Одитори

На ОСА през 2016 година акционерите на "Софарма" АД избраха АФА ООД за одиторско предприятие, което да завери годишните отчети на дружеството през 2016 година.

  • Съдружниците на фирмата притежават богат теоретичен и практически опит като одитори и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудовото законодателство, международните счетоводни стандарти.
  • Те са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.
  • Те взимат дейно участие и в разработването на новия Закон за счетоводството, и на новия Закон за независимия финансов одит. Членове са на Комисията по въвеждане на МСС и МОС в България.
  • Съдружниците на АФА са участвали в разработването, въвеждането и развитието на новото българско законодателство в областта на счетоводството, одита и одиторската професия в съответствие с промените, настъпили в Източна Европа от края на 1989 г..