Dywidendy

Zawiadomienie o warunkach wypłaty 6-miesięcznej dywidendy brutto za I półrocze 2020

Sofia, Bułgaria, 25 września 2020 roku – Zgodnie z wymogami art. 115c ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A., SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje o podjęciu decyzji zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które posiedzenie odbyło się w dniu 25 września 2020 roku od godz. 11:00 (UTC godz. 8:00) - w zakresie rodzaju oraz wysokości dywidendy do wypłaty a trybie i warunkach wypłaty dywidendy tej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło propozycję Rady Dyrektorów dotyczącą wypłaty akcjonariuszom 6-miesięcznej obrzydliwy dywidendy w wysokości 0,04 BGN /cztery stotinki/ za akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym posiedzeniu zostało uchwalone 6-miesięczne sprawozdanie finansowe za I. półrocze 2020 roku i podjęto decyzję o podziale zysku, czyli przed dniem 10 października 2020 roku (dividend record date). Wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 8 października 2020 r. (ex-dividend date).

Rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 23 listopada 2020 r. (poniedziałek). Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów Eurobank EFG Bułgaria S.A. / Postbank / (“Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/) w kraju.

Powiadomienie o warunkach wypłaty rocznej dywidendy brutto za 2019 r.

Sofia, Bułgaria, 5 czerwca 2020 r. - Zgodnie z wymogami art. 115c, ust. 4 LPOS „Sopharma” AD zawiadamia wszystkich akcjonariuszy Spółki o decyzji WZA „Sopharma” AD, która odbyła się 5 czerwca 2020 r.

W sprawie wysokości i rodzaju wypłacanej dywidendy oraz warunków jej wypłaty: Coroczne walne zgromadzenie zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty rocznej dywidendy brutto w wysokości 0,07 BGN / siedem stotinek / akcję.

Uprawnionymi do dywidendy są osoby obecne w rejestrze Centralnego Depozytu 14 dni od dnia Coroczne walne zgromadzenie , w którym zostało zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe i podjęto decyzję o dywidendzie, tj. 19 czerwca 2020 r. (Dzień dywidendy) - ex dzień dywidendy 18 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytu dywidenda będzie wypłacana w następujący sposób: dla akcjonariuszy posiadających rachunki klientów u pośrednika inwestycyjnego - za pośrednictwem pośrednika inwestycyjnego, dla akcjonariuszy nieposiadających rachunków u pośrednika inwestycyjnego - za pośrednictwem oddziałów „Eurobank EFG - Bułgaria ”AD / Postbank / w kraju.

W dniu 22. stycznia 2020 spółka Sopharma S.A. rozpoczyna wypłatę dywidendy 6-miesięcznej

16 Styczeń 2020

Sofia, Bułgaria, 16. stycznia  2020 roku – Zgodnie z wymogami art. 100t Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych (UOPPW) spółka Sopharma S.A. informuje, że zgodnie z głosowaniem na posiedzeniu Walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 13.12.2019 w dniu 22.01.2020 roku Spółka rozpocznie wypłatę dywidendy brutto w wysokości 5 stotinek na każdą akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, tzn. na dzień 27.12.2019 roku.

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów banku Postbank (Пощенска банка) w kraju, przed dniem 30.04.2020 roku (po tym dniu akcjonariusze, którzy nie otrzymali należnej im dywidendy we właściwym trybie, mogą to zrobić w kasie gotówkowej Spółki w Sofii, przy ul. Iliensko Shose 16, w godzinach od 10 do 12 i od 14 do 16 każdego dnia roboczego, tel. 02 8134 283).

