Strona główna > O nas > Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

W 2007 Bułgarska Giełda - Sofia AD zainicjowała przyjęcie nowego Bułgarskiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego, który obejmuje podstawowe globalnie zaakceptowane zasady dobrej praktyki ładu korporacyjnego. Kodeks jest obowiązkowy dla spółek notowanych na Official Segment Bulgarian Stock Exchange - Sofia AD i dla Sopharma AD w szczególności.

Rada Dyrektorów Sopharma AD postanowiła poprzeć i przyjąć wszelkie przepisy Narodowego Kodeksu Ładu Korporacyjnego z dnia 27 listopada 2007 r.

Bułgarski Kodeks Ładu Korporacyjnego akcentuje następujące zalecenia dla stron internetowych spółek publicznych:

W ramach dobrze funkcjonującego systemu upubliczniania informacji, Spółka powinna utworzyć i prowadzić swoją stronę internetową. Taka strona internetowa powinna być użytkowana zgodnie z zatwierdzoną polityką dotyczącą treści, zakresu i prawidłowości upubliczniania informacji. Oficjalne informacje na stronie internetowej powinny zawierać co najmniej:

Bułgarski Kodeks Ładu Korporacyjnego został stworzony zgodnie z zasadami "follow or explain", tj. przedsiębiorstwa, które stosują kodeks, są zobowiązane do wyjaśnienia, czy stosują wszystkie jego zasady, a jeśli nie, dlaczego tak jest. Zarząd uważa, że przyjęcie i stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego doprowadzi do zrównoważonej interakcji pomiędzy akcjonariuszami, zarządem a zainteresowanymi stronami.

Pełny tekst Krajowego Kodeksu Ładu Korporacyjnego można znaleźć na stronie internetowej Bułgarskiej Giełdy – Sofia.

W dniu 3 września 2009 roku Pan Ognian Donev, dyrektor wykonawczy Sopharma AD, został wybrany członkiem nowo powstałego Bułgarskiego Komitetu Narodowego w sprawie Ładu Korporacyjnego. Komitet ten powstał pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego i Bułgarskiej Giełdzie, przy wsparciu Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) i dąży do ciągłego monitorowania przestrzegania przez przedsiębiorstwa Narodowego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. Komisja zaproponuje także zmiany do odpowiednich regulacji w samym Kodeksie.

Komisja jest następcą grupy roboczej w sprawie ładu korporacyjnego - autora Narodowego Kodeksu Ładu Korporacyjnego. Instytucjonalizacja Task Force jest również wynikiem rekomendacji udzielonej przez Bank Światowy w ROSC II.

W 2014 roku komisja została zarejestrowana jako bez dochodowy podmiot prawny.