Каталог > Инвеститори

Инвеститори

Тенденция на акциите
Stock Performance
Варшавска Фондова Борса
Българска Фондова Борса
Корпоративни новини
3 Август 2017
EPSCO: Цифровите технологии трябва да подкрепят общите цели на здравната политика
Финансови новини
9 Август 2017
Уведомление за вливане на Медика АД в Софарма АД
4 Август 2017
Уведомление - приходи от продажби за първите 7 месеца от 2017г.
3 Август 2017
Уведомление за сключени сделки
Финансова информация 31 Декември 2016
877,085
BGN '000 Приходи
73,656
BGN '000 EBITDA
44,951
BGN '000 Печалба от оперативна дейност
54,902
BGN '000 Нетна печалба за периода
0.39
BGN Доход на акция

Предстоящи събития
29 Август 2017
Публикуване на консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г.
5 Септември 2017
Представяне на резултатите за януари-август 2017г.

Нашата история

80+ години опит във фармацевтичната индустрия

  • Лидерство
  • Растеж
  • Портфолио
  • Рентабилност
  • Бизнес модел
  • Вливания и придобивания