Годишни резултати

По-долу предоставяме извадка от одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за последната приключена финансова година.