Каталог > Инвеститори > Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Общото събрание на акционерите има изключителната компетентност да решава следните въпроси:

 1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
 2. Увеличава и намалява капитала;
 3. Преобразува и прекратява дружеството;
 4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
 5. Назначава и освобождава дипломиран/и/ експерт-счетоводител/и/;
 6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те/ експерт-счетоводител/и/;
 7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му;
 9. Решава издаването на облигации;
 10. Разпределя печалбата;
 11. /изм. с реш. на ОС от 02.06.2005 г./ Овластява Съвета на директорите за сключване на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.
2018
ИОСА 14-09-2018 

Documents

Покана на ИОСА 4.33 MB pdfПокана на ИОСА
Примерно пълномощнo53.5 KB docПримерно пълномощнo
Протокол от заседание на Съвета на директорите 302.21 KB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите
Доклад относно изплащане на 6-месечен дивидент3.83 MB pdfДоклад относно изплащане на 6-месечен дивидент
Мотивиран доклад777.42 KB pdfМотивиран доклад
Приложение към мотивирания доклад - Пазарна оценка1.66 MB pdfПриложение към мотивирания доклад - Пазарна оценка
Протокол от ИОСА - 14.09.2018г. 7.61 MB pdfПротокол от ИОСА - 14.09.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА964.74 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
ИОСА 01-08-2018 

Documents

Покана на ИОСА 255.6 KB pdfПокана на ИОСА
Протокол от заседание на Съвета на директорите 404.48 KB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите
Примерно пълномощно 52.5 KB docПримерно пълномощно
Доклад на проверителя2.41 MB pdfДоклад на проверителя
Договор за преобразубане чрез вливане5.16 MB pdfДоговор за преобразубане чрез вливане
Доклад на Съвета на директорите на Софарма АД474.3 KB pdfДоклад на Съвета на директорите на Софарма АД
Допълнително споразумение754.25 KB pdfДопълнително споразумение
Декларация от г-н Иван Бадински по чл.237783.68 KB pdfДекларация от г-н Иван Бадински по чл.237
Декларация от г-н Иван Бадински по чл.234910.99 KB pdfДекларация от г-н Иван Бадински по чл.234
Информация за г-н Иван Бадински687.84 KB pdfИнформация за г-н Иван Бадински
Свидетелство за съдимост на г-н Иван Бадински698.78 KB pdfСвидетелство за съдимост на г-н Иван Бадински
Приложение 1 - обосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД11.29 MB pdfПриложение 1 - обосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД
Приложение 2 - обосновка на справедливата цена на акции на "Унифарм" АД8.86 MB pdfПриложение 2 - обосновка на справедливата цена на акции на "Унифарм" АД
Приложение 31.09 MB pdfПриложение 3
Мотивиран доклад1.01 MB pdfМотивиран доклад
Решение на Комисия за финансов надзор1.35 MB pdfРешение на Комисия за финансов надзор
Протокол от ИОСА - 01.08.2018г. 695.2 KB pdfПротокол от ИОСА - 01.08.2018г.
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА 974.03 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в ИОСА
РОСА 15-06-2018 

Documents

Покана на ОСА218.99 KB pdfПокана на ОСА
Примерно пълномощно75.5 KB docПримерно пълномощно
Протокол от заседание на Съвета на директорите6.5 MB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите
Предложение от Съвета на директорите към ОСА1.03 MB pdfПредложение от Съвета на директорите към ОСА
Публикация на материалите за ОСА315.65 KB pdfПубликация на материалите за ОСА
Доклад на Одитния комитет5.54 MB pdfДоклад на Одитния комитет
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите1.99 MB pdfДоклад на Директора за връзки с инвеститорите
Доклад за прилагане на политиката по възнагражденията632.26 KB pdfДоклад за прилагане на политиката по възнагражденията
Мотивиран доклад334.33 KB pdfМотивиран доклад
Протокол от ОСА на "Софарма" АД1.24 MB pdfПротокол от ОСА на "Софарма" АД
Протокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА 1016.02 KB pdfПротокол за проверка на кворума и представения капитал за участие в РОСА
ИОСА 23-02-2018 

