Zarząd

Zarząd Spółki Sopharma AD stanowi Rada Dyrektorów Spółki. W Radę Dyrektorów wchodzi pięcioro członków. Spółka jest reprezentowana i prowadzona przez dyrektora wykonawczego Dr Ognian Donev.

OBOWIĄZKI

Rada dyrektorów

  • Przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie dla Spółki, roczne sprawozdania i bilansu oraz projekty decyzji finansowych kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  • Zatwierdza plany i programy dla działalności Spółki;
  • Zatwierdza strukturę organizacyjną i zarządzającą, regulacje wewnętrzne dotyczące wydatków służbowych, płac i innych regulacji wewnętrznych Spółki;
  • Decyduje w tworzeniu funduszy pieniężnych i określa procedury ich pozyskiwania i wydatkowania;
  • Proponuje Walnemu Zgromadzeniu podwyższenie lub obniżenie kapitału, zmiany i / lub uzupełnienia do Statut towarzystwa, zmiany w składzie Zarządu, odwołania lub zatwierdzenia nowego Zarządu.
  • Decyduje o zamknięciu lub przeniesieniu zależnych lub głównych części z nich na istotną zmianę w działalności Spółki, zmiany organizacyjne, długoterminowe kooperacje i otwieranie nowych oddziałów.
  • Zawiera umówy kredytowe
  • Zawiera transakcje skutkujące transferem lub przyznania do wykorzystania do innych stron aktywów o łącznej wartości ponad 50% wartości aktywów w bilansie Spółki dopiero po wyraźnej zgodzie przez Walne Zgromadzenie.