Каталог > Press > Сливане на Момина крепост АД

Сливане на Момина крепост АД

23 Септември 2015

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на свое заседание от 18.09.2015 год. взе решение за започване на процедура по преобразуване на „СОФАРМА” АД, гр. София, ЕИК 831902088 при условията и по реда на глава ХVI от Търговския закон и чл. 122 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което да бъде осъществено чрез вливане в „СОФАРМА” АД на „МОМИНА КРЕПОСТ” АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104055543, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. “Магистрална” № 23 и избира инвестиционен посредник „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 за консултант, във връзка с осъществяване на процедура по преобразуване.