Годишни резултати

По-долу предоставяме извадка от одитирания консолидиран финансов отчет на дружеството за последната приключена финансова година.

Годишни резултати

BGN '0002008 2009201020112012201320142015 2016
Приходи  454,941 497,533 600,334 644,731 688,579 761,136 840,517 874,984 877,085
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 7,719 5,001 2,648 1,775 2,328 4,893 5,465 (2,678) 9483
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство 15,326 (950) 654 10,414 2,678 (3,307) 12,279 4,207 (994)
Разходи за суровини и материали (72,724) (64,299) (70,986) 86,524 (89,575) (87,148) (96,334) (86,396) (82,906)
Разходи за външни услуги (48,640) (49,743) (61,147) 59,366 (55,492) (58,682) (67,207)  (65,661) (56,408)
Разходи за персонала (47,162) (46,990) (53,400) 64,528 (68,972) (74,763) (80,880) (81,501) (87,159)
Разходи за амортизация - (17,741) (16,560) 19,732 (21,995) (23,727) (27,802) (26,326) (28,705)
Балансова стойност на продадени стоки (13,905) (267,150) (337,094) 370,991 (400,535) (448,854) (530,842) (568,590) (571,132)
Други разходи за дейността (9,975) (8,854) (8,766) 9,730 (11,548) (14,112) (15,172) (11,599) (14,313)
Отчетна стойност на продадените стоки (248,820) - - - - - - - -
Печалба от оперативна дейност 36,760 46,807 55,683 46,025 45,468 55,436 40,024 36,440 44,951
EBITDA (Оперативна печалба) 36,760 64,548 72,243 26,293 67,463 79,163 67,826 62,766 73,656
EBITDA (Оперативна печалба) / Приходи  8% 13% 12% 4% 10% 10% 8% 7% 8%
Печалба от оперативна дейност / Приходи 8% 9% 9% 7% 7% 7% 5% 4% 5%
Нетна печалба за годината / Приходи 4% 7% 7% 6% 6% 4% 3% 3% 6%
Финансови приходи          2,236          3,661          6,246          7,013           6,043           6,553           5,392           6,828 7,014
Финансови разходи (16,516) (10,169) (14,183) 11,713 9,341 (22,489) (17,594) (21,640) (12,721)
Финансови приходи/(разходи), нетно (14,280) (6,508) (7,937) 4,700 3,298 (15,936) (12,202) (14,812) (5,707)
Печалба (загуба) от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики - - - 4,126 823 1,565 -  - -
Печалба (загуба) от придобиване/ освобождаване на дъщерни дружества, нетно  45  1,764  1,181 (406) (37) (11) 1,561 7,222 14,860
Печалба (загуба) от асоциирани и съвместни дружества (162) (286) (965) - (56) (673) 310 (1,275) 8,972
Печалба преди данък върху печалбата 22,363  41,777 47,962 45,045  42,900  37,938 29,199 27,575 62,109
Разход за данък върху печалбата (3,150) (4,473) (5,500) 4,620 4,934 (5,179) (5,082) (4,975) (7,207)
Нетна печалба за годината преди задължителен по закон девидент за разпределение - 37,304 42,462 40,425 37,996 32,779 - - -
Задължителен по закон дивидент за разпределение -  - - (89) (6) - - - -
Нетна печалба за годината 19,213 33,497 40,544 40,425 37,960 32,779 24,117 22,600 54,902
Нетна печалба за групата                
Нетна печалба непринадлежаща на групата                
Други компоненти на всеобхватния доход:                
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба  (22,619) 4,603 4,267 283 1,214  (217) 274  139
Нетна печалба от преоценка на имоти, машини и оборудване 13,530 (19) 67 3,099  18 (353) - - 11,802
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности 2,094 (561) (487) (826) (507) (1,406) (274) (39) 2,573
Данък върху доходите, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани  1,371 29 (5) (325) (2) 35 3  5 (1,504)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък (12,554) 4,052  3,842 2,231 (219) (435) (522) (212) 14,209
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА  6,659 41,356 46,304 42,567 38,448 30,721 23,595 22,388 69,111
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:                 
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 19,509 36,612 41,958 38,404 35,196 29,489 20,178 21,314 50,638
Неконтролиращо участие  (296)  692 504 1,932 2,764 3,290 3,939 1,286 4,264
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:                
Притежателите на собствения капитал на дружеството - майка 6,901 40,870 46,049 40,166 35,976 27,937 20,238 22,816 63,147
Неконтролиращо участие  (242) 486 255 2,401 2,707 2,784 3,357 (428) 5,964
Доход на акция    0.146 0.280 0.320 0.306 0.270 0.230 0.160 0.170 0.39
Цена на акция 5.006 3.037 3.932 3.828 2.482 3.482 4.168 3.000 2.746
Сьотношение цена към доход 34.396 10.847 12.286 12.500 9.193 15.140 26.049 17.647 7.041
Печалба / Собствен акционерен капитал 0.146 0.254 0.307 0.306 0.288 0.248 0.183 0.168 0.407
Средно-списъчен състав 3514 3463 3654 3889 3945 3946 3947 3948 4543
Разходи за персонала / Средно-списъчен състав (13.421) (13.569) (14.614) 16.592 (17.483) (18.947) (20.492) (20.644) (19.185)
Приходи / Средно-списъчен състав 129.465 143.671 164.295 165.783 174.545 192.888 212.951 221.627 193.063

