Каталог > Press > Изплащането на дивиденти

Изплащането на дивиденти

22 Август 2012

На основание чл. 100к., ал. 1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Софарма АД ще започне изплащането на дивидента за 2011 год. на 31.08.2012 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към 13.07.2012 год. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционери без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на “Юробанк и Еф Джи - България” АД/Пощенска банка/ в страната. Брутния дивидент, гласуван на Общото събрание на акционерите е по 0.07лв. /седем стотинки/ на акция.