Тримесечни резултати

Q1

BGN '00020112012  20132014 2015 2016 2017
Приходи  164,801 173,167 187,608 213,634 221,611 215,812 239,728
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 364 787 2,361 3,123 2,214 (345) 1,964
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство (785) 1,609 (484) (311) 3,070 6,694 3,877
Разходи за материали (21,314) (25,166) (21,484) (23,728) (20,871) (23,342) (24,999)
Разходи за външни услуги (12,601) (13,235) (14,219) (18,119) (15,725) (12,443) (13,710)
Разходи за персонала (15,236) (16,310) (17,276) (19,210) (20,041) (20,915) (22,737)
Разходи за амортизация (4,230) (4,585) (5,410) (7,593) (6,606) (6,800) (7,234)
Балансова стойност на продадени стоки (95,792) (97,595) (105,935) (125,712) (144,489) (141,564) (153,985)
Други разходи за дейността (1,947) (1,764) (3,433) (957) (1,528) (1,660) (1,438)
Печалба от оперативна дейност 13,260 16,908 21,728 21,127 17,635 15,437 21,466
EBITDA (Оперативна печалба) 17,490 21,493 27,138 28,720 24,241 22,237 28,700
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи  11% 12% 14% 13% 11% 10% 12%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 8% 10% 12% 10% 8% 7% 12%
Нетна печалба за периода / Приходи 7% 7% 10% 6% 5% 5% 8%
Финансови приходи 1,512 1,185 1,858 1,123 1,515 1,302 1,205
Финансови разходи (2,441) (1,997) (2,051) (7,057) (6,386) (3,941) (2,430)
Финансови приходи/(разходи), нетно (929) (812) (193) (5,934) (4,871) (2,639) (1,225)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - (2,223) (378) - - - -
Печалба (загубa) от асоциирани дружества - - 4 (131) (58) (509) 337
Печалба (загуба) от освобождаване от дъщерни дружества   123 - - - -
Печалба преди данък върху печалбата 12,331 13,873 21,284 15,062 12,706 12,289 20,578
Разход за данък върху печалбата (1,472) (1,747) (2,674) (2,131) (2,492) (1,925) (2,394)
Нетна печалба за периода 10,859 12,126 18,610 12,931 10,214 10,364 18,184
Други компоненти на всеобхватния доход:            
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 33 - 64 153 39 6 3
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване - - 4 - - - -
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности 96 458 598 (1,499) 2,586 (592) 154
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 129 458 666 (1,346) 2,611 (586) 157
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА 10,988 12,584 19,276 11,585 12,825 9,778 18,341
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:             
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 10,617 11,333 17,680 12,568 9,241 10,442 17,002
Неконтролиращо участие  242 793 930 363 973 (78) 1,182
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:            
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 10,656 11,229 18,197 11,410 12,111 10,283 17,018
Неконтролиращо участие  332 1,355 1,079 175 714 (505) 1,323
Доход на акция    0.082 0.092 0.141 0.098 0.077 0.079 0.13
Цена на акция 4.211 2.873 2.218 4.241 3.526 4.526 3.90
Сьотношение цена към доход 51.19 31.27 15.73 43.29 45.57 57.64 30

