Каталог > ЗА НАС > Корпоративно Управление > Система за Корпоративно Управление

Система за Корпоративно Управление

Съветът на директорите, в съответствие с насоките на българската кодекс за корпоративно управление и на международно признатите принципи за добро корпоративно управление, поддържа следната организационна структура в подкрепа на своята дейност:

corporate_governance_bg.png

Външни одитори "АФА" ООД

На ОСА през 2016 година акционерите на "Софарма" АД избраха АФА ООД за одиторско предприятие, което да завери годишните отчети на дружеството през 2016 година.

АФА ООД е основана през месец май 1991 г. Тя е една от първите счетоводни, финансови и одиторски фирми в България. Съдружниците на фирмата притежават богат теоретичен и практически опит като одитори и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудовото законодателство, международните счетоводни стандарти. Те са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Лицензирани са от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор да извършват одити на банкови и застрахователни институции.

С годините АФА се наложи като най-голямата местна одиторска и консултантска фирма в България.

Съдружниците на АФА са участвали в разработването, въвеждането и развитието на новото българско законодателство в областта на счетоводството, одита и одиторската професия в съответствие с промените, настъпили в Източна Европа от края на 1989 г. Един от важните проекти, разработен от съдружниците на АФА съвместно с екип на "Купърс и Лайбранд", е “Адаптиране на националните счетоводни стандарти към международните, прилагани в банковия сектор”, финансиран от германското правителство, одобрен и високо оценен от Управителния съвет на Българската народна банка (1997 г.).

През периода юни 1998 г. – септември 2002 г. АФА е част от дейността на "Ърнст и Янг АФА" ООД, което е пълноправен член на "Ърнст и Янг Глобъл". Старшите съдружници и персоналът на АФА управляваха и развиваха дейността на "Ърнст и Янг АФА" и ръководеха изпълнението на всички проекти на глобалната фирма в България. Те наложиха името на "Ърнст и Янг АФА" като символ на високо качество, професионализъм, независимост и етичност към клиентите, професионалната общност и държавните институции.

Те наложиха името на "Ърнст и Янг АФА" като символ на високо качество, професионализъм, независимост и етичност към клиентите, професионалната общност и държавните институции.От октомври 2002 г. дейността се разделя между "Ърнст и Янг" и АФА.

Днес, нашият екип се състои от повече от 50 специалисти и административен персонал. Представлявайки най-ценния актив на нашата фирма, професионалният ни екип непрекъснато разширява своя кръгозор и се усъвършенства чрез множество форми на обучение по Международните счетоводни стандарти, US GAAP (Общоприетите счетоводни практики в САЩ), Международните одиторски стандарти, данъчно облагане в международен аспект, търговско и данъчно право на ЕС. Шестимата от нашите колеги са регистрирани и се обучават по програмата на ACCA.