Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.202231.12.202131.12.2020
Общо дългов капитал 283 295 330 622 425 329
Заеми от банки 195 872 269 766 321 020
Задължения по лизинг и факторинг 87 423 60 856 104 309
Парични средства и еквиваленти 19 635 37 717 25 139
Нетна финансова задлъжнялост 268 979
292 905 400 190
Капитал, принадлежащ на акционерите на "Софарма" АД               704 658              646 975                   553 269
Неконтролиращо участие               11 976
              11 893                  13 326
Общо собствен капитал 716 634 658 868 566 595
Нетна финансова задлъжнялост / Общо собствен капитал 38% 44% 71%
Нетен дълг/ EBITDA 1,92 2,51 4,33