Финансова позиция

BGN '000200820092010201120122013201420152016
АКТИВ                
Нетекущи активи                
Имоти, машини и оборудване 180,774 182,770 208,550 236,338 292,074 292,027 299,037 315,005 321,215
Репутация - - - - 13,463 13,219 13,270 24,127 9,885
Нематериални активи 16,339 14,526  24,357 27,979 12,917 12,917 10,918 11,375 34,601
Инвестиционни имоти 13,653 5,572 6,821 6,555 7,110 7,110 10,606 10,562 9,483
Инвестиции в асоциирани дружества 2,088 1,859 - - 582 712 12,387 5,224 17,715
Инвестиции на разположение и за продажба 17,229 22,311 20,927 19,972 23,425 23,425 6,968 7,424 5,721
Дългосрочни вземания от свързани предприятия  - 3,049 3,195 1,001 1,183 1,183 33,150 20,505 10,028
Активи по отсрочени данъци - - - 1,709 2,537 2,537 3,849 3,716 2,802
Други дългосрочни вземания 175 75 601 576 1,460 1,344 353 3,546 4,149
  230,258 230,162 264,451 294,130 354,751 354,474 390,538 401,484 416,599
Текущи активи                
Материални запаси 106,078 111,251 111,685 126,022 130,950 132,053 155,910 163,129 171,791
Търговски вземания  111,056 140,163 145,523 136,756 160,558 160,555 196,330 205,589 215,583
Вземания от свързани предприятия 13,924 27,302 45,822 63,112 60,871 60,946 25,318 27,434 14,982
Други вземания и предплатени разходи 4,645 14,437 12,640 24,332 22,521 22,516 22,445 14,505 17,727
Парични средства и парични еквиваленти 9,916 16,843 45,069 32,235 157,567 15,748 26,822 23,486 22,539
  245,619 309,996 360,739 382,458  390,667 391,818 426,825 434,143 442,622
ОБЩО АКТИВИ 475,877 540,158 625,190 676,588 745,418 746,292 817,363 835,627 895,221
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ              
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството - майка  
Основен  акционерен капитал 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 134,798 134,798
Резерви 65,699 31,925 34,631 33,534 35,979 35,979 36,069 48,855 62,708
Неразпределена печалба 19,509 93,618 131,601 154,465 177,617 178,845 203,260 222,238 259,984
  217,208 257,543 298,232 31,999 345,596 346,824 371,329 405,891 457,490
Неконтролиращо участие 22,414 28,078 49,047 45,813 45,474 45,291 60,308 51,749 33,733
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 239,622 285,621 347,279 365,812 391,070 392,115 431,637 457,640 491,223
ПАСИВИ                
Нетекущи задължения                
Дългосрочни банкови заеми 73,541 25,115 31,182 23,280 56,844 56,844 45,820 38,876 25,924
Пасиви по отсрочени данъци 5,711 5,461 6,433 6,531 5,792 5,878 5,728 7,952 11,752
Задължения към персонала при пенсиониране 1,563 1,663 2,610 2,389 2,614 2,614 3,786 4,199 4,539
Задължения по финансов лизинг 566 419 415 1,534 2,509 2,509 2,103 1,957 2,582
Дългосрочни задължения към свързани предприятия  - - - 363 2,567 5,612 - - -
Други нетекущи задължения 926 24 798 1,368 45 45 35 165 34
  82,307 32,682 41,438 35,102 70,371 70,457 65,030 62,492 53,842
Текущи задължения                
Краткосрочни банкови заеми  92,445 94,995 114,465 169,880 203,994 203,994 90,761 190,785 170,842
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми 8,767 61,290 50,795 24,535 9,559 9,559 7,431 14,784 9,478
Търговски задължения 40,938 50,375 59,326 65,536 55,242 54,998 7,909 87,440 92,053
Задължения към свързани предприятия 3,315 3,994 2,605 3,360 1,560 1,560 4,154 2,366 566
Задължения към персонала и за социално осигуряване 4,326 3,495 3,950 5,487 6,624 6,613 4,564 8,894 10,093
Задължения за данъци 1,667 5,013 3,200 3,046 2,408 2,406 938 6,368 5,949
Други текущи задължения 2,490 2,693 2,132 3,830 4,590 4,590 1,151 4,858 5,142
  153,948 221,855 236,473 275,674 283,977 283,720 116,908 315,495 314,156
ОБЩО ПАСИВИ 236,255 254,537 277,911 310,776 354,348 354,177 165,393 377,987 367,998
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 475,877  540,158 625,190 676,588 745,418 746,292 571,917 835,627 859,221
Привлечен капитал / Собствен капитал 0.729 0.635 0.566 0.595 0.691 0.690 0.334 0.534 0.420
Debt / Equity 0.496 0.471 0.445 0.459 0.475 0.475 0.202 0.452 0.411
Текущи активи / Текущи задължения 1.595 1.397 1.525 1.387 1.376 1.381 3.651 1.376 1.409
(Текущи активи - Материални запаси) / Текущи задължения 0.906 0.896 1.053 0.930 0.915 0.916 2.317 0.859 0.862
Паричен поток оперативна дейност / Общо пасиви -0.013 0.127 0.255 0.169 0.016 0.149 0.228 0.178 (0.187)

