Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.1831.12.201731.12.2016
Средносрочна и дългосрочна финансова задлъжнялост 52,476 28,506
Краткосрочна финансова задлъжнялост 229,317 201,457
Парични средства и еквиваленти 24.129 22,614        22,339
Нетна финансова задлъжнялост 300,201 259,179 207,624
Капитал, принадлежащ на акционарите на "Софарма" АД 467,630 469,883 457,490
Неконтролиращо участие 32,532 33,227 33,733
Общо собствен капитал 508,529 503,110 491,223
Нетна финансова задлъжнялост / Общо собствен капитал 0.52 0.42
Нетна финансова задлъжнялост/ EBITDA 0,53 3.01 2.82