otrzymanej lub przepisanej dawki, przyczyny przyjmowania lub przepisywania produktu oraz wszelkich późniejszych zmian w Twoim zwykłym stanie zdrowia;
 • szczegółowe informacje na temat innych leków / preparatów / produktów, które zażywasz lub które zażywałeś podczas niepożądanej reakcji na lek oraz powód ich przyjmowania;  
 • szczegóły otrzymanych efektów ubocznych, leczenie, jakie otrzymałeś w związku z tą reakcją oraz wszelkie długoterminowe skutki, jakie reakcja spowodowała dla Twojego zdrowia;  

C) Inne dane  

Wszelkie inne informacje, które możesz nam przekazać dobrowolnie poprzez dostęp i / lub korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym z działających na niej aplikacji, formularzy do wypełniania itp. lub poprzez dostęp i / lub korzystanie z oficjalnych witryn Spółki w sieciach społecznościowych – Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube itp.).  

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W celu uzyskania informacji zidentyfikowaliśmy najbardziej typowe podstawy, na bazie których Sopharma przetwarza dane osobowe zgodnie z opisem tego procesu w niniejszej Polityce ( wykaz nie jest wyczerpujący): 

- Wobec kategorii danych osobowych A) i C) - art.  6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, a mianowicie zgoda osoby, której dane dotyczą.  Wobec kategorii standardowych danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłaszaniem niepożądanych reakcji na lek, niepożądanym skutkiem / incydentem podczas stosowania produktów kosmetycznych / wyrobów medycznych oferowanych przez Sopharma S.A. - prawny obowiązek wynikający z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 

- Wobec kategorii danych osobowych B) – art. 9 ust. 2 lit. i) Rozporządzenia, a mianowicie względem interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, takie jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej i produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. 

Gdy otrzymaliśmy dane na podstawie Twojej zgody i później została ona wycofana, Twoje dane osobowe zostaną usunięte z systemów SOPHARMA S.A. w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania Twojego wniosku o wycofanie zgody. Jeśli w wyniku obiektywnych okoliczności, takich np. jak określone przepisy prawne, podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda, a dla Sopharmy istnieje jeszcze inny powód przetwarzania, zostaniesz należycie powiadomiony w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o wycofanie Twojej zgody. Zostsniesz poinformowany tak samo na temat konkretnych Twoich praw i terminów, po których możesz zażądać usunięcia swoich danych i odpowiednio na temat naszego obowiązku usunąć dane po upływie tych terminów.  Okres jednego miesiąca zaczyna biec od daty identyfikacji osoby, która zażądała wycofania zgody z zastosowaniem zatwierdzonych kanałów komunikacji ze spółką SOPHARMA S.A.. 

W jakim celu będziemy używali Twoje dane? 

Dane osobowe uzyskane od użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostało ogłoszone zbieranie danych tych i / lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W razie potrzeby wykorzystać Twoje dane osobowe do nowego celu, który nie jest wyraźnie określony w niniejszej Polityce, przekażemy Ci niezbędnych informacji związanych z nowym przetwarzaniem, a w razie potrzeby będziemy wymagać Twojej wcześniejszej zgody na przetwarzanie to. 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane do celów administrowania usługi, w tym, lecz nie ograniczając się do tego: 

 • Rejestracja i korzystanie z witryn internetowych i / lub aplikacji online własnych i zarządzanych przez „Sopharma” S.A.,  
 • przetwarzanie informacji przekazanych drogą zgłoszenia niepożądanych reakcji na lek, niepożądanego efektu / incydentu podczas zastosowania produktów kosmetycznych / wyrobów medycznych oferowanych przez spółkę Sopharma S.A. w celu spełnienia wymogów nieszkodliwości środków leczniczych, bezpieczeństwa i wszystkich wymogów prawnych;  
 • ocena stosunku korzyści-ryzyka środków leczniczych poprzez analizę odebranych od użytkowników sygnałów;  
 • abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania prawne jako licencjonowany producent środków leczniczych i zapewnić Ci najlepszą obsługę i nieograniczony dostęp do informacji o naszych produktach; 
 • abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w związku z informacjami, które nam przekazujesz za pośrednictwem specjalnych formularzy zgłoszeniowych / skontaktowania się / wykonywania prawa opublikowanych na naszej witrynie internetowej oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji w razie takiej konieczności;  
 • odpowiedzi na prośby, zapytania i komentarze na temat produktów spółki Sopharma S.A., a także kampanii, inicjatyw lub innych wydarzeń organizowanych, wspieranych lub finansowanych przez spółkę Sopharma S.A.. 
 • Wykonanie swoich praw jako podmiot danych osobowych.  

Chcielibyśmy również cały czas poprawiać jakość usług, które świadczymy na Twoją rzecz poprzez odbieranie informacji od Ciebie.  Aby osiągnąć ten cel, podczas Twojego zalogowania się na naszej witrynie internetowej będziesz proszony o udzielenie lub odmówienie  zgody na zapisywanie i korzystanie z ciasteczek (cookies) na Twoim urządzeniu.  Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie (patrz poniżej).  

