Каталог > Инвеститори > Годишен Отчет 2018

Годишен Отчет 2018

Писмо до Акционерите

Mr. Donev

Уважаеми акционери, скъпи приятели,

Измина една година на равносметка – в навечерието на 85 годишнината си погледнахме назад, за да се радваме на успехите си, да благодарим на хората, с които ги постигнахме и да празнуваме с всички, с които искаме да делим и своето бъдеще. Благодаря и на вас за всичко споделено!

Горди сме, че отново бяхме сред пионерите с две знакови инициативи – разпределихме акции сред всичките си служители според техния стаж и съответно принос към успехите на компанията и раздадохме за първи път междинен дивидент. Получихме подкрепа от акционерите си и за двете инициативи, а това винаги е било важно за нас потвърждение, че правим правилните стъпки.

Групата Софарма извървя нелек път на интеграция на новопридобитите дружества Лековит в Сърбия и верига аптеки Фармастор в България, както и на влятото в майката дружество Унифарм.

След изключително силната 2017 година запазихме темповете на растеж на консолидираните приходи от продажби, но забавихме тези на нетната печалба. При постигане на синергия с новопридобитите и вляти дружества очакваме и оптимизиране на оперативните и нетни резултати през следващите две години и постигане на съотношения по-близки до тези от 2017 година.

Надяваме се на вашата подкрепа и доверие!

д.и.н. Огнян Донев

Основни Финансови Резултати

Показатели31.12.2018
BGN '000
31.12.2017
BGN '000
промяна%
Приходи от продажби 1,179,143 1,017,105 15.9%
Обезценка и амортизация (EBITDA) 72,278 85,944 16.7%
Оперативна печалба 39,143 55,836 29.9%
Нетна печалба 30,637 45,772 -33.1%

Показатели31.12.2018
BGN '000 
31.12.2017
BGN '000 
Промяна %
Нетекущи (дълготрайни) активи 480,688 468,369 2.6%
Текущи активи 529,915 512,364 3.4%
Собствен Капитал 508,529 503,110 1.1%
Нетекущи Пасиви 69,175 80,061 -13.6%
Текущи Пасиви 432,899 397,562 8.9%

Съотношения31.12.201831.12.2017
EBITDA/Приходи от продажби 6.1% 8.4%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 3.3% 5.5%
Нетна печалба/Приходи от продажби 2.6% 4.5%
Привлечен капитал/Собствен капитал 0.99 0.95
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 4.1x 3.0x

Значителни Събития

23 Февруари

Проведе се извънредно Общо събрание на акционерите

15 Юни

Проведе се редовно Общо събрание на акционерите и се взе решение за разпределяне на бонус акции сред всички служители по случай 85-годишнината на “Софарма” АД

1 Август

Проведе се извънредно Общо събрание на акционерите и се взе решение за Преобразуване чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД

14 Септември

Проведе се извънредно Общо събрание на акционерите и се взе решение за първото изплащане на междинен дивидент

23 Октомври

Повече от 10 хиляди служители, партньори и приятели празнуваха 85-годишнината на “Софарма” АД в зала Арена Армеец, гр. София

16 Ноември

Проведе се Годишна среща с инвеститорите с мениджмънта на “Софарма” АД и “Софарма Трейдинг” АД и посещение на Регионален дистрибуционен център на “Софарма Трейдинг” АД автоматизиран със системата KNAPP

Ян.
Февр.
Март
Апр.
Май
Юни
Юли
Авг.
Септ.
Окт.
Ноем.
Дек.

Нови Развития и Продукти

2.jpg

Нови Продукти

с маркетингови оторизации за периода януари – декември 2017г. Бяха издадени маркетингови оторизации за три нови продукта.

АМЛОДИПИН таблети 5 мг

АМЛОДИПИН таблети 10 мг

ДОПОРИЗОН маз

3.jpg

Очаквани през 2018

От три до шест нови продукта се очаква да бъдат внедрени до края на 2018г.

4.jpg
5.jpg

 Развитие

Над 30 производствени процеса и технологии са в трансфер, валидиране и оптимизиране. Провежда се фармацевтична разработка за 4 нови за дружеството продукта и една активна субстанция.

30

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСА

4

НОВИ ПРОДУКТИ

Чужди пазари
Усилията са насочени към задържане и увеличение на дяла на компанията на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и развитие на присъствие в други държави (САЩ, Централна и Източна Европа и Кавказ).
Нови продукти
Последователно се пускат нови фармацевтични продукти на всички пазари, на които Компанията продава своите продукти с цел да се разшири нейното портфолио.
Естествено развитие
Развива се естествено в избрани нови пазари, за да се превърне в силен регионален играч със стабилни, географски разнообразни приходи.
Оптимизиране на производствения капацитет
Модернизират се основните производствени обекти и се конструират нови, за да се увеличи производственият капацитет.
Вътре-групова интеграция
Допълнително консолидиране и интегриране на Групата, за да се оптимизира структурата й на разходи, да се контролира изцяло производствената верига и да се възползват от потенциалните полезни взаимодействия.