Каталог > Инвеститори > Сравнение с подобни фирми

Сравнение с подобни фирми

Софарма може да се сравни с други фирми в Европа. По-долу е едно сравнение между различните основни компании, което подчертава тяхните резултати от дейността на база на годишни консолидирани, одитирани данни за 2015г.

Индикатор
(BGN '000) 
Софарма KRKA
(Словения)
Alkaloid**
(Македония)
Richter Gedeon
(Унгария)
Pharmastandard*
(Русия)
Stada
(Германия)
Продажби 874,984 2,277,773 250,347 2,306,706 1,159,618 4,136,833
EBITDA 62,766 599,935  36,852 623,818 447,92 737,543
Оперативната печалба 36,440 390,059 24,883 426,567 309,002 437,603
Нетна печалба 22,600 309,383 21,236 344,422 342,298 229,155
Капиталови разходи 33,284 187,543   210,252   346,182
Нетекущите активи 401,484 1,929,618 145,844 2,722,084 639,142 3,974,851
Текущи активи 434,141 1,608,877 157,214 1,957,579 1,390,938 2,454,774
Собствен капитал 457,638 2,749,866 244,308 3,876,362 1,361,924 1,992,072
Нетекущите пасиви 62,492 217,062 2,383 355,237 9,830 2,508,503
Текущи пасиви 315,495 571,568 56,367 448,063 658,326 1,929,051

*exchange rate of RUB/BGN as at 31.12.2015 is 40.698693                       
**data from the consolidated statemments for the fourth quarter