Каталог > Инвеститори > Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

 1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
 2. Увеличава и намалява капитала;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 5. Назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
 6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те/ експерт-счетоводител/и/;
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
 9. Решава издаването на облигации;
 10. Разпределя печалбата;
 11. /изм. с реш. на ОС от 02.06.2005 г./ Овластява Съвета на директорите за сключване на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.
2019
ИОСА 13-12-2019 

Documents

Уведомление за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД296.59 KB pdfУведомление за провеждане на Извънредно Общо събрание на акционерите на “Софарма” АД
Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Софарма" АД за свикване на ИОСА 3.76 MB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите на "Софарма" АД за свикване на ИОСА
Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД269.05 KB pdfПокана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Примерно пълномощно50.5 KB docПримерно пълномощно
Доклад от съвета на директорите на „Софарма“ АД, относно изплащане на 6-месечен дивидент153.05 KB pdfДоклад от съвета на директорите на „Софарма“ АД, относно изплащане на 6-месечен дивидент
Мотивиран доклад от съвета на директорите на „Софарма“ АД 210.59 KB pdfМотивиран доклад от съвета на директорите на „Софарма“ АД
Протокол от Общо събрание на акционерите262.1 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на "Софарма" АД 54.05 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА на "Софарма" АД
РОСА 07-06-2019 

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД768.05 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД51.91 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД
Доклад на Директора за връзки с инвеститори115.09 KB pdfДоклад на Директора за връзки с инвеститори
Мотивиран доклад824.81 KB pdfМотивиран доклад
Отчет за дейността на Одитния комитет3.43 MB pdfОтчет за дейността на Одитния комитет
Покана за РОСА220.27 KB pdfПокана за РОСА
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията247.25 KB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнагражденията
Примерно Пълномощно21.9 KB docxПримерно Пълномощно
Публикуване на материали 341.7 KB pdfПубликуване на материали
2018
ИОСА 14-09-2018 

Documents

Протокол от ИОСА - 14.09.2018г. 7.61 MB pdfПротокол от ИОСА - 14.09.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА964.74 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
ИОСА 01-08-2018 

Documents

Протокол от ИОСА - 01.08.2018г. 695.2 KB pdfПротокол от ИОСА - 01.08.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА 974.03 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
РОСА 15-06-2018 

Documents

Протокол от ОСА на "Софарма" АД1.24 MB pdfПротокол от ОСА на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА 1016.02 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА
ИОСА 23-02-2018 

Documents

Протокол от ИОСА3.94 MB pdfПротокол от ИОСА
2017
ОСА 02-06-2017 

Documents

Протокол от ОСА - 02-06-2017 г.2.19 MB pdfПротокол от ОСА - 02-06-2017 г.
ИОСА 24-04-2017 

Documents

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД5.93 MB pdfПротокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
2016
ОСА 17-06-2016 

Documents

Протокол от ОСА - 17-06-2016г.935.84 KB pdfПротокол от ОСА - 17-06-2016г.
2015
ИОСА 09-01-2015 

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.537.37 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.
ОСА 19-06-2015 

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.914.34 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.
2014
ИОСА 19-12-2014 

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.635.95 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.
ОСА 20-06-2014 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014844.47 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014
2013
ОСА 21-06-2013 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.919.41 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.
ИОСА 28-02-2013 

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.2.69 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.
2012
ИОСА 1-11-2012 

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.1.6 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.
ОСА 19-06-2012 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.2.7 MB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.
2011
ИОСА 30-11-2011 

Documents

Протокол от ИОСА - 02.11.2011 год.3.86 MB pdfПротокол от ИОСА - 02.11.2011 год.
ОСА 30-06-2011 

Documents

Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 20111.84 MB docПротокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 2011