Каталог > Press > Извънредно Общо събрание на акционерите

Извънредно Общо събрание на акционерите

2 Ноември 2012

Уведомяваме Ви, че извънредното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 01.11.2012 год. в гр. София, ул. ”Илиенско шосе” № 16 взе следното решение: „Изменя условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции, определени с решение, взето по точка четиринадесета от дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2010 г. и изменени с решение на Извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.11.2011 г., както следва: обратното изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при спазване особените изисквания на ТЗ и ЗППЦК, да се осъществява при следните условия: обем на обратно изкупените собствени акции - до 10 % от общия брой акции, издадени от дружеството, но не повече от 3% за една календарна година; срок на извършване на изкупуването - не по-дълъг от 5 (пет) години; минимална цена на обратното изкупуване – 2,10 лева; максималната цена на обратното изкупуване в размер на 5,50 лева за брой акция, определена с решението на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 23.06.2010 г. се запазва без промяна.“