Каталог > Инвеститори > Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

 1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
 2. Увеличава и намалява капитала;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 5. Назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
 6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те/ експерт-счетоводител/и/;
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
 9. Решава издаването на облигации;
 10. Разпределя печалбата;
 11. /изм. с реш. на ОС от 02.06.2005 г./ Овластява Съвета на директорите за сключване на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.
2019
РОСА 07-06-2019 

Documents

Публикуване на материали за свикване на РОСА341.7 KB pdfПубликуване на материали за свикване на РОСА
Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Софарма АД" 458.29 KB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите на "Софарма АД"
Покана за РОСА220.27 KB pdfПокана за РОСА
Пълномощно - образец 21.9 KB docxПълномощно - образец
Доклад на Директора за връзки с инвеститори 115.09 KB pdfДоклад на Директора за връзки с инвеститори
Доклад за дейността на одитния комитет 3.43 MB pdfДоклад за дейността на одитния комитет
Доклад за прилагане на политика по възнагражденията247.25 KB pdfДоклад за прилагане на политика по възнагражденията
Мотивиран доклад от Съвета на Директорите 824.81 KB pdfМотивиран доклад от Съвета на Директорите
Протокол от Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД768.05 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД51.91 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА на "Софарма" АД
2018
ИОСА 14-09-2018 

Documents

Покана на ИОСА 4.33 MB pdfПокана на ИОСА
Примерно пълномощнo53.5 KB docПримерно пълномощнo
Протокол от заседание на Съвета на директорите 302.21 KB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите
Доклад относно изплащане на 6-месечен дивидент3.83 MB pdfДоклад относно изплащане на 6-месечен дивидент
Мотивиран доклад777.42 KB pdfМотивиран доклад
Приложение към мотивирания доклад - Пазарна оценка1.66 MB pdfПриложение към мотивирания доклад - Пазарна оценка
Протокол от ИОСА - 14.09.2018г. 7.61 MB pdfПротокол от ИОСА - 14.09.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА964.74 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
ИОСА 01-08-2018 

Documents

Покана на ИОСА 255.6 KB pdfПокана на ИОСА
Протокол от заседание на Съвета на директорите 404.48 KB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите
Примерно пълномощно 52.5 KB docПримерно пълномощно
Доклад на проверителя2.41 MB pdfДоклад на проверителя
Договор за преобразубане чрез вливане5.16 MB pdfДоговор за преобразубане чрез вливане
Доклад на Съвета на директорите на Софарма АД474.3 KB pdfДоклад на Съвета на директорите на Софарма АД
Допълнително споразумение754.25 KB pdfДопълнително споразумение
Декларация от г-н Иван Бадински по чл.237783.68 KB pdfДекларация от г-н Иван Бадински по чл.237
Декларация от г-н Иван Бадински по чл.234910.99 KB pdfДекларация от г-н Иван Бадински по чл.234
Информация за г-н Иван Бадински687.84 KB pdfИнформация за г-н Иван Бадински
Свидетелство за съдимост на г-н Иван Бадински698.78 KB pdfСвидетелство за съдимост на г-н Иван Бадински
Приложение 1 - обосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД11.29 MB pdfПриложение 1 - обосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД
Приложение 2 - обосновка на справедливата цена на акции на "Унифарм" АД8.86 MB pdfПриложение 2 - обосновка на справедливата цена на акции на "Унифарм" АД
Приложение 31.09 MB pdfПриложение 3
Мотивиран доклад1.01 MB pdfМотивиран доклад
Решение на Комисия за финансов надзор1.35 MB pdfРешение на Комисия за финансов надзор
Протокол от ИОСА - 01.08.2018г. 695.2 KB pdfПротокол от ИОСА - 01.08.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА 974.03 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
РОСА 15-06-2018 

Documents

Покана на ОСА218.99 KB pdfПокана на ОСА
Примерно пълномощно75.5 KB docПримерно пълномощно
Протокол от заседание на Съвета на директорите6.5 MB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите
Предложение от Съвета на директорите към ОСА1.03 MB pdfПредложение от Съвета на директорите към ОСА
Публикация на материалите за ОСА315.65 KB pdfПубликация на материалите за ОСА
Доклад на Одитния комитет5.54 MB pdfДоклад на Одитния комитет
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите1.99 MB pdfДоклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад за прилагане на политиката по възнагражденията632.26 KB pdfДоклад за прилагане на политиката по възнагражденията
Мотивиран доклад334.33 KB pdfМотивиран доклад
Протокол от ОСА на "Софарма" АД1.24 MB pdfПротокол от ОСА на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА 1016.02 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА
ИОСА 23-02-2018 

Documents

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД4.39 MB pdfПокана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол на Съвета на директорите на "Софарма" АД за свикване на ИОСА4.09 MB pdfПротокол на Съвета на директорите на "Софарма" АД за свикване на ИОСА
Примерно пълномощно52.5 KB docПримерно пълномощно
Приложение 1, 2, 38.83 MB pdfПриложение 1, 2, 3
Договор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него4.54 MB pdfДоговор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него
Доклад на СД на "Софарма" АД и доклад на независимия проверител762.67 KB pdfДоклад на СД на "Софарма" АД и доклад на независимия проверител
Доклад на УС на "Унифарм" АД и доклад на независимия проверител7.75 MB pdfДоклад на УС на "Унифарм" АД и доклад на независимия проверител
Протоколи на СД на "Софарма" АД814.95 KB pdfПротоколи на СД на "Софарма" АД
Одобрение от КФН и вписване на покана за ИОСА в ТР546.36 KB pdfОдобрение от КФН и вписване на покана за ИОСА в ТР
Устав на дружеството462.6 KB pdfУстав на дружеството
Протокол от ИОСА3.94 MB pdfПротокол от ИОСА
2017
ОСА 02-06-2017 

Documents

Протокол от ОСА - 02-06-2017 г.2.19 MB pdfПротокол от ОСА - 02-06-2017 г.
ИОСА 24-04-2017 

Documents

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД5.93 MB pdfПротокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
2016
ОСА 17-06-2016 

Documents

Протокол от ОСА - 17-06-2016г.935.84 KB pdfПротокол от ОСА - 17-06-2016г.
2015
ИОСА 09-01-2015 

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.537.37 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.
ОСА 19-06-2015 

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.914.34 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.
2014
ИОСА 19-12-2014 

Documents

Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.635.95 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.
ОСА 20-06-2014 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014844.47 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014
2013
ОСА 21-06-2013 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.919.41 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.
ИОСА 28-02-2013 

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.2.69 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.
2012
ИОСА 1-11-2012 

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.1.6 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.
ОСА 19-06-2012 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.2.7 MB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.
2011
ИОСА 30-11-2011 

Documents

Протокол от ИОСА - 02.11.2011 год.3.86 MB pdfПротокол от ИОСА - 02.11.2011 год.
ОСА 30-06-2011 

Documents

Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 20111.84 MB docПротокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 2011