Каталог > Press > Договор за преобразуване

Договор за преобразуване

8 Октомври 2015

Уведомяваме Ви, че на 30.09.2015 год. между „СОФАРМА” АД, гр. София, ЕИК 831902088, наричано по-долу "Приемащо дружество" и „МОМИНА КРЕПОСТ” АД, гр. Велико Търново, ул. ”Магистрална” № 23, ЕИК 104055543, наричано по-долу "Преобразуващо се дружество" е подписан Договор за преобразуване чрез вливане в съответствие с изискванията на чл. 262д и сл. от Търговския закон в резултат на което цялото имущество на „Момина крепост” АД ще премине към „Софарма” АД и последното ще стане негов правоприемник. „Момина крепост” АД ще се прекрати без ликвидация. На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Договорът за вливане, както и докладите на управителните органи на участващите в преобразуването дружества по чл. 262и от Търговския закон и доклада на проверителя по чл. 262м от ТЗ са подадени за и подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. Съгласно подписания договор, във връзка с осъществяване на вливането ще бъде извършено прехвърляне на акции на приемащото дружество „Софарма” АД, собственост на приемащото дружество, които да бъдат разпределени между акционерите на преобразуващото се дружество “Момина Крепост” АД (с изключение на акционера „Софарма” АД). Капиталът на приемащото дружество „Софарма” АД няма да бъде увеличаван чрез издаване на нови обикновени поименни безналични акции. Срещу всяка една своя акция от „Момина крепост” АД всеки акционер на дружеството на основание чл. 261б, ап. 1 от Търговския закон ще придобие 0.655675 акции от капитала на „Софарма” АД. Това съотношение, както и всички останали документи свързани с преобразуването предстои да бъдат разгледани от КФН.