Паричен поток

BGN '000200820092010201120122013201420152016
Парични потоци от оперативна дейност                
Постъпления от клиенти 506,622 541,842 797,849 745,198 765,780 856,285 963,409 1,002,450 906,890
Плащания на доставчици (430,279) (419,045) (626,887) (582,449) (644,714) (677,942) (774,750) (786,997) (819,238)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване (46,214) (46,638) (51,699) (60,996) (65,759) (70,594) (76,081) (76,275) (81,499)
Платени данъци (без данъци върху печалбата) (25,287) (34,911) (35,302) (39,578) (42,809) (46,936) (58,627) (62,297) (62,780)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) 9,310 2,481 4,283 7,419 12,480 8,705 5,406 5,889 4,478
Платени данъци върху печалбата (3,199) (3,525) (7,545) (7,190) (7,964) (6,747) (8,005) (3,287) (5,551)
Възстановени данъци върху печалбата - 1,215 - - 1,311 - 15 -
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства (9,233) (7,492) (8,488) (8,473) (7,874) (7,429) (7,704) (7,537) (7,188)
Курсови разлики, нетно (922) (702) (446) (198) (960) (963) (3,425) (1,926) (543)
Други постъпления/(плащания), нетно (3,846) (908) (995) (1,356) (2,447) (3,088) (2,570) (2,725) (3,337)
Нетни парични потоци от оперативна дейност (3,048) 32,317 70,770 52,377 5,733 52,602 37,653 67,310 (68,768)
Парични потоци от инвестиционна дейност                
Покупки на имоти, машини и оборудване (30,378) (6,266) (15,717) (39,227) (61,982) (35,960) (23,737) (17,792) (14,217)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване 3,032 167 163 520 244 427 4,106 439 733
Покупки на нематериални активи (2,008) (841) (582) (1,739) (1,450) (990) (2,336) (4,794) (4,010)
Покупки на инвестиционни имоти - - - -              - - (1,005) - -
Покупки на инвестиции на разположение и за продажба  (10,877) (1,526) (1,394) (1,895) (3,389) (2,169) (2,886) (2,109) (2,194)
Постъпления от продажба на инвестиции на разположение и за продажба 1,410 195 1,085 804 26 4,934 482 581 2,543
Постъпления от дивиденти от инвестиции на разположение и за продажба - - - 80 167 206 59 8 56
(Платени)/получени парични средства при придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства (7,108) 192 (16,555) (7,674) (134) (3,146) (7) (15,604) (6,110)
Плащания за придобиване на дялове в смесени дружества, нетно от получени парични средства - - - - (294) (494) - - -
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества - - - - (583) (1,033) (8,135) (8,135) (2,531)
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращо участие (2,960) (391) 1,633 476 1,144 3,814 (2,826) (2,826) (21,935)
Постъпления от дивиденти от инвестиции в дъщерни дружества 2,370 592 - - (24) - 6,274 7,831 -
Предоставени заеми на свързани предприятия (15,712) (18,619) (46,779) (80,615) (17,223) (15,153) (18,635) (13,390) (1,903)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия 19,709 3,999 23,402 61,476 18,945 22,192 12,305 25,902 20,274
