Акционери

Ацкиите на Софарма АД се търгуват на

  • Българска Фондова Борса – София АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на Софарма АД към 30 юни 2018 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.29%
Телекомплект инвест АД 20.41%
Ромфарм къмпани ООД 6.03%
Физически лица 7.27%
Други юридически лица 34.22%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.78%