Каталог > Инвеститори > Сравнение с подобни фирми

Сравнение с подобни фирми

Софарма може да се сравни с други фирми в Европа. По-долу е едно сравнение между различните основни компании, което подчертава тяхните резултати от дейността на база на годишни консолидирани, одитирани данни за 2016г.

Индикатор
(BGN '000) 
Софарма KRKA
(Словения)
Alkaloid**
(Македония)
Richter Gedeon
(Унгария)
Pharmastandard*
(Русия)
Stada
(Германия)
Продажби 877,085 600,473 264,117 199,245 649,455 1,094
EBITDA 73,656 166,696  50 30,539 464,996 185
Оперативната печалба 44,951 62,600 27,214 27,925 469,697 91
Нетна печалба 54,902 55,453 23,308 34,268 370,817 91
Капиталови разходи 17,718   60   97
Нетекущите активи 416,599 530,755 173,218 257,656 923,699 996,786
Текущи активи 442,622 446,588 164,103 158,473 1,937,383 762,286
Собствен капитал 491,223 738,532 268,914 467,258 1,900,997 535,376
Нетекущите пасиви 53,842 58,959 2,154 21,879 13,439 763,723
Текущи пасиви 314,156 179,853 14,013 45,613 946,630 459,972

*exchange rate of RUB/BGN as at 31.12.2015 is 40.698693                       
**data from the consolidated statemments for the fourth quarter