Тримесечни резултати

Q1

BGN '00020112012  20132014 2015 2016 
Приходи  164,801 173,167 187,608 213,634 221,611 215,812
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 364 787 2,361 3,123 2,214 (345)
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство (785) 1,609 (484) (311) 3,070 6,694
Разходи за материали (21,314) (25,166) (21,484) (23,728) (20,871) (23,342)
Разходи за външни услуги (12,601) (13,235) (14,219) (18,119) (15,725) (12,443)
Разходи за персонала (15,236) (16,310) (17,276) (19,210) (20,041) (20,915)
Разходи за амортизация (4,230) (4,585) (5,410) (7,593) (6,606) (6,800)
Балансова стойност на продадени стоки (95,792) (97,595) (105,935) (125,712) (144,489) (141,564)
Други разходи за дейността (1,947) (1,764) (3,433) (957) (1,528) (1,660)
Печалба от оперативна дейност 13,260 16,908 21,728 21,127 17,635 15,437
EBITDA (Оперативна печалба) 17,490 21,493 27,138 28,720 24,241 22,237
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи  11% 12% 14% 13% 11% 10%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 8% 10% 12% 10% 8% 7%
Нетна печалба за периода / Приходи 7% 7% 10% 6% 5% 5%
Финансови приходи 1,512 1,185 1,858 1,123 1,515 1,302
Финансови разходи (2,441) (1,997) (2,051) (7,057) (6,386) (3,941)
Финансови приходи/(разходи), нетно (929) (812) (193) (5,934) (4,871) (2,639)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - (2,223) (378) - - -
Печалба (загубa) от асоциирани дружества - - 4 (131) (58) (509)
Печалба (загуба) от освобождаване от дъщерни дружества   123 - - -
Печалба преди данък върху печалбата 12,331 13,873 21,284 15,062 12,706 12,289
Разход за данък върху печалбата (1,472) (1,747) (2,674) (2,131) (2,492) (1,925)
Нетна печалба за периода 10,859 12,126 18,610 12,931 10,214 10,364
Други компоненти на всеобхватния доход:            
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 33 - 64 153 39 6
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване - - 4 - - -
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности 96 458 598 (1,499) 2,586 (592)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 129 458 666 (1,346) 2,611 (586)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 10,988 12,584 19,276 11,585 12,825 9,778
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:             
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 10,617 11,333 17,680 12,568 9,241 10,442
Неконтролиращо участие  242 793 930 363 973 (78)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:            
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 10,656 11,229 18,197 11,410 12,111 10,283
Неконтролиращо участие  332 1,355 1,079 175 714 (505)
Доход на акция    0.082 0.092 0.141 0.098 0.077 0.079
Цена на акция 4.211 2.873 2.218 4.241 3.526 4.526
Сьотношение цена към доход 51.19 31.27 15.73 43.29 45.57 57.64

