Събития

С оглед на максимална информираност на акционерите и потенциалните инвеститори, заинтересованите лица и финансовите анализатори ръководството на "Софарма" АД представя Корпоративния календар за 2018 година относно най-съществените корпоративни събития на дружеството.

І. ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕГУЛЯРНОСТ НА РАЗКРИВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

2019
30 Октомври 2019 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2019 г. Добави към календар
5 Ноември 2019 Представяне на резултатите за януари-октомври 2019 г. Добави към календар
29 Ноември 2019 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г. Добави към календар
5 Декември 2019 Представяне на резултатите за януари-ноември 2019 г. Добави към календар
2020
10 Януари 2020 Представяне на резултатите за януари-декември 2019 г. Добави към календар
30 Януари 2020 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2019 г. Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.

 

2019
7 Октомври 2019 Представяне на резултатите за януари-септември 2019 г.
5 Септември 2019 Представяне на резултатите за януари-август 2019 г.
29 Август 2019 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.
5 Август 2019 Представяне на резултатите за януари-юли 2019 г.
30 Юли 2019 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2019 г.
29 Юли 2019 Заседание на Съвета на директорите за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите
29 Юли 2019 Представяне на поканата за свикване на Извънредно общо събрание в Търговския регистър
5 Юли 2019 Представяне на резултатите за януари-юни 2019 г.
30 Юни 2019 Обявяване на ГФО в Търговския регистър
7 Юни 2019 Провеждане на Редовно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията
5 Юни 2019 Представяне на резултатите за януари-май 2019 г.
30 Май 2019 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.
24 Май 2019 Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в ОСА
7 Май 2019 Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на Общото събрание пред медиите, КФН и БФБ
7 Май 2019 Представяне на резултатите за януари-април 2019 г.
30 Април 2019 Публикуване на одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2018 г.
30 Април 2019 Публикуване на Индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г.
22 Април 2019 Заседание на Съвета на директорите за свикване на Редовно общо събрание на акционерите
22 Април 2019 Представяне на поканата за свикване на Редовно общо събрание на акционерите в Търговския регистър
5 Април 2019 Представяне на резултатите за януари-март 2019 г.
1 Април 2019 Публикуване на Индивидуален одитиран годишен финансов отчет за 2018 г.
20 Март 2019 Заседание на Съвета на директорите за приемане на Индивидуалния годишен финансов отчет
6 Март 2019 Представяне на резултатите за януари-февруари 2019 г.
1 Март 2019 Публикуване на Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
5 Февруари 2019 Представяне на резултатите за месец януари 2019 г.
30 Януари 2019 Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г.
11 Януари 2019 Представяне на резултатите за 2018 г.
2018
28 Декември 2018 Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2017 г. чрез съответната банка
5 Декември 2018 Представяне на резултатите за януари-ноември 2018 г.
29 Ноември 2018 Публикуване на консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г.
5 Ноември 2018 Представяне на резултатите за януари-октомври 2018 г.
30 Октомври 2018 Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2018 г.

* Ако има съответно решение на Общото събрание на акционерите.

** Предварителна дата. Подлежи на промяна при промяна на обстоятелствата.

ІІ. ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОБСТОЯТЕЛСТВОСРОКОВЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Решение на СД Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
2. Промени в СД или начина на представяване на дружеството Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 2 работни дни от вписването в ТР.
3. Промени в Устава Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно 2 работни дни от вписването в ТР.
4. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
5. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
6. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
7. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
8. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
9. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
11. Обявяване на печалбата на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
12. Съществени загуби и причини за тях Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
14. Модифициран одиторски доклад Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
15.Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
28. Покупка на патент Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.