Каталог > Press > Решения на Съвета на директорите на акционерите на Софарма АД

Решения на Съвета на директорите на акционерите на Софарма АД

19 Юни 2015

На основание чл. 117, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 27, ал.5 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, проведено на 19.06.2015 год. в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 бяха взети следните решения: 1. Приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2014 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: нетната печалба за 2014 год. е в размер на 26 532 491,96 лева /двадесет и шест милиона петстотин тридесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 96 ст./. Неразпределената печалба от предишни периоди е в размер на 2 620 712,71 лева / два милиона шестстотин и двадесет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 71 ст./. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 29 153 204.67 лева /двадесет и девет милиона сто петдесет и три хиляди двеста и четири лева и 67 ст./. След заделяне на 10 % за задължителен резерв, представляващ 2 915 320.46 лева /два милиона деветстотин и петнадесет хиляди триста и двадесет лева и 46 ст./, останалата сума в размер на 26 237 884.21 лева /двадесет и шест милиона двеста тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева и 21 ст./ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Да не се разпределя дивидент на акционерите. 2. Избира одиторското предприятие „АФА” ООД, със седалище в гр.София, ул.”Оборище” № 38, като регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет. 3. Приемане на решение по чл.24, ал.3, буква „Б” от Устава на дружеството на Изпълнителния директор на дружеството да бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% /един процент/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г. съгласно приетия Годишен финансов отчет. 4. Приема решение 2 % /два процента/ от размера на печалбата, реализирана през 2014 г., да бъде разпределена между членовете на висшия мениджърски екип на дружеството при спазване изискванията на чл.26а, т.12 от Устава на дружеството.