Акционери

Акциите на "Софарма" АД се търгуват на:

  • "Българска Фондова Борса – София" АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на "Софарма" АД към 30 Ноември 2023 г. е както следва:

Акционерна струкура на "Софарма" АД   
"Донев инвестмънтс холдинг" АД 39.59%
"Телекомплект инвест" АД 15.57%
д.и.н. Огнян Донев 8.99%
Други физически лица 5.79%
Други юридически лица 22.06%
"Софарма" АД (обратно изкупени акции) 8.00%