Каталог > Press > Общо събрание на акционерите на 20.06.2014

Общо събрание на акционерите на 20.06.2014

16 Юни 2014

Обръщаме внимание на всички акционери на „Софарма“ АД, че свиканото от Съвета на директорите Редовно Общо събрание на акционерите на 20.06.2014 година от 11:00 часа ще се проведе в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, етаж 3. Регистрацията започва от 9:30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител. С оглед техническото обезпечаване на Общото събрание на акционерите, копия от всички пълномощни следва да бъдат представени в дружеството на хартиен носител или в електроенен вариант най-късно до края на работния ден предхождащ датата на провеждане на Общото събрание, а именно 17.00 ч. на 19 юни, 2014 г.