Каталог > Press > До Комисия за финансов надзор Управление “Надзор на инвестиционната дейност"

До Комисия за финансов надзор Управление “Надзор на инвестиционната дейност"

5 Февруари 2015

До Комисия за финансов надзор

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” ул. “Шар планина” № 33, гр. София

„Българска фондова борса–София” АД ул. “Три уши” № 10, гр. София

Изх. № 191-00-42 от 05.02.2015 г.Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ 

От “СОФАРМА” АД, гр. София, ул. “Илиенско шосе” № 16, вписано z Търговския регистър на СГС по ф.д.№ 19359/91 год., представлявано от Изпълнителен директор д.и.н. Огнян Иванов Донев 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

На основание чл. 100к., ал. 1, от ЗППЦК Ви уведомяваме, че за месец януари 2015 година „СОФАРМА” АД реализира спад в продажбите си с 43% спрямо същия месец на предходната година. Волатилността на рублата наложи актуализация на цените на продуктите предназначени за руския пазар, поради което дружеството ограничи износа си към Русия през периода. Считаме, че това забавяне в началото на годината ще бъде наваксано през първото тримесечие. 

Общо, продажбите за износ бележат спад от 61%, докато продажбите за вътрешен пазар нарастват с 11%. 

С уважение, 

Пелагия Виячева

/ДВИ, „Софарма” АД/

download