Q2

BGN '0002011  2012 2013 2014 2015 2016 
Приходи  315,714 345,554 370,563 414,827 438,809 423,732
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 157 4,081 3,048 368 676 3,960
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 545 207 2,094 5,011 1,731 5,381
Разходи за материали (39,916) (45,762) (41,344) (47,227) (42,788) (43,387)
Разходи за външни услуги (27,163) (27,414) (25,516) (32,731) (31,029) (28,264)
Разходи за персонала (31,631) (34,699) (38,151) (40,548) (41,480) (44,496)
Разходи за амортизация (8,605) (9,372) (10,887) (14,550) (13,217) (13,467)
Балансова стойност на продадени стоки (181,163) (196,193) (214,750) (250,745) (281,074) (277,861)
Други разходи за дейността (3,265) (4,175) (5,325) (3,174) (4,047) (3,523)
Печалба от оперативна дейност 24,673 32,227 39,732 31,231 27,581 22,075
EBITDA (Оперативна печалба) 33,278 41,599 50,619 45,781 40,798 35,542
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи  11% 12% 14% 11% 9% 8%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 8% 9% 11% 8% 6% 5%
Нетна печалба за периода / Приходи 7% 7% 8% 5% 6% 6%
Финансови приходи 3,620 2,783 4,887 2,503 11,076 3,295
Финансови разходи (4,954) (3,906) (9,474) (10,042) (7,817) (7,109)
Финансови приходи/(разходи), нетно (1,334) (1,123) (4,587) (7,539) 3,259 (3,814)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - (2,731) 224 - - -
Печалба (загуба) от асоциирани дружества 36 - 69 (303) 201 (1,103)
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно 15 (622) (117) - 394 11,965
Печалба преди данък върху печалбата 23,390 27,751 35,321 23,389 31,435 29,123
Разход за данък върху печалбата (2,004) (2,307) (4,687) (3,746) (3,029) (2,870)
Нетна печалба за периода 21,386 25,444 30,634 19,643 28,406 26,253
Други компоненти на всеобхватния доход:            
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 178 2 (471) 191 294 (9)
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване - - 4 - - -
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (1,194) 980 (99) (1,433) 1,854 1,552
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък (1,016) 982 (566) (1,242) 2,134 1,543
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 20,370 26,426 30,068 18,401 30,540 27,796
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:             
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 21,684 24,589 28,857 18,133 26,904 26,304
Неконтролиращо участие  (298) 855 1,777 1,510 1,502 (51)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:            
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 20,668 25,085 28,403 17,270 29,683 27,245
Неконтролиращо участие  109 1,341 1,665 1,131 857 551
Доход на акция    0.162 0.193 0.232 0.149 0.211 0.195
Цена на акция 4.255 2.654 2.503 3.503 3.342 2.667
Сьотношение цена към доход 26.264 13.766 10.787 23.542 15.861 13.692

Q3

КОНСОЛИДИРАН отчет за всеобхватния доход
 BGN '0002011 2012 2013 2014 2015 2016
Приходи 466,501 505,339 553,792 617,722 647,601 638,390
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 1,458 3,257 3,850 (6,687) (3,505) 3,783
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 3,026 3,601 (3,321) 6,264 2,127 (2,383)
Разходи за материали (61,451) (66,050) (63,123) (68,824) (61,492) (57,989)
Разходи за външни услуги (41,826) (38,940) (41,226) (47,238) (48,270) (41,306)
Разходи за персонала (47,175) (50,310) (56,190) (59,348) (60,499) (65,003)
Разходи за амортизация (13,048) (14,205) (17,149) (21,294) (19,603) (20,129)
Балансова стойност на продадени стоки (267,621) (293,772)  (324,787) (377,355) (421,510) (41,8001)
Други разходи за дейността (5,239) (5,816) (5,739) (6,935) (5,203) (5,466)
Печалба от оперативна дейност 34,625 43,104 43,107 36,305 29,646 31,896
EBITDA (Оперативна печалба) 47,673 57,309 60,256 57,599 49,249 52,025
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи 10% 11% 11% 9% 8% 8%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 7% 9% 8% 6% 5% 5%
Нетна печалба за периода / Приходи 6% 8% 6% 4% 4% 5%
Финансови приходи 5,072 4,606 6,570 3,798 11,807 4,679
Финансови разходи (6,886) (6,108)    (13,156)   (12,466) (11,590) 9,972
Финансови приходи / ( разходи ), нетно (1,814) (1,502) (6,586) (8,668) 217 (5,293)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - (1,788) 672  - - -
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно 25 1,286 (11)  - 395 12,866
Печалба (загуба) от асоциирани дружества 10               -         (294) (182) 55 (367)
Печалба преди данък върху печалбата 32,846 41,100 36,888 27,455 30,313 39,102
Разход за данък върху печалбата (3,825) (2,652) (4,143) (4,226) (5,915) (6,049)
Нетна печалба за периода 29,021 38,448 32,745 23,229 24,398 33,053
Други компоненти на всеобхватния доход:          
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 156 1 (584) 445  449 (84)
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване - 9 4 - - -
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (707) 534 (680) (1,134) 833 2,530
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък (551) 544 (1,260) (689) 1,282 2,446
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 28,470 38,992 31,485 22,540 25,666 35,499
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:          
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 29,435      35,989 30,837 20,146 23,859 31,627
Неконтролиращо участие (414)        2.459 1.908 3.083 539 1,426
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:          
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 28,423 36,226 29,935 19,798 26,219 33,297
Неконтролиращо участие 47 2,766 1,550 2.742 (553) 2,202
Доход на акция 0,220 0,291 0,248 0,176 0,172
Цена на акция 4,050 2,552 2,755 4,265 3,128
Сьотношение цена към доход 18,421 8,761 11,104 24,234 18,151