 Historyczne informacje o dywidendach wypłaconych przez spółki publiczne Sopharma Group

 20212020 2019 201820172016201520142013201220112010
Sopharma AD no dividend 0.04 0.12 0.05 0.11 0.10 0.07 no dividend 0.07 0.07 0.07 0.085
Sopharma Trading AD no dividend no dividend 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.23 0.2 0.17 0.15
Momina krepost AD no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend no dividend
Sopharma Imoti REIT 0.16 0.16 0.28 0.26 0.27 0.28 0.29 0.26 0.22 0.42 0.05 0.18

Informacje o opodatkowaniu dywidend

Niniejsze oświadczenie jest ogólną wytyczną i ma jedynie charakter informacyjny w odniesieniu do niektórych kluczowych aspektów opodatkowania dochodów z instrumentów finansowych, w szczególności dochodu w formie dywidend wypłacanych przez „Sopharma” AD (Spółka), a zatem nie należy go traktować porady prawne lub podatkowe dla akcjonariuszy ani porady inwestycyjne. Spółka zaleca, aby akcjonariusze i potencjalni inwestorzy skonsultowali się z doradcami podatkowymi (w tym doradcami inwestycyjnymi według własnego uznania) w sprawie ogólnych konsekwencji podatkowych oraz traktowania przez bułgarskie władze nabycia, posiadania i zbycia akcji.

Akcjonariusze Spółki oraz potencjalni inwestorzy zainteresowani akcjami Spółki - papierami wartościowymi będącymi w obrocie na rynku regulowanym (Giełda Bułgarska - Sofia AD; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) powinni mieć na uwadze, że przepisy podatkowe kraju, którego są osobami lokalnymi oraz stan rejestracji Spółki (Republika Bułgarii) może wpływać na dochód uzyskiwany z papierów wartościowych.

W Republice Bułgarii dochód z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu na warunkach i w wysokości zależnej od podstawy do realizacji dochodu (zysk kapitałowy, dywidenda, udział w likwidacji) oraz cech osoby otrzymującej dochód (osoba fizyczna lub prawna , osoba lokalna lub zagraniczna).

Przedstawione poniżej informacje są zgodne z przepisami obowiązującymi od września 2020 roku i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za późniejsze zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów z akcji.

„Sopharma” AD jest lokalną osobą prawną Republiki Bułgarii do celów podatkowych (art. 3 ust. 1 CITA). Dochody z dywidend i udziałów w likwidacji z udziału w lokalnych podmiotach prawnych pochodzą ze źródła w Republice Bułgarii (art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 12 ust. 4 CITA).

LOKALNE PODMIOTY PRAWNE to osoby prawne i niespersonalizowane spółki utworzone zgodnie z prawem bułgarskim, a także europejskie spółki akcyjne utworzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 2157/2001 i spółdzielnie europejskie utworzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1435/2003, których siedziba znajduje się w Bułgarii i jest wpisane do bułgarskiego rejestru.

OSOBY LOKALNE to osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, mające stały adres w Bułgarii lub przebywające w Bułgarii przez ponad 183 dni w każdym 12-miesięcznym okresie. Lokalne są również osoby, których centrum życiowych interesów (które określa rodzina, majątek, miejsce pracy, działalność zawodowa lub gospodarcza lub miejsce, z którego dana osoba zarządza swoim majątkiem) znajduje się w Bułgarii, a także osoby wysyłane za granicę z państwa bułgarskiego, jego organów i / lub organizacji, bułgarskich przedsiębiorstw i członków ich rodzin.

OSOBY ZAGRANICZNE (prawne i fizyczne) to osoby, które nie odpowiadają powyższym dwóm definicjom.

PODZIAŁ

Ostateczny podatek jest pobierany od dochodu podlegającego opodatkowaniu

1. dywidendy na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą;

2. dywidendy na rzecz:

a) lokalna lub zagraniczna osoba fizyczna ze źródła w Bułgarii;

b) osoba lokalna ze źródła zagranicznego;

c) zagraniczne osoby prawne, z wyjątkiem przypadków, gdy dywidendy są realizowane przez zagraniczną osobę prawną za pośrednictwem siedziby w kraju;

d) lokalne podmioty prawne niebędące przedsiębiorcami, w tym gminy.

Istnieją wyjątki od reguły podatkowej w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz:

1. lokalna osoba prawna, która uczestniczy w kapitale spółki jako przedstawiciel państwa;

2. fundusz kontraktowy;

3. zagraniczna osoba prawna będąca rezydentem podatkowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyjątkiem przypadków ukrytego podziału zysków.

