Каталог > Бизнес > Производство на фармацевтични продукти

Производство на фармацевтични продукти

manufacturing_of_pharmaceutical_products

"Група Софарма" представлява един интегриран бизнес модел, фокусиран в сектора на здравеопазването, организиран в три основни бизнес линии:

Фармацевтичното производството се извършва в дружеството-майка "Софарма" АД и в следните дъщерни дружества:

Софарма АД

Обща информация за "Софарма" АД

"Софарма" АД има десет производствени завода, съобразени с изискванията на ЕС, които се намират в България. Дружеството е най-големият български производител на ампули и супозитории.

Производствената дейност на дружеството се осъществява и развива в следните основни направления:

 • Субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
 • Готови лекарствени форми в т.ч.
  • Твърди таблетки, обвити таблетки, филмирани таблетки, капсули;
  • Галенични - супозитории, капки, сиропи, унгвенти;
  • Парентерални - инжекционни разтвори, лиофилни прахове за инжекции

Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио: основно генерици и 15 оригинални продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Оригиналните продукти на Дружеството (и по-специално Карсил и Темпалгин) имат основен принос за неговите приходи от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на дружеството, сред които на първо място е лекарството Аналгин.

Продуктовото портфолио на "Софарма" АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

 • Карсил – оригинален продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
 • Темпалгин – оригиналнен аналгетик (болкоуспокяващо);
 • Табекс – оригинално лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
 • Трибестан – оригинален продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
 • Бронхолитин – оригинален продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
 • Аналгин – генеричен аналгетик  (болкоуспокояващо);
 • Нивалин – оригинален продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
 • Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния.

 

Интелектуална собственост

Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, "Софарма" АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност "Софарма" АД  залага на брaнд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на дружеството.

През всичките години на своето съществуване, "Софарма" АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, дружеството притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част от които – регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти – предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

Научноизследователска и развойна дейност

"Софарма" АД фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди. Стратегическа цел на "Софарма" АД е в бъдеще да постигне стабилен резултат на разработване на осем – десет нови продукта на година.

Дружеството основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари, и за съществуващи продукти на нови пазари.

Работници и служители

Към 30.06.2016 г. средно-списъчният брой на служителите в "Софарма АД" е 1 907 (при 1 889 за 2015 г.).

Основни финансови показатели

Показатели01/06/201601/06/2015промяна
BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 78,930 87,999 -10.30%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 21,318 21,354 -0.20%
Оперативна печалба  14,310 13,815 3.60%
Нетна печалба 33,758 25,883 30.40%
Капиталови разходи 5,141 7,846 -34.50%

Показатели30.06.201631.12.2015 промяна
BGN '000BGN '000 %
Нетекущи активи 394,205 398,781 -1.10%
Текущи активи 187,546 171,828 9.10%
Собствен капитал 456,343 431,626 5.70%
Нетекущи пасиви 41,426 44,316 -6.50%
Текущи пасиви 83,982 94,667 -11.30%

Унифарм АД

Обща информация
"Унифарм" АД е доказан производител на лекарствени продукти, отговарящ на високите стандарти за Добрата производствена практика. Основната мисия на "Унифарм" АД е производство на лекарствени продукти с грижа за хората. Предметът на дейност на "Унифарм" АД е производство на лекарствени средства, научно изследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства, установяване качеството на произвежданите лекарствени средства, пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и чужбина. Дружеството се стреми да отговаря на изискванията на пазара и насочва усилията си към откриване на нови пазарни ниши за удовлетворяване на нарастващите нужди на потребителите. Компанията инвестира в производствена и научно внедрителска дейност основно в областта на генеричните продукти.

Продукти
Твърди лекарствени форми
Основно място в производството на фирмата заемат таблетните форми, с приложение при заболявания на сърдечно-съдовата, храносмилателната, нервната и дихателната системи.

Концентрати за хемодиализа
Фирмата е основен производител на разтвори в България.През 2013 Унифарм пуска нови концентрати за хемодиализа. Новата продуктова листа на концентратите за хемодиализа обхваща всички групи хемодиализни концентрати: ацетатни , широка гама сертифицирани кисели концентрати за бикарбонатна хемодиализа с разреждания 1:35 и 1:45, разширена група алкални концентрати за бикарбонатна хемодиализа с иновативен продукт бикарбонатен разтвор 8,4% Плюс ( за намаляване на сърдечно-съдовите и мекотъканни калцификати ) - при разтворите, и сух Натриев бикарбонат в двете познати форми „cart“и „bag“.

