Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.201531.12.2014
Нетна средносрочена и дългосрочна финансова задлъжнялост 45,826 47,923
Нетна краткосрочна финансова задлъжнялост 200,614 228,132
Паричните средства и еквиваленти        23,918 26,822
Нетна финансова задлъжнялост 222,522 249,233
Група нетни активи 402,481 371,329
Малцинствените участия 52,057 60,308
Нетни активи 350,424 311,021
Финансова задлъжнялост / нетни активи 0.64 0.80
Финансова задлъжнялост/ EBITDA 3.71 3.67