Каталог > Инвеститори > Информация за дълга

Информация за дълга

Финансова структура
BGN '00031.12.201731.12.201631.12.2015
Средносрочна и дългосрочна финансова задлъжнялост 52,476 28,506 40,833
Краткосрочна финансова задлъжнялост 229,317 201,457 206,637
Парични средства и еквиваленти 22,614        22,339 23,114
Нетна финансова задлъжнялост 259,179 207,624 224,356
Капитал, принадлежащ на акционарите на "Софарма" АД 469,883 457,490 405,891
Неконтролиращо участие 33,227 33,733 51,749
Общо собствен капитал 503,110 491,223 457,640
Нетна финансова задлъжнялост / Общо собствен капитал 0.52 0.42 0.49
Нетна финансова задлъжнялост/ EBITDA 3.01 2.82 3.57