Каталог > Press > Изплащането на дивидента

Изплащането на дивидента

27 Юли 2016

Уведомяваме Ви, че Софарма АД ще започне изплащането на дивидента за 2015 год. на 03.08.2016 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 01.07.2016 год.

В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД /Пощенска банка/ в страната.

Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.07лв. /седем стотинки/ на акция. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0.0665 лв.