Каталог > Инвеститори > Акции и Акционери > Публични компании в Група Софарма

Публични компании в Група Софарма

"СОФАРМА" АД

"Софарма" АД е български фармацевтичен производител и износител със силно регионално присъствие. Продуктовото портфолио на дружеството съдържа повече от 200 продукта. Дружеството произвежда активни субстанции и лекарствени продукти; извършва дейности свързани с проучване, разработване и внедряване в сферата на фитохимията, химията и фармацевтиката. "Софарма" АД предоставя услуги свързани с производството, както и други свързани услуги.

Фондова борса: БФБ – София АД
Дата на първо търгуване: 20/01/1998
ISIN код:  BG11SOSOBT18

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД

"Софарма Трейдинг" АД е една от най - големите компании в България и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите международни практики в страната и партньор, предпочитан от производители, търговци на едро, аптеки и болници и инвеститори.

Фондова борса: БФБ – София АД
Дата на първо търгуване: 30/01/2008
ISIN код: BG1100086070
Линк към страницата: www.sopharmatrading.bg

"МОМИНА КРЕПОСТ" АД

"Момина крепост" АД е български производител и износител на пластмасови материали за еднократна употреба предимно за болничния пазар.

Фондова борса: БФБ – София АД
ISIN код: BG11MOVEAT12
Дата на първо търгуване: 07/05/1998
Линк към страницата: www.mkrepost-bg.com

"СОФАРМА ИМОТИ" АДСИЦ

"Софарма Имоти" АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти.

Фондова борса: БФБ – София АД
ISIN код: BG1100031068
Дата на първо търгуване: 17/04/2006
Линк към страницата: www.sopharma-imoti.com

"ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД

"Доверие - Обединен холдинг" АД заема водещо място в стопанския живот на България и следва основната си инвестиционна цел: да осигури на своите акционери постоянен доход от дивиденти и от нарастване на пазарната цена на акциите.

Фондова борса: БФБ – София АД
ISIN код: BG2100028054
Дата на първо търгуване: 06/07/1998
Линк към страницата: https://www.doverie.bg/