Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

30 Август 2012

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 23 Август 2012 до и включително 29 Август 2012 Дружеството изкупи обратно 10111 собствени акции представляващи 0.0077% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 24700.46 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.44. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Намерението на дружеството е да използва тези акции в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат вляти в Дружеството. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3186059, представляващи 2.41% от акционерния капитал на Дружеството.