Каталог > Press > Информация за собствени акции

Информация за собствени акции

8 Август 2012

Съветът на директорите на Софарма АД (“Дружеството”) информира, че от 02 Август 2012 до и включително 08 Август 2012 Дружеството изкупи обратно 4266 собствени акции представляващи 0.00323% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 10025.00 на БФБ – София АД. Средната цена на изкупуване е BGN 2.35. Акциите бяха изкупени въз основа на решение на Общото събрание от 23.06.2010 година. Намерението на дружеството е да използва тези акции в бъдеще, за да обезщети акционери на дружества, които се цели да бъдат вляти в Дружеството. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 3162098, представляващи 2.395% от акционерния капитал на Дружеството.