 Dochód z dywidend wypłaconych przez Spółkę podlega opodatkowaniu u źródła w wysokości pięciu procent (5%) od kwoty dywidend brutto (art. 194 ust. 1 w związku z art. 200 ust. 1 ustawy o dochodach od osób prawnych). opodatkowania oraz art. 38 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i), jako:

1. Dochody z dywidend wypłacane przez Spółkę na rzecz lokalnych podmiotów prawnych.

Dochód z tytułu wypłaty dywidend przez lokalne osoby prawne, takie jak Spółka, nie jest ujmowany dla celów podatkowych zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 CITA, dla celów opodatkowania osób prawnych. W związku z tym dochód z dywidend wypłaconych na rzecz lokalnych osób prawnych jest zwolniony z podatku od osób prawnych. Zgodnie z art. 194 ust. 1 CITA dywidendy wypłacane (spersonalizowane) przez lokalne osoby prawne, takie jak Spółka, na rzecz lokalnych podmiotów prawnych niebędących przedsiębiorcami, w tym gmin, są opodatkowane u źródła. Stawka podatku wynosi 5% i jest obliczana od kwoty dywidend brutto, z podatkiem potrąconym przez płatnika dochodu. Dywidendy wypłacane na rzecz lokalnych podmiotów prawnych uczestniczących w kapitale Spółki jako przedstawiciel państwa, w zakresie dopuszczalnym, jak również na rzecz funduszy inwestycyjnych, nie podlegają opodatkowaniu u źródła.

2. Przychody z dywidend wypłacane przez Spółkę na rzecz zagranicznych podmiotów prawnych.

Dochód z tytułu wypłaty dywidend przez lokalne osoby prawne, takie jak Spółka, nie jest ujmowany dla celów podatkowych zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 1 CITA, na potrzeby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zysków zagranicznych osób prawnych, realizowanych za pośrednictwem miejsca prowadzenia działalności w kraju. W związku z tym dochód z dywidend wypłaconych na rzecz zagranicznych osób prawnych, prowadząc działalność za pośrednictwem siedziby w kraju, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 CITA dywidendy wypłacane (personalizowane) przez lokalne osoby prawne, takie jak Spółka, na rzecz zagranicznych osób prawnych są opodatkowane u źródła, z wyjątkiem przypadków, gdy dywidendy są wypłacane na rzecz funduszu inwestycyjnego, zagranicznego osoba prawna będąca rezydentem do celów podatkowych państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z wyjątkiem przypadków ukrytego podziału zysków lub gdy dochód z dywidend jest realizowany przez zagranicznego osoba prawna poprzez miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. Stawka podatku wynosi 5% i jest obliczana od kwoty dywidend brutto, z podatkiem potrąconym przez płatnika dochodu.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 CITA istnieje zobowiązanie do zadeklarowania dywidend (naliczonych na rzecz zagranicznych osób prawnych), a także do zadeklarowania potrąconego od nich podatku, jedynie Spółka - która wypłaciła dywidendę.

 3. Dochody z dywidend wypłacane przez Spółkę na rzecz lokalnych osób.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z dywidend z udziałów w lokalnych podmiotach prawnych, takich jak Spółka, wypłacane na rzecz lokalnych osób fizycznych, są opodatkowane ostatecznym podatkiem. Stawka podatku wynosi 5% i jest naliczana od kwoty brutto dywidendy określonej decyzją o jej wypłacie (od kwoty brutto kwot stanowiących ukryty podział zysku, w przypadku dywidendy w formie ukrytego podziału zysku) podatek jest potrącany od płatnika dochodu.

Osoby fizyczne - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu u źródła dochodów z tytułu dywidend, wypłacanych przez Spółkę, zgodnie z CITA, podatkiem w wysokości 5%, naliczanym od kwoty dywidend brutto, przy czym podatek przez płatnika dochodu.