Documents

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД4.39 MB pdfПокана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол на Съвета на директорите на "Софарма" АД за свикване на ИОСА4.09 MB pdfПротокол на Съвета на директорите на "Софарма" АД за свикване на ИОСА
Примерно пълномощно52.5 KB docПримерно пълномощно
Приложение 1, 2, 38.83 MB pdfПриложение 1, 2, 3
Договор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него4.54 MB pdfДоговор за преобразуване чрез вливане и допълнително споразумение към него
Доклад на СД на "Софарма" АД и доклад на независимия проверител762.67 KB pdfДоклад на СД на "Софарма" АД и доклад на независимия проверител
Доклад на УС на "Унифарм" АД и доклад на независимия проверител7.75 MB pdfДоклад на УС на "Унифарм" АД и доклад на независимия проверител
Протоколи на СД на "Софарма" АД814.95 KB pdfПротоколи на СД на "Софарма" АД
Одобрение от КФН и вписване на покана за ИОСА в ТР546.36 KB pdfОдобрение от КФН и вписване на покана за ИОСА в ТР
Устав на дружеството462.6 KB pdfУстав на дружеството
Протокол от ИОСА3.94 MB pdfПротокол от ИОСА
2017
ОСА 02-06-2017 

Documents

Покана за свикване на ОСА2.9 MB pdfПокана за свикване на ОСА
Протокол на СД за свикване на ОСА3.19 MB pdfПротокол на СД за свикване на ОСА
Пълномощно - образец65.5 KB docПълномощно - образец
Доклад на ДВИ2.18 MB pdfДоклад на ДВИ
Доклад на Одитния комитет1.23 MB pdfДоклад на Одитния комитет
Статут на Одитния комитет323.16 KB pdfСтатут на Одитния комитет
Предложение на СД относно избора на Одитен комитет на групата947.34 KB pdfПредложение на СД относно избора на Одитен комитет на групата
Мотивиран доклад382.6 KB pdfМотивиран доклад
Списък с допълнителни въпроси за ОСА1.05 MB pdfСписък с допълнителни въпроси за ОСА
Писмо от ДИХ АД за включване на допълнителни въпроси301.93 KB pdfПисмо от ДИХ АД за включване на допълнителни въпроси
Договор за вливане на Медика АД в Софарма АД3 MB pdfДоговор за вливане на Медика АД в Софарма АД
Доклад на проверителя - 21-03-20171.23 MB pdfДоклад на проверителя - 21-03-2017
Доклад на СД на Софарма АД2.27 MB pdfДоклад на СД на Софарма АД
Допълнително споразумение между Медика АД и Софарма АД509.65 KB pdfДопълнително споразумение между Медика АД и Софарма АД
Обосновка на Софарма АД - 31-01-20172.61 MB pdfОбосновка на Софарма АД - 31-01-2017
Обосновка на Софарма АД - 20-03-20172.4 MB pdfОбосновка на Софарма АД - 20-03-2017
Обосновка на Софарма АД - 20-03-2017 (2)1.82 MB pdfОбосновка на Софарма АД - 20-03-2017 (2)
Обосновка на Медика АД - 31-01-20171.96 MB pdfОбосновка на Медика АД - 31-01-2017
Обосновка на Медика АД - 17-03-20173.25 MB pdfОбосновка на Медика АД - 17-03-2017
Приложение 35.55 MB pdfПриложение 3
Декларация на член на Одитния комитет - 11.83 MB pdfДекларация на член на Одитния комитет - 1
Декларация на член на Одитния комитет - 22.46 MB pdfДекларация на член на Одитния комитет - 2
Декларация на член на Одитния комитет - 32.38 MB pdfДекларация на член на Одитния комитет - 3
Протокол от ОСА - 02-06-2017 г.2.19 MB pdfПротокол от ОСА - 02-06-2017 г.
ИОСА 24-04-2017 

Documents

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД312.77 KB pdfПокана за Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
Протокол на Съвета на директорите на "Софарма" АД2.75 MB pdfПротокол на Съвета на директорите на "Софарма" АД
Мотивиран доклад460.19 KB pdfМотивиран доклад
Пазарна оценка 14.99 MB pdfПазарна оценка 1
Пазарна оценка 21.75 MB pdfПазарна оценка 2
Пазарна оценка 31.72 MB pdfПазарна оценка 3
Примерно пълномощно49.5 KB docПримерно пълномощно
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД5.93 MB pdfПротокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Софарма" АД
2016
ОСА 17-06-2016 