Sopharma S.A. nie wykorzystuje zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.   

Kto ma dostęp do Twoich informacji? 

Sopharma jest Administratorem Twoich danych osobistych i jako taki nie będzie tych danych powielał, rozpowszechniał, przekazywał, ani ujawniał Twoich danych osobowych osobom trzecim - za wyjątkiem tym przewidzianym w punktach niniejszej polityki.  Sopharma szanuje i chroni poufność Twoich danych osobowych.  Z zastrzeżeniem wymogów prawnych oraz po otrzymaniu od Ciebie Twojej zgody Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim, które też przetwarzają dane osobowe, będącym wspólnymi lub samodzielnymi Administratorami.  

Sopharma może ujawniać i przekazywać Twoje dane osobowe przedziębiorstwom ulokowanym poza terytorium UE i EOG, o ile istnieją odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony wspólnych danych lub w przypadku braku takich zastosowanie ma jakiekolwiek z przewidzianych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 wykluczeń.  

Osoby, z którymi dzielimy się informacjami, to: 

 • Dostawcy usług.  W przypadku technicznej obsługi systemów informatycznych i wsparcia operacyjnego naszej działalności Sopharma może ujawnić dane osobowe. Podobne ujawnienie danych dokonuje się wyłącznie w razie zaistnienia uzasadnionego powodu i po pisemnym uzgodnieniu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych przez odbiorców Twoich danych.
 • Inne spółki wchodzące w skład Grupy Sopharma S.A. na podstawie naszego uzasadnionych interesów w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych Grupy (np. zarządzanie infrastrukturą IT), jak również w odniesieniu do spełniania zobowiązań prawnych dotyczących rachunkowości.
 • Regulatorne jednostki administracyjne krajowe i europejskie (w tym Europejska Agencja Środków Leczniczych) otrzymujące informacje oparte na kompetencji prawnych do żądania i otrzymywania takich informacji oraz inne organy państwa w przypadkach przewidzianych prawem, w związku z realizacją zobowiązań prawnych lub w związku z postępowaniem sądowym.
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się licencjonowaniem produktów leczniczych. 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez określony czas tylko w celach, dla których zostały zebrane i przetworzone. Można je przechowywać zarówno na nośnikach papierowych, jak i elektronicznych. Na przykład, Twoje dane kontaktowe będą przechowywane i wykorzystywane jedynie do wysyłania informacjipożądanej od nas przez Ciebie, dopóki nie wycofasz swoją na to zgodę.

Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych 

Zgodnie z bułgarskim i europejskim ustawodawstwem, w tym Rozporządzenie (UE) 2016/679, Ty posiadasz następujące prawa wobec swoich danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Sopharma S.A.: 

1. uzyskać dostęp do własnych danych osobowych, które Sopharma S.A. przetwarza, i uzyskać kopię danych; 

2. w razie niekompletności lub niedokładności danych przetwarzanych przez spółkę Sopharma S.A., poprawić treść własnych danych osobowych

3. zażądać usunięcia Twoich danych po spełnieniu warunków do takiego żądania, a mianowicie:   

 • cel, dla którego gromadzone są dane, został osiągnięty;  
 • wycofałeś swoją zgodę, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych; 
 • Twoje dane przetwarzane zostały niezgodnie z prawem, i inne; 

4. w przypadkach określonych przez prawo możesz wymagać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:  

 • kwestionujesz dokładność danych osobowych przez okres, który pozwala nam zweryfikować dokładność danych osobowych;   
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Tynie zażądsz, aby Twoje dane osobowe były usuwane, ale zamiast tego wolisz ograniczyć korzystanie z tych danych;   
 • „Sopharma” S.A. nie potrzebuje więcej Twoich danych osobowych do celów, dla których zostały zgromadzone, ale możesz wymagać zachowania danych tych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;   

5. sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych w oparciu o istnienie interesu prawnego Spółki; w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu (z tych wymienionych powyżej w niniejszym ogłoszeniu) - w takim przypadku można wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na takiej podstawie; 

6. skorzystać z prawa do przenoszenia danych i poprosić o podanie Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego; 

7. wycofać swoją zgodę w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody;  

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać Twoje dane w stanie aktualnym. Jednakże w przypadku, jeśli zauważyłesz błędne dane lub inne nieprawidłowości, możesz dochodzić swoich praw jako podmiot danych w drodze skontaktowania się z nami na adres mailowy personaldata@sopharma.bg. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje żądanie jak najszybciej i nie później niż miesiąc po jego otrzymaniu. W razie konieczności okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, biorąc pod uwagę liczbę i skomplikowaność złożonych wniosków. „Sopharma” S.A. będzie Cię informować o każdym takim przedłużeniu terminu w ciągu miesiąca po dniu otrzymania Twojego wniosku, podając też przyczyny zwłoki tej.

