Приходи от продажби за месец януари 2019 г.

“Софарма“ АД уведомява, че за месец януари 2019 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 1% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 13% ръст на продажбите за износ и 15% спад на продажбите за вътрешен пазар.

Български

Участието на ЗУПФ „Алианц България“ в капитала на „Софарма“ АД достигна над 5%

“Софарма“ АД уведомява, че на 30.01.2019 г. в дружеството постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от ЗУПФ „Алианц България“  за придобиване на акции от капитала на „Софарма“ АД, в следствие на което дяловото участие на ЗУПФ „Алианц България“  в капитала на „Софарма” АД преминава границата от 5 % и достига до 5.09%.

Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 23.01.2019 година.

Български

Страници