Q2

BGN '0002011 20122013201420152016 2017
Приходи  315,714 345,554 370,563 414,827 438,809 423,732 470,300
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 157 4,081 3,048 368 676 3,960 2,656
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 545 207 2,094 5,011 1,731 5,381 6,123
Разходи за материали (39,916) (45,762) (41,344) (47,227) (42,788) (43,387) (45,694)
Разходи за външни услуги (27,163) (27,414) (25,516) (32,731) (31,029) (28,264) (28,472)
Разходи за персонала (31,631) (34,699) (38,151) (40,548) (41,480) (44,496) (48,058)
Разходи за амортизация (8,605) (9,372) (10,887) (14,550) (13,217) (13,467) (15,059)
Балансова стойност на продадени стоки (181,163) (196,193) (214,750) (250,745) (281,074) (277,861) (304,602)
Други разходи за дейността (3,265) (4,175) (5,325) (3,174) (4,047) (3,523) (3,451)
Печалба от оперативна дейност 24,673 32,227 39,732 31,231 27,581 22,075 33,743
EBITDA (Оперативна печалба) 33,278 41,599 50,619 45,781 40,798 35,542 48,802
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи  11% 12% 14% 11% 9% 8% 10%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 8% 9% 11% 8% 6% 5% 7%
Нетна печалба за периода / Приходи 7% 7% 8% 5% 6% 6% 6%
Финансови приходи 3,620 2,783 4,887 2,503 11,076 3,295 5,666
Финансови разходи (4,954) (3,906) (9,474) (10,042) (7,817) (7,109) (6,484)
Финансови приходи/(разходи), нетно (1,334) (1,123) (4,587) (7,539) 3,259 (3,814) (818)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - (2,731) 224 - - - -
Печалба (загуба) от асоциирани дружества 36 - 69 (303) 201 (1,103) 1,344
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно 15 (622) (117) - 394 11,965 -
Печалба преди данък върху печалбата 23,390 27,751 35,321 23,389 31,435 29,123 34,269
Разход за данък върху печалбата (2,004) (2,307) (4,687) (3,746) (3,029) (2,870) (4,276)
Нетна печалба за периода 21,386 25,444 30,634 19,643 28,406 26,253 29,993
Други компоненти на всеобхватния доход:            
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 178 2 (471) 191 294 (9) 265
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване - - 4 - - - -
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (1,194) 980 (99) (1,433) 1,854 1,552 (398)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък (1,016) 982 (566) (1,242) 2,134 1,543 (133)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 20,370 26,426 30,068 18,401 30,540 27,796 29,860
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:             
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 21,684 24,589 28,857 18,133 26,904 26,304 28,909
Неконтролиращо участие  (298) 855 1,777 1,510 1,502 (51) 1,084
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:            
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 20,668 25,085 28,403 17,270 29,683 27,245 29,333
Неконтролиращо участие  109 1,341 1,665 1,131 857 551 527
Доход на акция    0.162 0.193 0.232 0.149 0.211 0.195 0.413
Цена на акция 4.255 2.654 2.503 3.503 3.342 2.667 4.501
Сьотношение цена към доход 26.264 13.766 10.787 23.542 15.861 13.692 10.898

Q3

КОНСОЛИДИРАН отчет за всеобхватния доход
 BGN '0002011 2012 2013 2014 2015 20162017
Приходи 466,501 505,339 553,792 617,722 647,601 638,390 719,711
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 1,458 3,257 3,850 (6,687) (3,505) 3,783 3,284
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 3,026 3,601 (3,321) 6,264 2,127 (2,383) 4,337
Разходи за материали (61,451) (66,050) (63,123) (68,824) (61,492) (57,989) (67,662)
Разходи за външни услуги (41,826) (38,940) (41,226) (47,238) (48,270) (41,306) (44,924)
Разходи за персонала (47,175) (50,310) (56,190) (59,348) (60,499) (65,003) (72,326)
Разходи за амортизация (13,048) (14,205) (17,149) (21,294) (19,603) (20,129) (23,019)
Балансова стойност на продадени стоки (267,621) (293,772)  (324,787) (377,355) (421,510) (418,001) (470,612)
Други разходи за дейността (5,239) (5,816) (5,739) (6,935) (5,203) (5,466) (5,233)
Печалба от оперативна дейност 34,625 43,104 43,107 36,305 29,646 31,896 43,556
EBITDA (Оперативна печалба) 47,673 57,309 60,256 57,599 49,249 52,025 66,575
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи 10% 11% 11% 9% 8% 8% 9%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 7% 9% 8% 6% 5% 5% 6%
Нетна печалба за периода / Приходи 6% 8% 6% 4% 4% 5% 5%
Финансови приходи 5,072 4,606 6,570 3,798 11,807 4,679 6,635
Финансови разходи (6,886) (6,108)    (13,156)   (12,466) (11,590) (9,972) (10,416)
Финансови приходи / ( разходи ), нетно (1,814) (1,502) (6,586) (8,668) 217 (5,293) (3,781)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - (1,788) 672  - - - -
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно 25 1,286 (11)  - 395 12,866 1,101
Печалба (загуба) от асоциирани дружества 10               -         (294) (182) 55 (367) (227)
Печалба преди данък върху печалбата 32,846 41,100 36,888 27,455 30,313 39,102 40,648
Разход за данък върху печалбата (3,825) (2,652) (4,143) (4,226) (5,915) (6,049) (6,416)
Нетна печалба за периода 29,021 38,448 32,745 23,229 24,398 33,053 34,232
Други компоненти на всеобхватния доход:          
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 156 1 (584) 445  449 (84) 2,052
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване - 9 4 - - - -
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (707) 534 (680) (1,134) 833 2,530 (704)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък (551) 544 (1,260) (689) 1,282 2,446 1,326
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 28,470 38,992 31,485 22,540 25,666 35,499 35,558
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:          
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 29,435      35,989 30,837 20,146 23,859 31,627 32,669
Неконтролиращо участие (414)        2.459 1.908 3.083 539 1,426 1,563
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:          
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 28,423 36,226 29,935 19,798 26,219 33,297 34,997
Неконтролиращо участие 47 2,766 1,550 2.742 (553) 2,202 561
Доход на акция 0,220 0,291 0,248 0,176 0,172 0,23 0,4
Цена на акция 4,050 2,552 2,755 4,265 3,128 2,954 4,368
Сьотношение цена към доход 18,421 8,761 11,104 24,234 18,151 12,84 10,92