УНИФАРМ е единствен производител за СОФАРМА на следните лекарствени средства:

 • Капки за перорална употреба:
  • Витамин А – без лекарско предписание
  • Деавит - по лекарско предписание
  • Тилидин Софарма - опиоиден аналгетик по специално лекарско предписание
  • Аналгин - аналгитик без лекарско предписание
 • Капки за уши:
  • Фуроталгин - за лечение на остри възпалителни заболявания на външния слухов проход и средното ухо.
 • Гелове:
  • Фелоран 1% и 5% без лекарско предписание

Унифарм произвежда и собствени продукти - лекарства и медицински изделия:

 • Капки за нос:
  • Ксилофарм 0,05% ( за деца ) и 0,1%( за възрастни ) без лекарско предписание.
 • Дермални разтвори::
  • Акнерин 3% по лекарско предписание
 • Медицински изделия (диагностични средства):
  • Ултрафоногел
  • Офталмогел

Основни пазари
Продуктите на компанията се продават основно на българския пазар, но и в страни като Русия, Украйна, Грузия и други страни от ОНД, Тунис, Литва, Латвия, Полша и др.

Основни финансови показатели

Показатели20152014промяна
 BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 19,672 19,359 1.7
Оперативна печалба 1,270 2,053 (38.14)
Нетна печалба 1,138 1,809 (58.9)
Показатели31.12.201531.12.2014Промяна
BGN '000BGN '000 %
Нетекущи активи 11,799 12,647 -6.71%
Текущи активи 8,738 8,672 0.76%
Собствен капитал 17,726 18,037 -1.72%
Нетекущи пасиви 1,283 1,653 -22.38%
Текущи пасиви 1,528 1,629 -6.20%

Съотношения20152014
Оперативна печалба/ Приходи от продажби 6.5% 10.6%
Нетна печалба /Приходи от продажби 5.8% 9.3%
Заемен капитал/Собствен капитал 0.16 0.18

Биофарм Инженеринг АД

Обща информация
"Биофарм Инженеринг" е бързоразвиваща се фирма. Разполага с модерни звена на производство и непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности. Стратегията на "Биофарм Инженеринг" АД се изгражда като се използват пазарните и технологичните предимства на фирмата. Дружеството притежава сертификат за добра производствена практика (GMP)Развива се успешно в следните области:

 • Производство на инфузионни разтвори;
 • Производство на инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински лекарствени препарати;

Големият потенциал на продуктовата база и модерните технологии позволяват на "Биофарм инженеринг" да сключва договори с български и международни компании да произвежда техни продукти в полипропиленови ботилки, опаковки и ампули.

История
Историята на "Биофарм Инженеринг" АД датира от 1981г., когато е реализиран проект на ФАО-ПРООН BUL 77/11и е създаден институт за борба с шапа и особено опасни инфекции.През 1997г. института е приватизиран от създадената за целта "Биофарм Инженеринг" АД. През 2006г. мажоритарния дял от капитала на фирмата са придобити от "Софарма" АД. През годините, "Биофарм Инженеринг" АД продължава да развива и модернизира своя производствен капацитет.

Основни продукти

 • Производство на инфузионни и инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински препарати –ваксини и диагностикуми.

Основни пазари

Произвежданите инфузионни разтвори се реализират чрез "Софарма" както на българския така и на международния пазар. Ветеринарно медицинските продукти се предлагат в България и други европейски страни.