Dywidendy naliczone przez lokalne osoby prawne na rzecz osób fizycznych nie podlegają deklaracji w rocznej deklaracji zgodnie z art. 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 73 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynie spółka bułgarska, która wypłaciła dywidendę, jest zobowiązana do zadeklarowania dywidend (naliczonych na rzecz osób fizycznych lub zagranicznych), a także do zadeklarowania potrąconego podatku.

4. Dochody z dywidend wypłacane przez Spółkę na rzecz osób zagranicznych

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z tytułu dywidend z tytułu udziałów w lokalnych podmiotach prawnych, takich jak Spółka, wypłacane na rzecz osób zagranicznych, są opodatkowane podatkiem końcowym. Stawka podatku wynosi 5% i jest naliczana od kwoty brutto dywidendy określonej decyzją o jej wypłacie (od kwoty brutto kwot stanowiących ukryty podział zysku, w przypadku dywidendy w formie ukrytego podziału zysku) podatek jest potrącany od płatnika dochodu.

KORZYSTANIE Z ULG PODATKOWYCH

Zagraniczny właściciel akcji może podlegać zwolnieniu, zwrotowi lub zaliczeniu całości lub części bułgarskiego podatku, jeżeli między Bułgarią a krajem, którego jest rezydentem, obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (DTT). Tryb korzystania z ulg podatkowych dla osób zagranicznych przewidzianych w zawartych umowach DTT został uregulowany w rozdziale szesnastym działu III Kodeksu postępowania w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych (TSPC). Gdy łączna kwota zrealizowanego dochodu przekroczy 500 000 BGN, cudzoziemiec powinien poświadczyć bułgarskiemu organowi skarbowemu istnienie podstaw do zastosowania NTC. Akcjonariusz zagraniczny ma prawo skorzystać z odnośnej ulgi podatkowej poprzez złożenie wniosku o próbkę wraz z dowodem potwierdzającym: a) że jest mieszkańcem kraju, z którym Bułgaria zawarła odpowiednią NTC (poprzez przedłożenie zaświadczenia wydanego przez organy podatkowe danego kraju lub w inny sposób, zgodnie ze zwyczajową praktyką zagranicznej administracji podatkowej); b) że jest posiadaczem dywidendy z akcji (składając oświadczenie); c) że nie posiada siedziby ani określonej bazy na terytorium Republiki Bułgarii, z którą faktycznie związany jest dochód z dywidend (poprzez złożenie oświadczenia); oraz (d) że wszystkie mające zastosowanie wymagania odpowiedniej NTC zostały spełnione (poprzez przedstawienie oficjalnego dokumentu lub innych pisemnych dowodów).Oddzielnie, do bułgarskich organów skarbowych należy przedłożyć dodatkową dokumentację potwierdzającą rodzaj, wysokość i podstawy wypłaty dywidendy, np. Decyzję Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy oraz dokument potwierdzający liczbę posiadanych akcji (np. paragon). Wniosek o zastosowanie NTC, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy złożyć w bułgarskim urzędzie skarbowym (bułgarskim urzędzie skarbowym) dla każdego zagranicznego posiadacza niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki decyzji o wydaniu dywidendy. Jeżeli bułgarska administracja podatkowa odmówi zwolnienia z opodatkowania, Spółka jest zobowiązana do potrącenia pełnej kwoty 5% podatku należnego z tytułu wypłaconej dywidendy. Akcjonariusz, któremu odmówiono zwolnienia od podatku, może odwołać się od decyzji. W przypadku, gdy łączna kwota dywidend lub jakichkolwiek innych dochodów wypłaconych przez emitenta nie przekracza 500 000 BGN w ciągu jednego roku, zagraniczny posiadacz nie jest zobowiązany do złożenia wniosku o zastosowanie DTT do bułgarskiej administracji podatkowej. W tym drugim przypadku musi jednak poświadczyć Spółce zaistnienie powyższych okoliczności i złożyć (w terminie przez Spółkę) opisane powyżej dokumenty potwierdzające istnienie podstaw do zastosowania przez Spółkę NTC.

Powyższe informacje zostały przygotowane jedynie jako wartość dodana dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów „Sopharma” AD. 

IR