Каталог > Инвеститори > IR Често задавани въпроси

IR Често задавани въпроси

Има ли 6-месечен дивидент за първото полугодие на 2018 година?

Да, брутен дивидент от 0.05 лв. /пет стотинки/ на акция с право на дивидент.

Има ли дивидент за 2017 година?

Да, брутен дивидент от 0.11 лв. /единадесет стотинки/ на акция с право на дивидент.

Къде мога да получа дивидент за предишни години?

На касата на дружеството на "Илиенско шосе" 16, 1220 София. Телефон за информация: +359 2 8134 283.

Възпрепятстван съм лично да получа дивидента си.

Възможно е единствено чрез нотариално заверено пълномощно.

Как мога да продам или купя акции на "Софарма" АД на Българската фондова борса?

За да продадете или купите акции на "Софарма" АД на Българската фондова борса е нужно да използвате услугите на инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща).

Как мога да продам или купя акции на "Софарма" АД на Варшавската фондова борса?

За да продадете или купите акции на "Софарма" АД на Варшавската фондова борса трябва да използвате услугите на български инвестиционен посредник, който извършва сделки на чуждестранен пазар (в случая на Варшавската фондова борса) или да използвате услугите на полски или друг чуждестранен инвестиционен посредник.

Как мога да разбера каква е стойността на акциите за деня?

Има справка за котировките на акциите в почти всички ежедневници, в сайта на "Българска Фондова Борса - София" АД и тук.  

Изгубил съм си депозитарната разписка, как мога да получа копие?

Трябва да се обърнете към инвестиционен посредник (Финансово Брокерска Къща), за да Ви се издаде дубликат.

Как да разбера кога ще се проведе Общото събрание на Дружеството?

Съгласно ЗППЦК Дружеството е длъжно да проведе редовното Общо събрание на Акционерите до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Всички материали за ОСА можете да намерите и тук.

Как мога да се запозная с дневния ред на Общото събрание?

Дневният ред е включен в Покана за Общото събрание. Тя се публикува в Търговския регистър. Съгласно чл. 115 от ЗППЦК Поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща до Комисията по Финансов Надзор, в Централен Депозитар и БФБ най-малко 30 дни преди провеждане на Събранието. Всички материали за ОСА можете да намерите и тук.