Каталог > Инвеститори > IR Често задавани въпроси

IR Често задавани въпроси

Има ли 6-месечен дивидент за първото полугодие на 2018 година?

Да, брутен дивидент от 0.05 лв. /пет стотинки/ на акция с право на дивидент.

Има ли дивидент за 2017 година?

Да, брутен дивидент от 0.11 лв. /единадесет стотинки/ на акция с право на дивидент.

Има ли дивидент за 2016 година?

Да, брутен дивидент от 0.10 лв. /десет стотинки/ на акция с право на дивидент.

Има ли дивидент за 2015 година?

Да, брутен дивидент от 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с право на дивидент.

Има ли дивидент за 2014 година?

Не, на Общото събрание на акционерите проведено на 19.06.2015 година акционерите гласуваха в подкрепа на предложението на СД да не бъде разпределен дивидент за 2014 година предвид икономическата и политическа криза в Украйна и нестабилността в Русия, които са двата най-големи чуждестранни пазари за "Софарма" АД.

Има ли дивидент за 2013 година?

Да, брутен дивидент от 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция с право на дивидент.

Има ли дивидент за 2012 година?

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент, е в размер на 8 930 546.24 лева или по 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция.

Има ли дивидент за 2011 година?

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивидент, е в размер на 9 019 935.26 лева или по 0.07 лв. /седем стотинки/ на акция.

Къде мога да получа дивидент за предишни години?

На касата на дружеството на "Илиенско шосе" 16, 1220 София. Телефон за информация: +359 2 8134 523.

Възпрепятстван съм лично да получа дивидента си.

Възможно е единствено чрез нотариално заверено пълномощно.

Как мога да продам или купя акции на "Софарма" АД на Българската фондова борса?

За да продадете или купите акции на "Софарма" АД на Българската фондова борса е нужно да използвате услугите на инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща).

Как мога да продам или купя акции на "Софарма" АД на Варшавската фондова борса?

За да продадете или купите акции на "Софарма" АД на Варшавската фондова борса трябва да използвате услугите на български инвестиционен посредник, който извършва сделки на чуждестранен пазар (в случая на Варшавската фондова борса) или да използвате услугите на полски или друг чуждестранен инвестиционен посредник.

Как мога да разбера каква е стойността на акциите за деня?

Има справка за котировките на акциите в почти всички ежедневници и в сайта на "Българска Фондова Борса - София" АД, .

Къде и по какъв начин мога да си получа депозитарната разписка?

В офиса на Дружеството – гр. София, кв. Изток, ул. „Лъчезар Станчев” No 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула А. Телефон за информация +359 2 8134 5523.

Възпрепятствам съм лично да си получа депозитарна разписка.

Срещу писмена заявка с посочени: ЕГН и точен обратен адрес, можете да си получите депозитарната разписка по пощата или чрез издаване на дубликат от инвестиционен посредник.

Изгубил съм си депозитарната разписка, как мога да получа копие?

Трябва да се обърнете към инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща), за да Ви се издаде дубликат.

Как да разбера кога ще се проведе Общото събрание на Дружеството?

Съгласно ЗППЦК Дружеството е длъжно да проведе редовното Общо събрание на Акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Всички материали за ОСА можете да намерите и тук.

Как мога да се запозная с дневния ред на Общото събрание?

Дневният ред е включен в Покана за Общото събрание. Тя се публикува в Търговския регистър и в един ежедневник. Съгласно чл. 115 от ЗППЦК Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща до Комисията по Финансов Надзор, в Централен Депозитар и БФБ най-малко 30 дни преди провеждане на Събранието. Всички материали за ОСА можете да намерите и тук.