Събития

С оглед на максимална информираност на акционерите и потенциалните инвеститори, заинтересованите лица и финансовите анализатори ръководството на "Софарма" АД представя Корпоративния календар за 2023 година относно най-съществените корпоративни събития на дружеството.

І. ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕГУЛЯРНОСТ НА РАЗКРИВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

2024
22 Юли 2024 Представяне на резултатите за януари-юни 2024 г. Добави към календар
30 Юли 2024 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2024 г. Добави към календар
20 Август 2024 Представяне на резултатите за януари-юли 2024 г. Добави към календар
29 Август 2024 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2024 г. Добави към календар
20 Септември 2024 Представяне на резултатите за януари-август 2024 г. Добави към календар
21 Октомври 2024 Представяне на резултатите за януари-септември 2024 г. Добави към календар
30 Октомври 2024 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2024 г. Добави към календар
20 Ноември 2024 Представяне на резултатите за януари-октомври 2024 г. Добави към календар
29 Ноември 2024 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2024 г. Добави към календар
20 Декември 2024 Представяне на резултатите за януари-ноември 2024 г. Добави към календар
2025
20 Януари 2025 Представяне на резултатите за януари-декември 2024 г. Добави към календар
30 Януари 2025 Публикуване на предварителен годишен Индивидуален финансов отчет за 2024 г. Добави към календар
3 Март 2025 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2024 г. Добави към календар
20 Март 2025 Представяне на резултатите за януари-февруари 2025 г. Добави към календар
22 Март 2025 Представяне на резултатите за януари-март 2025 г. Добави към календар
31 Март 2025 Публикуване на Годишен индивидуален одитиран отчет за 2024 г. Добави към календар
30 Април 2025 Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2024 г. Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.

 

2024
28 Юни 2024 Провеждане на Редовно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията.
20 Юни 2024 Представяне на резултатите за януари-май 2024 г.
30 Май 2024 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.
20 Май 2024 Представяне на резултатите за януари-април 2024 г.
30 Април 2024 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2024 г.
29 Април 2024 Публикуване на Годишен консолидиран одитиран отчет за 2023 г.
22 Април 2024 Представяне на резултатите за януари-март 2024 г.
29 Март 2024 Публикуване на Годишен индивидуален одитиран отчет за 2023 г.
20 Март 2024 Представяне на резултатите за януари-февруари 2024 г.
29 Февруари 2024 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2023 г.
20 Февруари 2024 Представяне на резултатите за месец януари 2024 г.
30 Януари 2024 Публикуване на предварителен годишен Индивидуален финансов отчет за 2023 г.
22 Януари 2024 Представяне на резултатите за 2023 г.
19 Януари 2024 Представяне на резултатите за януари-декември 2023 г.
2023
20 Декември 2023 Представяне на резултатите за януари-ноември 2023 г.
29 Ноември 2023 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
20 Ноември 2023 Представяне на резултатите за януари-октомври 2023 г.
30 Октомври 2023 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2023 г.
20 Октомври 2023 Представяне на резултатите за януари-септември 2023 г.
20 Септември 2023 Представяне на резултатите за януари-август 2023 г.
29 Август 2023 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2023 г.
21 Август 2023 Представяне на резултатите за януари-юли 2023 г.
31 Юли 2023 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2023 г.
20 Юли 2023 Представяне на резултатите за януари-юни 2023 г.

* Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

** Предварителна дата. Подлежи на промяна при промяна на обстоятелствата.

ІІ. ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОБСТОЯТЕЛСТВОСРОКОВЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Решение на СД Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
2. Промени в СД или начина на представяване на дружеството Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 2 работни дни от вписването в ТР.
3. Промени в Устава Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно 2 работни дни от вписването в ТР.
4. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
5. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
6. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
7. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
8. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
9. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
11. Обявяване на печалбата на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
12. Съществени загуби и причини за тях Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
14. Модифициран одиторски доклад Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
15.Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
28. Покупка на патент Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.