Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.202031.12.201931.12.201831.12.201731.12.2016
Средносрочна и дългосрочна финансова задлъжнялост 84,160 82,672 43,610 52,476 28,506
Краткосрочна финансова задлъжнялост 242,060 268,111 282,173 229,317 201,457
Парични средства и еквиваленти 25,293 27,362 25,582 22,614        22,339
Нетна финансова задлъжнялост 400,190 386,670 300,201 259,179 207,624
Капитал, принадлежащ на акционерите на "Софарма" АД                  553,269                  556,431                  475,560                  469,883                  457,490
Неконтролиращо участие                    13,326                    19,341                    32,969                    33,227                    33,733
Общо собствен капитал 566,595 575,772 508,529 503,110 491,223
Нетна финансова задлъжнялост / Общо собствен капитал 0.59 0.52 0.59 0.52 0.42
Нетен дълг/ EBITDA 4,3 4,68 4,15 3,01 2,82