Каталог > Press > Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество

Сключена сделка от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК изискваща предварително одобрение от публичното дружество

9 Юни 2023

София, България, 9 юни 2023 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК и във връзка с чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, “Софарма“ АД уведомява, че след отправено искане към компанията майка публично дружество „Софарма“ АД от дъщерното дружество „Фармалогистика“ АД и дадено съгласие от Съветa на директорите от 06.06.2023 година, днес дъщерното дружество сключи следната сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК:

 

  1. 1.       „Фармалогистика” АД, ЕИК 130959211, като наемодател, сключи договор за отдаване под наем на обособен инвестиционен имот с адрес гр. София, бул. Рожен № 16, с обща наемна площ 2 985.25 кв.м. за месечна наемна цена 17 190 (седемнадесет  хиляди и сто и деветдесет) лева без ДДС за срок от 3 /три/ години на „Софпринт Груп” АД, ЕИК 175413277.

 

А) Участие на заинтересовани лица:

Цветанка Златева и Борис Борисов са членове на Съвета на директорите на „Фармалогистика“ АД и на „Софпринт Груп“ АД – основание за заинтересованост по чл. 114, ал. 7, т. 3 ЗППЦК.

 

Б) Стойност на сделката:

Пазарната цена на отдаваното под наем имущество е определена съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител по чл. 5 от Закона за независимите. Съгласно така изготвената пазарна оценка, наемната месечна пазарна цена на оценявания недвижим имот е 17 190 лева без ДДС.

 

В) Преценка за приложимост на условията по чл. 114, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК:

Стойността на описаната сделка надвишава прага по чл. 114, ал. 3, т. 1 б. б) от ЗППЦК, поради което е необходимо предварително одобрение от компанията майка публично дружество.

Г) Преценка за приложимост на чл. 114 ал.6 от ЗППЦК:

По отношение на тази сделка не е налице хипотезата на чл. 114 ал. 6 от ЗППЦК.