Strona główna > Press > Powiadomienie o warunkach i trybie wypłaty dywidendy

Powiadomienie o warunkach i trybie wypłaty dywidendy

14 Wrzesień 2018

Sopharma S.A. (3JR: GPW w Sofii („БФБ – София“), SPH: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) informuje o decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sopharma S.A., które odbyło się w dniu 14.09.2018 roku, odnośnie rodzaju i wysokości 6-miesięcznej dywidendy oraz o warunkach jej wypłaty:

Walne Zgromadzenie zaakceptowało propozycję Rady Dyrektorskiej dooknać wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,05 lewa / pięć stotinek / na akcję.

Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane w rejestrze Centralnego Depozytariusza S.A. jako akcjonariusze na 14. dzień po odbyciu się posiedzenia Walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym to posiedzeniu zatwierdzono półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku i podjęto decyzję o podziale zysku, a mianowicie – przed dniem 28 września 2018 r..

Zgodnie z Regulaminem Centralnego Depozytariusza S.A. dywidenda wypłacana będzie w następujący sposób: akcjonariuszom posiadających otwarte konta klienckie u pośredników inwestycyjnych -  za pośrednictwem odpowiedniego pośrednika inwestycyjnego; dla akcjonariuszy nie posiadających kont u pośredników inwestycyjnych - za pośrednictwem oddziałów Eurobank EFG Bułgaria S.A. / Postbank / (“Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/) w kraju.

Spółka powinna wypłacić należną dywidendę w ciągu 60 dni po dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Dzień rozpoczęcia wypłaty dywidendy oraz łączna kwota dywidendy zostaną ogłoszone oddzielnie.