Q4

КОНСОЛИДИРАН отчет за всеобхватния доход  
 BGN '000 2011     2012  2013   2014   2015   2016
Приходи 644,731 688,579 761,136 840,517 876,199 881,684
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 1,775 2,328 4,893 5,465 (2,337) 8,805
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 10,414 2,678 (3,173) 12,279 (261) (3,414)
Разходи за материали (86,524) (89,575) (87,148) (96,334) (85,275) (82,595)
Разходи за външни услуги (59,336) (55,492) (59,110) (67,207) (66,014) (58,004)
Разходи за персонала (64,582) (68,972) (74,335) (80,880) (81,110) (87,004)
Разходи за амортизация (19,732) (21,995) (26,170) (27,802) (26,370) (27,559)
Балансова стойност на продадени стоки (370,991) (400,535) (448,854)  (530,842) (568,382) (575,432)
Други разходи за дейността (9,730) (11,548) (14,112) (15,172) (12,832) (14,015)
Печалба от оперативна дейност 46,025 45,468 53,127 40,024 33,618 42,466
EBITDA (Оперативна печалба) 65,757 67,463 79,297 67,826 59,988 70,025
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи 10% 10% 10% 8% 7% 8%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 7% 7% 7% 5% 4% 5%
Нетна печалба за периода / Приходи 6% 6% 4% 3% 2% 6%
Финансови приходи 7,013 6,043 7,201 5,350 13,854 8,201
Финансови разходи (11,713) (9,341) (23,137) (17,764) (21,417) (12,983)
Финансови приходи / (разходи), нетно (4,700) (3,298) (15,936) (12,414) (7,563) (4,782)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики 4,126 823 1,556 - - -
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно - (37) (11) 1,561 371 14,291
Печалба (загуба) от асоциирани дружества (406) (56) (761) 310 (839) 8,514
Печалба преди данък върху печалбата 45,045 42,900   37,975 29,199 25,587 60,218
Разход за данък върху печалбата (4,620) (4,934) (5,172) (5,082) (6,363) (9,526)
Задължителен по закон дивидент за разпределение (89) (6)   - - - -
Нетна печалба за периода 40,425 37,960 32,803 24,117 19,224 50,692
Други компоненти на всеобхватния доход:          
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба 283 1,214 (217) 247 111 1,441
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване 3,099 18 (353) (6) - (136)
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности (826) (507) (1,401) (274) 105 2,397
Данък върху дохода, свързан с другите компоненти на всеобхватния доход (325) (2) 35 1              - -
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 2,231 615 (2,053) (522) 165 9,136
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 42,567 38,575 31,879 23,595 19,389 59,828
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:          
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 38,404 35,196 29,501 20,238 19,105 46,342
Неконтролиращо участие 1,932 2,764 3,302 3,357 284 4,350
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към: 40,166 35,868 - - - -
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 2,401 2,707 28,140 20,178 17,506 53,811
Неконтролиращо участие  - - 2,610 3,939 1,718 6,017
Доход на акция 0,306 0,270 0,240 0,200 0,172
Цена на акция 3,828 2,482 2,931 4,168 3,000
Сьотношение цена към доход 12,500 9,193 12,212 20,840 17,430