Каталог > Node > Политика за поверителност

Политика за поверителност

Въведение

Здравейте!

Благодарим Ви, че се интересувате от политиката за поверителност на "Софарма" АД – водеща фармацевтична компания в България, с утвърдени позиции на пазара на висококачествените лекарствени продукти. С настоящия документ целим да Ви информираме допълнително и обясним какви лични данни събираме, защо ги събираме и с кого от нашите доверени партньори и административни и регулаторни органи споделяме тази информация. Също така целим да Ви уведомим за Вашите права относно как да достъпите, промените или изтриете Вашите лични данни.
"Софарма" АД защитава събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка.
Ако търсите повече информация за "Софарма" АД, можете да посетите нашата уеб страница www.sopharma.bg.

Основни понятия

"Лични данни" по смисъла на тази политика са данни, предоставени от потребители / клиенти на "Софарма" АД във връзка с:

 1. регистрация и използване на уеб страниците и / или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от "Софарма" АД;
 2. подаване на сигнали за нежелани лекарствени реакции;
 3. оценка на риска от подадените сигнали;
 4. отговори на искания, запитвания и коментари относно продукти на "Софарма" АД, както кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от "Софарма" АД.

"Обработка на лични данни" на потребител е всяка операция с данни на потребителя, в това число събиране, записване, организация, съхранение, промяна, разкриване на клиентска информация, предоставяне на достъп, извършване на справки и извлечения, използване, пренасочване, съединяване, затваряне, заличаване или унищожаване на потребителски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Чрез нашата уебстраница и / или онлайн апликации, ние обработваме следните лични данни за Вас:
Име: Име, презиме и фамилия;
Контакти: Електрона поща, адрес и телефон.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите данни, когато Вие сте ни ги предоставили доброволно при регистрацията Ви на нашата уебстраница и / или онлайн апликация или при подаване на сигнал, запитване и т.н., както и за да можем да изпълним нашите законови задължения като лицензиран производител на лекарствени продукти и да Ви осигурим най-доброто обслужване и безпрепятствен достъп до информация за нашите продукти.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и / или съгласно изискванията на приложимото законодателство.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:

 • регистрация и използване на уеб страниците и / или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от "Софарма" АД;
 • подаване на сигнали за нежелани лекарствени реакции; 
 • оценка на риска от подадените сигнали или 
 • отговори на искания, запитвания и коментари относно продукти на "Софарма" АД, както кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от "Софарма" АД.

Също така бихме искали да подобряваме услугата, която Ви предоставяме, посредством получаването на информация от Ваша страна. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме бисквитки (cookies) на Вашето устройство. Подробна информация може да намерите в Политиката за бисквитките по долу.

Кой има достъп до Вашата информация?

"Софарма" АД е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да продава Вашите данни на трети страни, включително и за маркетингови цели. "Софарма" АД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно "Софарма" АД да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни или самостоятелни администратори.

Обработващите лични данни са трети страни, които могат да използват Вашите лични данни само по начина, определен в споразумението между "Софарма" АД и тях, за целите посочени в настоящата политика. Те няма да споделят личните Ви данни с никоя организация освен нас. Те ще съхраняват Вашата информация сигурно и за период, който предварително сме им задали.

Лицата, с които споделяме информация, са:

 • Доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно "Софарма" АД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка с получателите да осигурят адекватно ниво на защита.;
 • Други дружества в групата на "Софарма" АД въз основа на легитимния ни интерес, свързан с вътрешните административни цели на групата (напр. управление на ИТ инфраструктура), както и с оглед изпълнение на законови задължения във връзка с отчетност;
 • Регулаторни административни органи, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

Както споменахме по-горе, в случай че ни предоставите Вашето съгласие, ще споделим информация с нашия партньор Google, които я обработват за аналитични цели, както и таговете на пиксели и други интернет маркирания, които ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите, изчислим и сегментираме потребителския трафик, измерим конверсии на нашите уеб страници, както и ретаргетираме (ремаркетираме) реклами. Подробна информация може да намерите в Политиката за бисквитките.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние ще съхраняваме Вашата информацията, докато акаунтът Ви е активен, имате активни взаимоотношения с нас, или докато се нуждаете от нашите услуги. Вашите данни се съхраняват до изтичане на нормативно установените срокове за съхранение на информация за целите на регулаторен надзор от компетентните държавни органи. Ние ще съхраняваме и използваме Вашата информация, както е необходимо за целите на изпълнението на нашите законови задължения или за разрешаване на възникнали спорове.

Когато сме получили данните с Вашето съгласие и то бъде оттеглено, личните данни ще бъдат изтрити от системите на "Софарма" АД в срок от 30 дни, освен в случаите, когато за нас съществува нормативно задължение за съхранение на данните Ви за законово установени регулаторни цели. Ще Ви уведомим надлежно за това в рамките на 30-дневния срок от подаване на искането за оттегляне на съгласие, както и за конкретните Ви права и срокове, след които можете да изисквате заличаване на данните Ви, съответно за насрещните ни задължения да ги заличим след изтичане на тези срокове. Срокътот 30 дни започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие по одобрените канали за комуникация със "Софарма" АД.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие имате контрол над Вашите лични данни, които споделяте с нас.

