Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.201631.12.2015
Средносрочена и дългосрочна финансова задлъжнялост 28,506 40,833
Краткосрочна финансова задлъжнялост 201,457 206,637
Парични средства и еквиваленти        22,339 23,114
Нетна финансова задлъжнялост 207,624 224,356
Капитал, принадлежащ на акционарите на "Софарма" АД 457,490 405,891
Неконтролиращо участие 33,733 51,749
Общо собствен капитал 491,223 457,640
Нетна финансова задлъжнялост / Общо собствен капитал 0.42 0.49
Нетна финансова задлъжнялост/ EBITDA 2.82 3.57