Каталог > Press > Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

Уведомление относно условията и реда за изплащане на дивидента

14 Септември 2018

“Софарма“ АД Ви уведомява за решението на Извънредното Общо събрание на акционерите на „Софарма“ АД,  проведено на 14.09.2018 г., относно вида и размера на 6-месечния дивидент и условията и реда за неговото изплащане:

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 0.05 лв. /пет стотинки/ на акция.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет 6-месечният финансов отчет за периода 1 януари-30 юни 2018 година и е взето решение за разпределение на печалбата, а именно - 28-ми септември 2018 година.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща  както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки - при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.

Дружеството следва да изплати дивидента в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание, като началната дата за изплащане на дивидента и общата сума на дивидента ще бъдат обявени допълнително.