Каталог > Бизнес > Производство на фармацевтични продукти

Производство на фармацевтични продукти

manufacturing_of_pharmaceutical_products

"Група Софарма" представлява един интегриран бизнес модел, фокусиран в сектора на здравеопазването, организиран в три основни бизнес линии:

Фармацевтичното производството се извършва в дружеството-майка "Софарма" АД и в следните дъщерни дружества:

Софарма АД

Обща информация за "Софарма" АД

"Софарма" АД има десет производствени завода, съобразени с изискванията на ЕС, които се намират в България. Дружеството е най-големият български производител на ампули и супозитории.

Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в следните основни направления:

 • Субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
 • Готови лекарствени форми в т.ч.
  • Твърди таблетки, обвити таблетки, филмирани таблетки, капсули;
  • Галенични - супозитории, капки, сиропи, унгвенти;
  • Парентерални - инжекционни разтвори, лиофилни прахове за инжекции

Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио: основно генерици и 15 оригинални продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Оригиналните продукти на Дружеството (и по-специално Карсил и Темпалгин) имат основен принос за неговите приходи от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е лекарството Аналгин.

Продуктовото портфолио на "Софарма" АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

 • Карсил – оригинален продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
 • Темпалгин – оригиналнен аналгетик (болкоуспокяващо);
 • Табекс – оригинално лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
 • Трибестан – оригинален продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
 • Бронхолитин – оригинален продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
 • Аналгин – генеричен аналгетик  (болкоуспокояващо);
 • Нивалин – оригинален продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
 • Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния.

 

Интелектуална собственост

Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, "Софарма" АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност "Софарма" АД  залага на брaнд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на дружеството.

През всичките години на своето съществуване, "Софарма" АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, дружеството притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

Научноизследователска и развойна дейност

"Софарма" АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на "Софарма" АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

Работници и служители

Към 31.12.2017 г. средно-списъчният брой на служителите в "Софарма АД" е 1 953 (при 2 076 за 2016 г.).

Основни финансови показатели

Индикатор
20172016изменение
BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 7,722 6,532 18%
EBITDA 1,029 421 144%
Печалба от оперативна дейност 48 (931) 105%
Нетна печалба (249) (1,366)
CAPEX* 300 910 -67%

Показатели20172016 промяна
BGN '000BGN '000 %
Нетекущи активи 415,251 395,241 5,1%
Текущи активи 175,054 177,774 -1,5%
Собствения капитал 478,334 463,415 3,2%
Нетекущи пасиви 32,346 39,550 -18,2%
Текущи пасиви 79,625 70,050 13,7%

Биофарм Инженеринг АД

Обща информация
"Биофарм Инженеринг" е бързоразвиваща се фирма. Разполага с модерни звена на производство и непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности. Стратегията на "Биофарм Инженеринг" АД се изгражда като се използват пазарните и технологичните предимства на фирмата. Дружеството притежава сертификат за добра производствена практика (GMP)Развива се успешно в следните области:

 • Производство на инфузионни разтвори;
 • Производство на инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински лекарствени препарати;

Големият потенциал на продуктовата база и модерните технологии позволяват на "Биофарм инженеринг" да сключва договори с български и международни компании да произвежда техни продукти в полипропиленови ботилки, опаковки и ампули.

История
Историята на "Биофарм Инженеринг" АД датира от 1981г., когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11и е създаден институт за борба с шапа и особено опасни инфекции.През 1997г. института е приватизиран от създадената за целта "Биофарм Инженеринг" АД. През 2006г. мажоритарния дял от капитала на фирмата са придобити от "Софарма" АД. През годините, "Биофарм Инженеринг" АД продължава да развива и модернизира своя производствен капацитет.

Основни продукти

 • Производство на инфузионни и инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински препарати –ваксини и диагностикуми.

Основни пазари

Произвежданите инфузионни разтвори се реализират чрез "Софарма" както на българския така и на международния пазар. Ветеринарно медицинските продукти се предлагат в България и други европейски страни.