Documents

Протокол на Съвета на директорите за Свикване на ОСА669.33 KB pdfПротокол на Съвета на директорите за Свикване на ОСА
Декларации на членовете на Съвета на Директорите2 MB pdfДекларации на членовете на Съвета на Директорите
Покана за свикване на Редовно Общото Събрание на акционерите на Софарма АД – София, 17.06.2016г.1.11 MB pdfПокана за свикване на Редовно Общото Събрание на акционерите на Софарма АД – София, 17.06.2016г.
Пълномощно - образец61.5 KB docПълномощно - образец
Декларации на членовете на Съвета на Директорите413.48 KB pdfДекларации на членовете на Съвета на Директорите
Публикация на поканата в ТР1010.97 KB pdfПубликация на поканата в ТР
Доклад на Директора за Връзки с Инвеститорите1.35 MB pdfДоклад на Директора за Връзки с Инвеститорите
Доклад за дейността на Одитния комитет991.47 KB pdfДоклад за дейността на Одитния комитет
Устав на акционерно дружество Софарма - София547.03 KB pdfУстав на акционерно дружество Софарма - София
2015
ИОСА 09-01-2015 

Documents

Допълнително споразумение 1 към Договор за преобрауване993.68 KB pdfДопълнително споразумение 1 към Договор за преобрауване
Допълнително споразумение 2 към Договор за преобрауване2.01 MB pdfДопълнително споразумение 2 към Договор за преобрауване
Допълнително споразумение 3 към Договор за преобрауване870.99 KB pdfДопълнително споразумение 3 към Договор за преобрауване
Приложение №3 към договор за преобразуване чрез вливане между „Българска роза-Севтополис“ АД и „Софарма“ АД от 19.06.2014 г.284.53 KB pdfПриложение №3 към договор за преобразуване чрез вливане между „Българска роза-Севтополис“ АД и „Софарма“ АД от 19.06.2014 г.
Договор за преобразуване чрез вливане2.02 MB pdfДоговор за преобразуване чрез вливане
Заявление По чл. 5.4. от Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска Роза-Севтополис” АД в „Софарма” АД сключен на 19.0620.15 KB docxЗаявление По чл. 5.4. от Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска Роза-Севтополис” АД в „Софарма” АД сключен на 19.06
Решение на КФН44.87 KB pdfРешение на КФН
Обосновка на справедливата цена на акциите на "Българска роза - Севтополис" АД2.84 MB pdfОбосновка на справедливата цена на акциите на "Българска роза - Севтополис" АД
Обосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД3.56 MB pdfОбосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД
Списък на акционерите гласували "против" точките от дневния ред на ИОСА - 09.01.2015г.1.32 MB pdfСписък на акционерите гласували "против" точките от дневния ред на ИОСА - 09.01.2015г.
Протокол на СД на "Софарма" АД за свикване на ИОСА - 09.01.2015г.3.88 MB pdfПротокол на СД на "Софарма" АД за свикване на ИОСА - 09.01.2015г.
Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.537.37 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 09.01.2015 г.
Протокол от заседание на СД на "Българска роза - Севтополис" АД1.67 MB pdfПротокол от заседание на СД на "Българска роза - Севтополис" АД
Протокол от заседание на СД на "Софарма" АД3.88 MB pdfПротокол от заседание на СД на "Софарма" АД
Уведомление за пълномощни994.31 KB pdfУведомление за пълномощни
Вписване на покана за ИОСА в ТР466.4 KB pdfВписване на покана за ИОСА в ТР
Доклад на СД на "Българска роза - Севтополис" АД1.73 MB pdfДоклад на СД на "Българска роза - Севтополис" АД
Доклад на СД на "Софарма" АД556.19 KB pdfДоклад на СД на "Софарма" АД
Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ2.93 MB pdfДоклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ
Доклад на проверителя по чл. 262ф от ТЗ3.35 MB pdfДоклад на проверителя по чл. 262ф от ТЗ
ОСА 19-06-2015 

Documents

Протокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.914.34 KB pdfПротокол от Общо събрание на акционерите на Софарма АД – София, 19.06.2015г.
2014
ИОСА 19-12-2014 

