Акционери

Ацкиите на Софарма АД се търгуват на

  • Българска Фондова Борса – София АД
  • Варшавска Фондова Борса

Акционерната структура на Софарма АД към 30 ноември 2018 г. е както следва:

Акционерна структура на Софарма АД  
Донев инвестмънтс холдинг АД 25.34%
Телекомплект инвест АД 20.41%
Ромфарм къмпани ООД 6.03%
Физически лица 7.58%
Други юридически лица 34.08%
Софарма АД (обратно изкупени акции) 6.56%