Основни финансови показатели

Показатели20172016промяна
 BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 7,621 6,424 19%
Печалба преди лихви, такси, обезценяване и амортизация (EBITDA) 1,237 310 299%
Оперативна печалба 48 (1063) (105%)
Нетна печалба (249) (1,366) (82%)
CAPEX* 336 908 (63%)
Показатели20172016промяна
 BGN '000BGN '000%
Нетекущи активи 12,941 13,586 (5%)
Текущи активи 3,172 2,049 55%
Собствен капитал 8,732 8,983 (3%)
Нетекущи пасиви 2,961 3,160 (6%)
Текущи пасиви 4,421 3,492 27%

Съотношения20172016
EBITDA / Приходи 16.23% 4.83%
Оперативна печалба/ Приходи от продажби 0.63% (16.55%)
Нетна печалба/ Приходи от продажби (3.27%) (21.26%)
Привлечен капитал/Собствен капитал 84.55% 74.05%
Нетен дълг/ EBITDA, на годишна база 516.81% 2001.61%

ПАО Витамини


История 
Фабриката е основана през февруари 1953 г., като една от първите в компании в Съветския съюз, които произвеждат витамини. Създаването на компанията е свързано с развитието на нови технологии за индустрията на страната: производството на никотинова киселина и никотинамид, DL-калциев пантотенат, D (+) калциев пантотенат. Екипът на завода се състои от 67 души. През юли 1952 г., първата производството на витамин "С" с глюкоза са били освободени. Първата година беше белязана от освобождаването на 50 MT на хапчета, които са изпратени на Украйна, РСФСР, Грузия, Естония, Узбекистан. Производствените обеми бързо се увеличава и достига до 143 тона през 1954 г. През 1955 г. фабриката отбор за първи път в СССР започна промишленото производство на никотинова киселина. До 1960 той е усвоил производството на таблетки витамин "C" с глюкоза, никотинова киселина, витамин "C" за хранителна добавка. Част от тази продукция се изнася в Германската демократична република, Унгария, Виетнам.

Продуктовата гама непрекъснато се разширява и през 1963 г. заводът произвежда течен ментол, а от 1965 обемът му се увеличава с 6 пъти.

Първата партида от калциев пантотенат е била произведена през 1964 г. До 1968 г. завода произвежда с пълен капацитет: никотинова киселина, калциев пантотенат, ментол и др. През 1994 г., в съответствие с Указа на Президента на Украйна заводът беше преобразуван в ПАО Витамини.

През 2011 г. компанията промени своята форма на собственост и стана публично дружество. През 2012 г. тя получи лиценз за производство на лекарства, според украинските закони.

ПАО Витамини е произвежда и продава лекарства, таблетки, прахове, маслени разтвори, сиропи и тинктури. Производство на медикаментите на ПАО Витамини е високоефективно, с отлично качество, достъпни цени и се продава успешно не само в Украйна и страните от ОНД.

В момента производството се осъществява в следните производствени обекти:

 • за течни лекарствени форми;
 • две производствени площадки за твърди лекарствени форми;
 • производствена площадка за екстракция;
 • производство на тинктури;
 • производство на разтвори;
 • производство на прахообразни продукти.

Заводите са оборудвани с модерна и високоефективна техника.

В компанията функционира система за осигуряване на качеството и контрол на качеството на много нива: нашите експерти проверяват качеството на входящите суровини, следят за спазването на всички стандарти и изисквания за качество в процеса на производство на лекарства, следят и за качеството на крайния продукт , Ние контролираме качеството на продуктите през целия жизнен цикъл на продукта - от проектирането до получаването и неговото използване.

Отделът за контрол на качеството извършва контрол на качеството на производствения процес.

Лабораторията е сертифицирана от Държавната служба на Украйна за лекарствените продукти и украинският държавен научноизследователски и производствен център за стандартизацията, метрологията и сертифициране. Структурата на лабораторията включва управление на качеството, аналитична лаборатория и микробиологична лаборатория.

Продукти
http://www.vitaminy.com.ua/ru/preparations

Основни финансови показатели

Показатели20172016Промяна
BGN '000BGN '000%
Приходите от продажби 13,317 9,078 47%
Оперативна печалба 4,151 1,891 120%
Нетна печалба 746 (3,880) (119%)
Показатели20172016Промяна
 BGN '000BGN '000%
Нетекущите активи 11,357 13,180 (14%)
Текущи активи 3,902 4,816 (19%)
Собствения капитал (751) (101) 647%
Нетекущите пасиви 7,959
Текущи пасиви 8,051 18,098 (56%)

Съотношенията20172016
Оперативна печалба / Приходи от продажби 31% 21%
Нетна печалба / Приходи от продажби 6% (43%)
Привлечен капитал / Собствен капитал (2131%) (18001%)