Предоставени заеми на други предприятия (7,169) (2,346) (125) (1,526) (1,388) (1,719) (1,025) (3,215) (1,187)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия 13,188 94 1,044 1,605 1,256 1,706 864 1,965 741
Получени лихви по предоставени заеми 85 923 1,723 4,161 4,847 2,453 3,715 2,796 2,486
Получени лихви по срочни депозити  - 166 - 203 - - - - -
Постъпления от дивиденти, свързани с инвестиции 798 85 106 80 - - - - -
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност (35,620) (23,576) (51,996) (64,506) (59,838) (24,995) (27,426) (32,899) (6,862)
Парични потоци от финансова дейност                
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно 65,609 11,725 143,302 63,340 49,430 57,550 22,739 23,059 32,201
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (овърдрафт), нетно (35,739) (8,051) (116,841) (49,900) (37,460) (56,723) (14,624) (49,397) (58,790)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми 66,165 158,176 8,323 41,380 45,507 11,689 4,106 4,993 2,694
Изплащане на дългосрочни банкови заеми (74,468) (159,931) (21,141) (33,619) (4,832) (15,147) (10,160) (13,003) (15,838)
Получени заеми от други предприятия 15,799 - - - - 726 483 590 779
Изплащане на заеми на трети лица (12,053) (1,041) - (24) - - (710) (311) (190)
Обратно изкупени собствени акции - - (2,392) (6,740) (2,131) (5,964) (1,264) (448) (852)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение (1,081) (1,036) (381) (1,239) (1,578) (2,606) (1,661) (1,208) (2,304)
Изплатени дивиденти (7,124) (1,199) (924) (12,814) (11,672) (10,942) (8,811) (10) (12,085)
Получени дарения от публични дружества - - - 904 1,906 3,786 (11,769) (3,983) -
Плащания по финансов лизинг (439) (503) (494) (1,133) (958) (1,498) (95) (69) (2,212)
Инфлационен ефект от монетарни позиции - 295 - (860) - - - - -
Нетни парични потоци от/ (използвани във) финансова дейност 11,958 (1,565) 9,452 155 38,212 (16,274) (11,535) (36,596) 74,855
Ефект от преизчисления при свръхинфлационни икономики - - - (860) (575) (484) - - -
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти (26,710) 7,176 28,226 (12,834) (16,468) 10,840 (1,308) (2,185) (775)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 36,376 9,667 16,843 45,069 32,235 15,767 26,607 25,299 23,114
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 9,666 16,843 45,069 32,235 15,767 26,607 25,299 23,114 22,339

Capex

консолидиран201120122013201420152016Total
BGN '000
Земя  40,754     42,012     44,281     43,664      47,340 48,676  N/A 
Сгради 86,030     85,552     127,351     123,345      127,131 134,303  N/A 
Капиталови инвестиции           -      
*изграждане на нови производствени помещения 27,844     56,353     295     3,256     10,898 1,029 99,675   
*реновации 2,834     775     588     1,368     3,186 3,694 12,445
*съоражения 1,376     20,271     846     3,514     24 487 26,518   
*авансови плащяния за: 4,171     4,332     5,290     4,345     3,372 723 22,233   
 **съоражения и машини           -      
**строителство           -      
*други 242     215     776     136     238 88 1,695 
*биологични активи           -