Основни финансови показатели

показатели20152014промяна
 BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 7,050 8,012 -12.0%
Печалба преди лихви, такси, обезценяване и амортизация (EBITDA) -589 2,220 -126.5%
Оперативна печалба -374 2,472 -115.10%
Нетна печалба -540 2,393 -122.6%
Показатели31.12.201531.12.2014промяна
 BGN '000BGN '000%
Нетекущи активи 13,978 11,871 17.7%
Текущи активи 3,954 10,701 -63.1%
Собствен капитал 10,254 10,801 -5.1%
Нетекущи пасиви 3,557 6,314 -43.70%
Текущи пасиви 4,121 5,457 -24.50%

Съотношения20152014
EBITDA / Приходи (8.4%) 27.7%
Оперативна печалба/ Приходи от продажби (5.30%) 30.90%
Нетна печалба/ Приходи от продажби (7.70%) 29.90%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.15 0.08
Нетен дълг/ EBITDA, на годишна база (3.1) 0.4

Медика АД

Обща информация
"Медика" АД е български производител на висококачествени медицински консумативи и генерични фармацевтични продукти, с над 40-годишна история. Производствените мощности на "Медика" отговарят на всички европейски стандарти за производство и отговарят на изискванията на добрата производствена практика (GMP). Фирмата е ISO-сертифицирани и е внедрена система за управление на качеството и работят 230 висококвалифицирани служители.

История
В началото на "Медика" АД е създадена през 1971 г., когато в град Сандански се откри завод за производство на превързочни материали. Оттогава компанията е неразделна част от българската фармацевтична индустрия, докато тя преминава през различни етапи, свързани с преструктурирането на производството, обновяване и модернизация на производствените мощности. Седалището и управлението на "Медика" се намира в София и производствени и логистични площи са разположени в Сандански.

Продукти
В продуктовата гама на "Медика" включва повече от 65 основни продукти, разделени на две основни групи фармацевични продукти и медицински изделия:

Медицински изделия
Медика е лидер в болница и аптека пазар за медицински консумативи в България. дългогодишен опит в производството на висококачествени медицински консумативи на дружеството са довели до създаването на търговските марки на компанията, което ги прави синонимни имена за определени групи продукти на българския пазар. Такива марки са:

 • Citoplast®,
 • Sanplast® и
 • Sterimed®.

Продуктите са разделени в няколко групи:

 • превръзки,
 • памучни изделия,
 • пластири,
 • еластични продукти,
 • марля,
 • конци,
 • продукти за първа помощ и стерилни превръзки.

Най-голям дял в продажбите имат

 • компреси, последвано от
 • петна и
 • марля.

Фармацевтични продукти
Продуктовото портфолио съдържа 16 вида лекарствени продукти, разделени в две категории:

 • лекарства с рецепта: Solifenacin Медика, IMPACTIN DUO, амлодипин Медика, карведилол Медика, URIMAX, HEPCARSIL Forte, симвастатин Медика, PRECTAZIDINE MR, TELMIMED PLUS
 • лекарства без рецепта: Фамотидин Медика, HEPCARSIL, Valeriana, TROXEMED, IMOMED, шампоан ХИГИЯ, Valeriana MAX

Медика е специализирана в производството на лекарства в две основни категории:

 • кардиология и
 • гастроентерология.

Хранителни добавки

 • Витамин С Medica 100 мг - за укрепване на имунната система;
 • Витамин C Active 300 мг - уникална комбинация от витамин C с рутозид и Glycine;
 • Medilacta - пробиотици за регулиране на чревната микрофлора;
 • Medilacta Forte - пробиотик за възстановяване на чревната флора по време на и след терапия с антибиотици;
 • Medilacta Kids - синбиотик за укрепване на детски имунитет;
 • Мелатонинът Медика – помага при проблеми със съня;
 • ZERO киселина - продукт против киселини в стомаха.

Козметични продукти

 • Psodermol лосион - козметично средство за интензивна грижа за суха, сърбяща и лющеща се кожа;
 • Algopix серия - дерматологични козметика за главата и тялото, съдържащ четири продукти;
 • Capsiplast Classic - продукт, подходящ за спазми и скованост, с затоплящ ефект и подпомагане на местното обращение.

Основни пазари
Основни външни пазари за "Медика" АД са Украйна, Молдова, Русия, Македония и други, от където се формират 26% от приходите на компанията.