Documents

Приложение 3 към Договор за преобразуване чрез вливане между "Софарма" АД и "Българска роза - Севтополис" АД3.74 MB pdfПриложение 3 към Договор за преобразуване чрез вливане между "Софарма" АД и "Българска роза - Севтополис" АД
Одобрение на Договор за преобразуване от КФН87.25 KB pdfОдобрение на Договор за преобразуване от КФН
Договор за преобразуване чрез вливане2.02 MB pdfДоговор за преобразуване чрез вливане
Инвентарен опис113.58 KB pdfИнвентарен опис
Обосновка на справедливата цена на акциите на "Българска роза - Севтополис" АД4.2 MB pdfОбосновка на справедливата цена на акциите на "Българска роза - Севтополис" АД
Обосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД5.21 MB pdfОбосновка на справедливата цена на акциите на "Софарма" АД
Пазарна оценка Офис 1-А191.17 MB pdfПазарна оценка Офис 1-А19
Протокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.635.95 KB pdfПротокол от Извънредно Общо събрание на акционерите на Софарма АД - София, 19.12.2014 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Софарма" АД338.09 KB pdfПротокол от заседание на Съвета на директорите на "Софарма" АД
Доклад на съвета на директорите на "Българска роза - Севтополис" АД - 09.10.20141.59 MB pdfДоклад на съвета на директорите на "Българска роза - Севтополис" АД - 09.10.2014
Доклад на съвета на директорите на "Софарма" АД - 09.10.20141.57 MB pdfДоклад на съвета на директорите на "Софарма" АД - 09.10.2014
Доклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ2.71 MB pdfДоклад на проверителя по чл. 262м от ТЗ
Доклад на проверителя по чл. 262ф от ТЗ3.18 MB pdfДоклад на проверителя по чл. 262ф от ТЗ
Доклад за експертна оценка1.68 MB pdfДоклад за експертна оценка
Мотивиран доклад370.46 KB pdfМотивиран доклад
Допълнително споразумение 1993.68 KB pdfДопълнително споразумение 1
Допълнително споразумение 22.01 MB pdfДопълнително споразумение 2
ОСА 20-06-2014 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014844.47 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД – 20 Юни 2014
Протокол от заседание на съвета на директорите на Софарма АД535.14 KB pdfПротокол от заседание на съвета на директорите на Софарма АД
Доклад на Директора за Връзки с Инвеститорите278.56 KB pdfДоклад на Директора за Връзки с Инвеститорите
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения 20131.32 MB pdfДоклад за прилагане на политиката за възнаграждения 2013
Доклад на Одитния комитет 2013809.72 KB pdfДоклад на Одитния комитет 2013
2013
ОСА 21-06-2013 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.919.41 KB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на акционерите на Софарма АД София, 21.06.2013 г.
Протокол от заседание на съвета на директорите на Софарма АД623.31 KB pdfПротокол от заседание на съвета на директорите на Софарма АД
ИОСА 28-02-2013 

Documents

Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.2.69 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 28.02.2013 г.
Протокол от заседание на съвета на директорите на "Софарма" АД132.41 KB pdfПротокол от заседание на съвета на директорите на "Софарма" АД
2012
ИОСА 1-11-2012 

Documents

Протокол от заседание на съвета на директорите на "Софарма" АД147.47 KB pdfПротокол от заседание на съвета на директорите на "Софарма" АД
Протокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.1.6 MB pdfПротокол от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на Софарма АД – 01.11.2012.
ОСА 19-06-2012 

Documents

Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.2.7 MB pdfПротокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на “Софарма” АД – София, 19.06.2012 г.
2011
ИОСА 30-11-2011 

Documents

Протокол от ИОСА - 02.11.2011 год.3.86 MB pdfПротокол от ИОСА - 02.11.2011 год.
Протокол от заседание на съвета на директорите на "Софарма" АД1.57 MB pdfПротокол от заседание на съвета на директорите на "Софарма" АД
Правила за гласуване чрез пълномощник в общото събрание на акционерите на "Софарма" АД751.07 KB pdfПравила за гласуване чрез пълномощник в общото събрание на акционерите на "Софарма" АД
Правила за гласуване чрез кореспонденция в общото събрание на акционерите на Софарма АД1.1 MB pdfПравила за гласуване чрез кореспонденция в общото събрание на акционерите на Софарма АД
ОСА 30-06-2011 

Documents

Нов член на ОСА697.91 KB pdfНов член на ОСА
Декларация на нов член1.32 MB pdfДекларация на нов член
Протокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 20111.84 MB docПротокол от Редовното общо събрание на акционерите на "Софарма" АД проведено на 29 юни, 2011 г. - 30 юни 2011
Мотивиран доклад3.38 MB pdfМотивиран доклад
Доклад на директора за връзка с инвеститорите940.08 KB pdfДоклад на директора за връзка с инвеститорите
Доклад на одитния комитет1.67 MB pdfДоклад на одитния комитет
Устав на акционерно дружество "Софарма" АД41.85 KB docxУстав на акционерно дружество "Софарма" АД
Оценка на имот за целите на мотивирания доклад на "Софарма" АД - 29.06.2011г.9.32 MB pdfОценка на имот за целите на мотивирания доклад на "Софарма" АД - 29.06.2011г.