Каталог > Press > Оповестяване на дялово участие

Оповестяване на дялово участие

7 Февруари 2014

Уведомяваме Ви, че на 07.02.2014 год. в „Софарма” АД постъпи Уведомление за разкриване на дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК от „Ромфарм Компани“ ООД за покупка на 4 230 000 броя акции, представляващи 3.20 %, с която сделка дяловото участието на „Ромфарм Компани“ ООД в капитала на „Софарма” АД достигна до 17,60%. Датата на регистрация на сделката в Централен депозитар АД е 06.02.2014 година.