Събития

С оглед на максимална информираност на акционерите и потенциалните инвеститори, заинтересованите лица и финансовите анализатори ръководството на "Софарма" АД представя Корпоративния календар за 2016 година относно най-съществените корпоративни събития на дружеството.

І. ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕГУЛЯРНОСТ НА РАЗКРИВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

2018
30 Януари 2018 Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г. Добави към календар
5 Февруари 2018 Представяне на резултатите за месец януари 2018 г. Добави към календар
5 Март 2018 Представяне на резултатите за януари-февруари 2018 г. Добави към календар
20 Март 2018 Заседание на Съвета на директорите за приемане на годишния финансов отчет Добави към календар
30 Март 2018 Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2017 г. Добави към календар
5 Април 2018 Представяне на резултатите за януари-март 2018 г. Добави към календар
30 Април 2018 Публикуване на отчет за първото тримесечие на 2018 г. Добави към календар
30 Април 2018 Публикуване на одитиран годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. Добави към календар
4 Май 2018 Представяне на резултатите за януари-април 2018 г. Добави към календар
11 Май 2018 Заседание на Съвета на директорите за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите. Добави към календар
11 Май 2018 Представяне на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание в Търговския регистър Добави към календар
25 Май 2018 Представяне на поканата и писмените материали по дневния ред на общото събрание пред медиите, КФН и БФБ Добави към календар
30 Май 2018 Публикуване на консолидиран отчет за първо тримесечие на 2018 г. Добави към календар
5 Юни 2018 Представяне на резултатите за януари-май 2018 г. Добави към календар
15 Юни 2018 Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в ОСА Добави към календар
29 Юни 2018 Обявяване на ГФО в Търговския регистър Добави към календар
29 Юни 2018 Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията Добави към календар
5 Юли 2018 Представяне на резултатите за януари-юни 2018 г. Добави към календар
30 Юли 2018 Публикуване на отчет за второто тримесечие на 2018 г. Добави към календар
3 Август 2018 Представяне на резултатите за януари-юли 2018 г. Добави към календар
29 Август 2018 Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018 г. Добави към календар
5 Септември 2018 Представяне на резултатите за януари-август 2018 г. Добави към календар
28 Септември 2018 Начална дата за изплащане на дивидент* за 2017 г. Добави към календар
5 Октомври 2018 Представяне на резултатите за януари-септември 2018 г. Добави към календар
30 Октомври 2018 Публикуване на отчет за третото тримесечие на 2018 г. Добави към календар
5 Ноември 2018 Представяне на резултатите за януари-октомври 2018 г. Добави към календар
29 Ноември 2018 Публикуване на консолидиран отчет за трето тримесечие на 2018 г. Добави към календар
5 Декември 2018 Представяне на резултатите за януари-ноември 2018 г. Добави към календар
28 Декември 2018 Крайна дата за изплащане на дивидента* за 2017 г. чрез съответната банка Добави към календар
2019
7 Януари 2019 Представяне на резултатите за януари-декември 2018 г. Добави към календар
30 Януари 2019 Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2018 г. Добави към календар

квадратчето върху лявата колона и след като попълните полето в долния край на страницата с е-мейл адрес, ще получите предупреждение 1 ден преди събитието

Съгласен съм с обработване и съхранение на личните ми данни от Софарма АД със седалище в София, ул Лъчезар Станчев 5., Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11, 1756 София, в съответствие с българския закон за защита на личните данни. Декларирам, че личните ми данни, показани в горепопълнената форма са автентични.

 

2018
9 Януари 2018 Представяне на резултатите за януари - декември 2017г.
2017
29 Декември 2017 Крайна дата за изплащане на дивидента за 2016г. чрез съответната банка
5 Декември 2017 Представяне на резултатите за януари - ноември 2017г.
29 Ноември 2017 Публикуване на консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г.
3 Ноември 2017 Представяне на резултатите за януари - октомври 2017г.
30 Октомври 2017 Публикуване на отчет за трето тримесечие на 2017г.
5 Септември 2017 Представяне на резултатите за януари-август 2017г.
29 Август 2017 Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г.
4 Август 2017 Представяне на резултатите за януари-юли 2017г.
30 Юли 2017 Публикуване на отчет за второ тримесечие на 2017г.
24 Юли 2017 Начална дата за изплащане на дивидент за 2016г.
5 Юли 2017 Представяне на резултатите за януари-юни 2017г.
30 Юни 2017 Провеждане на редовно общо събрание на акционерите и публикуване на решенията
30 Юни 2017 Обявяване на ГФО в Търговския регистър
15 Юни 2017 Изготвяне на списък от ЦД на лицата с право на глас в ОСА
5 Юни 2017 Представяне на резултатите за януари-май 2017г.
30 Май 2017 Публикуване на консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г.
5 Май 2017 Представяне на резултатите за месец януари-април 2017г.
4 Май 2017 Представяне на резултатите за януари-април 2018 г.
30 Април 2017 Публикуване на отчет за първо тримесечие на 2017г.
30 Април 2017 Публикуване на одитиран годишен консолидиран финансов отчет 2016г.
5 Април 2017 Представяне на резултатите за месец януари-март 2017г.
31 Март 2017 Публикуване на одитиран Годишен финансов отчет за 2016г.
3 Март 2017 Представяне на резултатите за месец януари-февруари 2017г.
1 Март 2017 Публикуване на консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.
1 Март 2017 Представяне на консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016г.
3 Февруари 2017 Прдставяне на резултатите за месец януари 2017
30 Януари 2017 Публикуване на отчет за четвърто тримесечие на 2017г.
30 Януари 2017 Публикуване на отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

ІІ. ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ОБСТОЯТЕЛСТВОСРОКОВЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Решение на СД Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
2. Промени в СД или начина на представяване на дружеството Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 2 работни дни от вписването в ТР.
3. Промени в Устава Уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно 2 работни дни от вписването в ТР.
4. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
5. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство
6. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
7. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
8. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
9. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
11. Обявяване на печалбата на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
12. Съществени загуби и причини за тях Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
14. Модифициран одиторски доклад Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
15.Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години. Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
28. Покупка на патент Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.
33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента Незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.