Ние можем да се свържем с Вас за маркетингови цели, в случай че приемете тази възможност, посредством Вашето съгласие при регистрация или след промяна на Вашите предпочитания в настройките на Вашия профил, както и в изпълнение на конкретните ни задължения. Моля имайте предвид, че при контакт за маркетингови цели ще е необходимо да запомним Вашия избор, за да не осъществяваме контакт с Вас по повод маркетингова дейност, в случай че не желаете. Също така имате правото да оттеглите Вашето съгласие за ползването на данните Ви за маркетингови цели по всяко време. Подробна информация може да намерите тук и в Политиката за бисквитките.

След регистрация може да променяте Вашите преференции в самия потребителски профил.

За целите на защита на Вашите лични данни можем да се обърнем към Вас да верифицирате данните, съдържащи се в нашите системи и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. Корекция на събрани данни се извършва и на основание данни от независими публични официални регистри и други достоверни източници.
След ползване на услуги, предоставяни от "Софарма" АД, можете да заявите промяна в данните Ви съобразно комуникационните канали по всяко време.

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от "Софарма" АД:

 1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които "Софарма" АД обработва и да получите копие от тях;
 2. При непълнота или неточност в данните, които "Софарма" АД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други; 
 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или деактивирате като се свържете с нас на personaldata@sopharma.bg. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че тя се третира сигурно в нашите системи.
Ние въведохме разумни процедури, които да помогнат за запазването на информацията и ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, само до онези служители, които имат нужда от достъп, за да изпълняват задълженията си.

Връзки

Уебсайтовете на "Софарма" АД съдържат връзки към други уебсайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието или съобщенията за поверителност на който и да е от тези сайтове. Ако предоставяте лична информация на който и да е от тези сайтове, информацията Ви се управлява спрямо техните политики за поверителност. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете съобщенията за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

Промени в настоящата политика

Последно актуализирахме настоящата политика на 23 май 2018 г. и ще я обновяваме непрекъснато. Очакваме да направим съществени промени в тази политика на и след 25 май 2018 г. в резултат на влизащия в сила Общ регламент за защита на данните (GDPR) и промените в Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно или с длъжностното ни лице позащита на личните данни: Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг". Можете да го направите на следния адрес: гр. София, п.к. 1220, ул. "Илиенско шосе" №16 или на ел. поща: personaldata@sopharma.bg.

Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашите сайтове и системи, за да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване. Тази политика обяснява как правим това.

Какво са бисквитки?

HTTP - бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка" е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.н., и след това връщан от браузъра всеки път, когато той достъпи до този сървър. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и / или устройства има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним Вашето потребителско име или предпочитания и да анализираме колко добре се представят нашите сайтове.


Какви данни събираме?

Ние събираме информация за следните цели: отстраняване на проблеми, администриране на уеб страниците и системите ни, анализиране на тенденции, събиране на демографска информация, спазване на приложимото право и осъществяване на сътрудничество в дейността на правоохранителните органи. Ние може също така да споделяме тази информация с нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, с цел да определим цялостната ефективност на нашите онлайн реклама, съдържание и програмиране. Освен това ние използваме бисквитки за съхранение на софтуерни настройки, предпочитания и подобни.

Други устройства за проследяване

Ние може да използваме други стандартни технологии като тагове на пиксели (Facebook) и други интернет маркирания ("webbeacons"), за да проследим как Вие използвате нашите уеб страници и промоции или можем да позволим на Трети страни - Доставчици на услуги да използват тези устройства от наше име. Таговете на пиксели и други интернет маркирания ("webbeacons") са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашите уеб страници или в имейлите ни и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие. Когато получите достъп до тези страници или отворите или кликнете върху имейл, таговете на пиксели или други интернет маркирания ("webbeacons") изпращат уведомление (което не съдържа лични данни) за това действие. Таговете на пиксели ни позволяват да разберем потребителите, изчислим и сегментираме посетителския трафик, измерим конверсии на нашите уеб страници, както и ретаргетираме (ремаркетираме) реклами. Можем също така да използваме тагове на пиксели и други интернет маркирания ("webbeacons"), които нашите Съдружници и / или маркетингови Партньори ни предоставят за същите цели.

Някой друг използва ли бисквитки на нашия сайт?

Когато Вие посещавате нашите уеб страници, ние и / или нашите оторизирани Трети страни - Доставчици на услуги и Рекламодатели, може автоматично да събираме / събират такава информация посредством използването на електронни инструменти като Бисквитки и други интернет маркирания ("webbeacons") или посочване ("тагване") на пиксели.
Ние използваме или разрешаваме на трети страни да използват на нашите сайтове бисквитки. Използваме Google Analytics и подобни системи, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове и софтуерни платформи.

Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила.

Как да изключите бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню "опции" или "предпочитания" на вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, следните линкове могат да Ви помогнат или можете да използвате бутона "Помощ" от менютата на Вашия браузър за повече детайли:

Бисквитки в GoogleChrome;
Бисквитки в Mozilla Firefox;
Бисквитки в Microsoft Internet Explorer;
Бисквитки в Apple Safari / iOS.

Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки към трети страни генерирани от рекламодатели, можете да ги изключите от тук: YourOnlineChoicessite.

Моля да вземете в предвид, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от наши сайтове и / или софтуерни платформи може да не работят правилно.

Използва ли "Софарма" АД бисквитки, които съдържат личните ми данни?

Бисквитките, които използваме могат да събират информация относно вашият IP адрес и вашата електронна поща, които не предоставяме на трети лица.


Повече информация

Повече информация за това как бизнесът използва бисквитките е налична на: www.allaboutcookies.org.

Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: personaldata@sopharma.bg