Каталог > Инвеститори > Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

 1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
 2. Увеличава и намалява капитала;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 5. Назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
 6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те/ експерт-счетоводител/и/;
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
 9. Решава издаването на облигации;
 10. Разпределя печалбата;
 11. /изм. с реш. на ОС от 02.06.2005 г./ Овластява Съвета на директорите за сключване на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.
2024
Покана и материали за свикване на РОСА на 28.06.2024 г.

Documents

Уведомление за публикуване на материалите за РОСА на "Софарма" АД1.37 MB pdfУведомление за публикуване на материалите за РОСА на "Софарма" АД
Протокол на Съвета на директорите за свикване на РОСА на 28.06.2024 г.1.5 MB pdfПротокол на Съвета на директорите за свикване на РОСА на 28.06.2024 г.
Покана за свикване на РОСА на 28.06.2024 г.1.36 MB pdfПокана за свикване на РОСА на 28.06.2024 г.
Пълномощно98 KB docПълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция91 KB docДекларация за гласуване чрез кореспонденция
Мотивиран доклад на Съвета на директорите7.33 MB pdfМотивиран доклад на Съвета на директорите
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите1.3 MB pdfДоклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад на одитния комитет645.94 KB pdfДоклад на одитния комитет
Политика за възнагражденията172.59 KB pdfПолитика за възнагражденията
2023
ИОСА 24-11-2023

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД, проведено на 24 ноември 2023 г. от 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.)268.8 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД, проведено на 24 ноември 2023 г. от 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.)
Протокол от Комисията за проверка на кворума и представения капитал67.24 KB pdfПротокол от Комисията за проверка на кворума и представения капитал
ИОСА 04-08-2023 

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД, проведено на 4 август 2023 г. от 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.)349.54 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД, проведено на 4 август 2023 г. от 11:00 ч. (UTC 8:00 ч.)
Протокол от Комисията за проверка на кворума и представения капитал59.74 KB pdfПротокол от Комисията за проверка на кворума и представения капитал
ОСА 02-06-2023

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД, проведено на 3 Юни 2022 г. от 11:00 ча56.54 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД, проведено на 3 Юни 2022 г. от 11:00 ча
Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД, проведено на 3 Юни 2022 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)657.42 KB pdfПротокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД, проведено на 3 Юни 2022 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
2022
РОСА 03-06-2022

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА 742.91 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА
Протокол от РОСА на "Софарма" АД, проведено на 03.06.2022 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)5.8 MB pdfПротокол от РОСА на "Софарма" АД, проведено на 03.06.2022 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
2021
AGM 04-06-2021

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА 687.78 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА
Протокол от РОСА на "Софарма" АД, проведено на 04.06.2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)7.58 MB pdfПротокол от РОСА на "Софарма" АД, проведено на 04.06.2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
EGM 02-04-2021

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на 02.04.2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)687.27 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на 02.04.2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
Протокол от ИОСА на "Софарма" АД, проведено на 02.04.2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)2.39 MB pdfПротокол от ИОСА на "Софарма" АД, проведено на 02.04.2021 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
2020
ИОСА 25-09-2020 11:30 часа (UTC 8:30 часа)

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на 25.09.2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа)683.38 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на 25.09.2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа)
Протокол от ИОСА на "Софарма" АД, проведено на 25.09.2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа)2.49 MB pdfПротокол от ИОСА на "Софарма" АД, проведено на 25.09.2020 г. от 11:30 часа (UTC 8:30 часа)
ИОСА 25-09-2020 11:00 часа (UTC 8:00 часа)

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на 25.09.2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)474.11 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на 25.09.2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
Протокол от ИОСА на "Софарма" АД, проведено на 25.09.2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)3.15 MB pdfПротокол от ИОСА на "Софарма" АД, проведено на 25.09.2020 г. от 11:00 часа (UTC 8:00 часа)
Политика за формиране на възнагражденията138.13 KB pdfПолитика за формиране на възнагражденията
РОСА 05-06-2020

Documents

Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД180.12 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в Редовното Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол от Редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 5 юни 2020 г. 524.58 KB pdfПротокол от Редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 5 юни 2020 г.
2019
ИОСА 13-12-2019

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите262.1 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на "Софарма" АД 54.05 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на "Софарма" АД
РОСА 07-06-2019

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД768.05 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД51.91 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД
2018
ИОСА 14-09-2018

Documents

Протокол от ИОСА - 14.09.2018г. 7.61 MB pdfПротокол от ИОСА - 14.09.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА964.74 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
ИОСА 01-08-2018

Documents

Протокол от ИОСА - 01.08.2018г. 695.2 KB pdfПротокол от ИОСА - 01.08.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА 974.03 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
РОСА 15-06-2018

Documents

Протокол от ОСА на "Софарма" АД1.24 MB pdfПротокол от ОСА на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА 1016.02 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА
ИОСА 23-02-2018

Documents

Протокол от ИОСА3.94 MB pdfПротокол от ИОСА
2017
ОСА 02-06-2017

Documents

Протокол от ОСА - 02-06-2017 г.2.19 MB pdfПротокол от ОСА - 02-06-2017 г.
ИОСА 24-04-2017

Documents

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД5.93 MB pdfПротокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
2016
ОСА 17-06-2016

Documents

Протокол от ОСА - 17-06-2016г.935.84 KB pdfПротокол от ОСА - 17-06-2016г.
2015
ИОСА 09-01-2015

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.537.37 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.
ОСА 19-06-2015

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.914.34 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.
2014
ИОСА 19-12-2014

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.635.95 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.
ОСА 20-06-2014

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014844.47 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014
2013
ОСА 21-06-2013

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.919.41 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.
ИОСА 28-02-2013

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.2.69 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.
2012
ИОСА 1-11-2012

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.1.6 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.
ОСА 19-06-2012

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.2.7 MB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.
2011
ИОСА 30-11-2011

Documents

Протокол от ИОСА - 02.11.2011 год.3.86 MB pdfПротокол от ИОСА - 02.11.2011 год.
ОСА 30-06-2011

Documents

Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 20111.84 MB docПротокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 2011