Masz również prawo złożyć skargę do Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki wstępne.  

Jak chronimy Twoje dane osobowe? 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest ważne dla nas. Podczas udzielania informacji oraz potem my podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne i dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia przetwarzania Twoich danych  przez nasze systemy w sposób bezpieczny.

Wprowadziliśmy rozsądne procedury pomagające zachować informacje i ograniczenie dostępu do Twoich danych osobowych tylko do grupy tych pracowników, którzy potrzebują dostępu do danych tych w celu wykonania swoich obowiązków. 

Linki 

Wytryny internetowe spółki Sopharma S.A. zawierają linki do innych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani informacje dotyczące prywatności umieszczone na dowolnej z tych witryn. W przypadku, jeśli podasz informacje osobiste do dowolnej z tych witryn, Twoimi informacjami zarządzają one opierając się na ich własne polityki prywatności. Zalecamy, abyś  się zapoznał dokładnie z komunikatami na temat prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie witryny internetowej .

Zmiany w ninieiszej polityce 

Niniejsza polityka może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w praktykach dotyczących prywatności danych osobowch. SOPHARMA S.A. obowiązuje się informować Cię o wszelkich istotnych zmianach wprowadzonych w niniejszej polityce prywatności, zamieszczając takie zmiany na swojej oficjalnej witrynie internetowej. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 08.04.2019 roku.

Cookies Policy of Sopharma AD

We use cookies or similar instruments on our sites and systems to improve their presentation and your experience. This policy explains how we do this.

What are cookies like?

HTTP cookie, usually called simply “cookies" is a package of information sent by a web server to Internet browser, for instance Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome and so on, and after that returned by the browser each time when it has access to this server. A certain cookie remains in your device for use at a next session, when it may be erased in the meantime. In event that you use more than one browser, each of them has separate space for storage of cookies. The cookies do not refer to a certain person but to a combination of a device and an Internet browser. Therefore, a person who uses several browsers and/or devices has a separate set of cookies for each combination of a device and a browser. On the other hand the cookies do not make a difference amongst a multitude of users sharing the same device and a browser, unless they have different user’s profiles.

Cookies perform a multitude of various functions. For instance, they help us to remember your user name or preferences and to analyze how well our sites present themselves.

What data do we collect?

We collect information about the following objectives: elimination of problems, administration of our web sites and systems, analysis of tendencies, collection of demographic information, observation of the applicable law and realization of cooperation in the activities of the law enforcement authorities. We may also share this information with our authorized third parties – providers of services and advertisers, aimed at determining the overall efficiency of our online advertising, contents and programming. Further to that we use cookies for preservation of our software settings, preferences and others of the kind.

Other devices for tracing down

We may use other standard technologies as tags of pixels (Facebook) and other Internet markings (“web beacons”), to trace down how you use our web sites and promotions or we may allow third parties – providers of services to use these devices on our behalf. The tags of pixels and other Internet markings (“web beacons”) are small graphic images located in individual parts of our Web sites or in our e-mails and let us find out whether you have performed a certain action. When you receive access to these sites or open or click over an e-mail, the tags of pixels or other Internet markings (“web beacons”) send a notification (which does not contain personal data) about this action. The tags of pixels allow us to understand the users, to calculate and segment the user’s traffic, to measure conversions on our Web sites as well as to retarget (remarket) advertisements. We may also use tags of pixels and other Internet markings (“web beacons”), which our shareholders or marketing partners present to us for the same purposes.

Does anyone else use cookies on our site?

When you visit our Web sites, we and/or our authorized Third Parties – Providers of Services and Advertisers may automatically collect such information through the use of electronic instruments as Cookies and other Internet markings (“web beacons”) or indication (“tagging”) of pixels.
We use or let third parties use cookies on our sites. We use Google Analytics and similar systems to observe the traffic on our sites and software platforms.
We may use cookies of third parties which could help us in the research of the market, exercise of monitoring over the revenues, improvement of the functionality and keeping a watch over the observation of our rules.

How you could exclude the Cookies?

All the modern browsers let you change the settings for cookies. You may usually find these settings in menu "options" or "preferences" on your browser. To allow you to be clear about these settings, the following links may help you or you may use the button “Help” from the menus on your browser for more details:


If you worry most of all about the advertising cookies to third parties generated by advertisers, you may switch them off from here: Your Online Choices site.

Please, have in mind that if you decide to stop the cookies, some sections of our sites and/or software platforms may not work appropriately.

Does Sopharma AD use cookies which contain my personal data?

The cookies we use may collect information about your IP address and your electronic mail, which we do not present to third persons.

More information

More information about the manner, which the business uses the cookies in, is available on: www.allaboutcookies.org.

If you have any questions with regard to this Cookies Policy, contact us on e-mail: personaldata@sopharma.bg