Основни финансови показатели

Показатели 20152014промяна
 BGN '000BGN '000%
Приходи от продажби 17,360 18,459 -5.95%
Оперативна печалба 2,432 2,340 3.93%
Нетна печалба 2,347 2,080 12.84%
 
 31.12.201531.12.2014промяна
BGN '000BGN '000%
Нетекущи активи 18,145 14,522 24.95%
Текущи активи 15,043 14,768 1.86%
Собствен капитал 29,349 26,479 10.84%
Нетекущи пасиви 1,437 650 121.08%
Текущи пасиви 2,402 2,161 11.15%

Съотношения20152014
Оперативна печалба/ Приходи от продажби 14% 12.7%
Нетна печалба/ Приходи от продажби 13.5% 11.3%
Привлечен капитал/ Собствен капитал 0.13 0.11

ПАТ Витамини


История 
Фабриката е основана през февруари 1953 г., като една от първите в компании в Съветския съюз, които произвеждат витамини. Създаването на компанията е свързано с развитието на нови технологии за индустрията на страната: производството на никотинова киселина и никотинамид, DL-калциев пантотенат, D (+) калциев пантотенат. Екипът на завода се състои от 67 души. През юли 1952 г., първата производството на витамин "С" с глюкоза са били освободени. Първата година беше белязана от освобождаването на 50 MT на хапчета, които са изпратени на Украйна, РСФСР, Грузия, Естония, Узбекистан. Производствените обеми бързо се увеличава и достига до 143 тона през 1954 г. През 1955 г. фабриката отбор за първи път в СССР започна промишленото производство на никотинова киселина. До 1960 той е усвоил производството на таблетки витамин "C" с глюкоза, никотинова киселина, витамин "C" за хранителна добавка. Част от тази продукция се изнася в Германската демократична република, Унгария, Виетнам.

Продуктовата гама непрекъснато се разширява и през 1963 г. заводът произвежда течен ментол, а от 1965 обемът му се увеличава с 6 пъти.

Първата партида от калциев пантотенат е била произведена през 1964 г. До 1968 г. завода произвежда с пълен капацитет: никотинова киселина, калциев пантотенат, ментол и др. През 1994 г., в съответствие с Указа на Президента на Украйна заводът беше преобразуван в ПАТ Витамини.

През 2011 г. компанията промени своята форма на собственост и стана публично дружество. През 2012 г. тя получи лиценз за производство на лекарства, според украинските закони.

ПАТ Витамини е произвежда и продава лекарства, таблетки, прахове, маслени разтвори, сиропи и тинктури. Производство на медикаментите на ПАТ Витамини е високоефективно, с отлично качество, достъпни цени и се продава успешно не само в Украйна и страните от ОНД.

В момента производството се осъществява в следните производствени обекти:

 • за течни лекарствени форми;
 • две производствени площадки за твърди лекарствени форми;
 • производствена площадка за екстракция;
 • производство на тинктури;
 • производство на разтвори;
 • производство на прахообразни продукти.

Заводите са оборудвани с модерна и високоефективна техника.

В компанията функционира система за осигуряване на качеството и контрол на качеството на много нива: нашите експерти проверяват качеството на входящите суровини, следят за спазването на всички стандарти и изисквания за качество в процеса на производство на лекарства, следят и за качеството на крайния продукт , Ние контролираме качеството на продуктите през целия жизнен цикъл на продукта - от проектирането до получаването и неговото използване.

Отделът за контрол на качеството извършва контрол на качеството на производствения процес.

Лабораторията е сертифицирана от Държавната служба на Украйна за лекарствените продукти и украинският държавен научноизследователски и производствен център за стандартизацията, метрологията и сертифициране. Структурата на лабораторията включва управление на качеството, аналитична лаборатория и микробиологична лаборатория.

Продукти
http://www.vitaminy.com.ua/ru/preparations

Основни финансови показатели

Показатели20152014
BGN '000BGN '000
Приходите от продажби 13,253 51,969
Оперативна печалба -3,585 -5,147
Нетна печалба -9,283 -13,407
Показатели31.12. 201531.12.2014
 BGN '000BGN '000
Нетекущите активи 4,750 6,343
Текущи активи 13,671 29,199
Собствения капитал -15,517 -9,502
Нетекущите пасиви 20,376 501
Текущи пасиви 13,562 44,543

Съотношенията20152014
Оперативна печалба / Приходи от продажби -27,1% -9,9%
Нетна печалба / Приходи от продажби -70,0% -25,8%
Привлечен капитал / Собствен капитал -2.2 -4.7