Q4

КОНСОЛИДИРАН отчет за всеобхватния доход  
 BGN '000 2011     2012  2013   2014   2015   2016 2017
Приходи 644,731 688,579 761,136 840,517 876,199 881,684 1,016,109
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 1,775 2,328 4,893 5,465 (2,337) 8,805 4,693
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 10,414 2,678 (3,173) 12,279 (261) (3,414) 9,287
Разходи за материали (86,524) (89,575) (87,148) (96,334) (85,275) (82,595) (92,027)
Разходи за външни услуги (59,336) (55,492) (59,110) (67,207) (66,014) (58,004) (63,611)
Разходи за персонала (64,582) (68,972) (74,335) (80,880) (81,110) (87,004) (100,886)
Разходи за амортизация (19,732) (21,995) (26,170) (27,802) (26,370) (27,559) (30,204)
Балансова стойност на продадени стоки (370,991) (400,535) (448,854)  (530,842) (568,382) (575,432) (676,126)
Други разходи за дейността (9,730) (11,548) (14,112) (15,172) (12,832) (14,015) (10,888)
Печалба от оперативна дейност 46,025 45,468 53,127 40,024 33,618 42,466 56,347
EBITDA (Оперативна печалба) 65,757 67,463 79,297 67,826 59,988 70,025 86,551
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи 10% 10% 10% 8% 7% 8% 8,5%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 7% 7% 7% 5% 4% 5% 5,5%
Нетна печалба за периода / Приходи 6% 6% 4% 3% 2% 6% 4,5%
Финансови приходи 7,013 6,043 7,201 5,350 13,854 8,201 8,378
Финансови разходи (11,713) (9,341) (23,137) (17,764) (21,417) (12,983) (11,695)
Финансови приходи / (разходи), нетно (4,700) (3,298) (15,936) (12,414) (7,563) (4,782) (3,317)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики 4,126 823 1,556 - - - -
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно - (37) (11) 1,561 371 14,291 -
Печалба (загуба) от асоциирани дружества (406) (56) (761) 310 (839) 8,514 812
Печалба преди данък върху печалбата 45,045 42,900   37,975 29,199 25,587 60,218 53,842
Разход за данък върху печалбата (4,620) (4,934) (5,172) (5,082) (6,363) (9,526) (7,792)
Задължителен по закон дивидент за разпределение (89) (6)   - - - - -
Нетна печалба за периода 40,425 37,960 32,803 24,117 19,224 50,692 46,050
Други компоненти на всеобхватния доход:          
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 283 1,214 (217) 247 111 1,441 1,151
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване 3,099 18 (353) (6) - (136) (43)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (826) (507) (1,401) (274) 105 2,397 (768)
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход (325) (2) 35 1              - -
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 2,231 615 (2,053) (522) 165 9,136 (127)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 42,567 38,575 31,879 23,595 19,389 59,828 45,923
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:          
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 38,404 35,196 29,501 20,238 19,105 46,342 40,153
Неконтролиращо участие 1,932 2,764 3,302 3,357 284 4,350 5,897
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 2,401 2,707 28,140 20,178 17,506 53,811 41,444
Неконтролиращо участие  - - 2,610 3,939 1,718 6,017 4,479
Доход на акция 0,306 0,270 0,240 0,200 0,172 0,039 0,312
Цена на акция 3,828 2,482 2,931 4,168 3,000 2,992 4,282
Сьотношение цена към доход 12,500 9,193 12,212 20,840 17,430 7,67 13,72