Каталог > Press > Съобщение

Съобщение

10 Август 2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

От „Софарма“ АД,  ЕИК 831902088, гр. София, бул. „Илиенско шосе“ № 16

Лице за контакти: инж. Янко Димитров Ангелов – упълномощен представител на „Софарма“ АД,

тел. 088 8210145; ел. поща (е-mail): teraconsult@mail.bg

Адрес за кореспонденция: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 7

           

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВАM заинтересованите физически и юридически лица  за инвестиционното  предложение на „Софарма“ АД:  

 

„Преустройство и промяна на предназначението на цех за производство на лейкопластири, находящ се сграда с идентификатор 65334.301.16.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на концентрати за хемодиализа, производство на козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло), вторична опаковка на лекарства и хранителни продукти и едноетажна пристройка към нея за инсталационни нужди".

 

Характеристика на инвестиционното предложение(ИП):

1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение е за изменение на съществуваща производствена дейност чрез преместване на:

- производство на концентрати за хемодиализа (медицински изделия) от  „Софарма“ АД, завод „Дървеница“, гр. София към „Софарма“ АД, завод ЗМПТТФ, гр. Сандански, разрешени за производство от SGS Belgium сертификат № BG 20 / 87915. Тъй като медицинските изделия се разрешават за производство от нотифицирани органи от ЕС,  сертификатите се представят в ИАЛ за уведомление (представен е сертификат в ИАЛ с писмо вх. № ИАЛ 109 -77 от 18.03. 2019 година).

- производство за козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло) от съществуваща производствена сграда  в „Софарма“ АД - завод ЗМПТТФ, гр. Сандански. Издадено e становище с изх. № 2534 - 1 от 03.07.2012 година от РИОСВ при изграждане на съществуващия цех, който в момента е в експлоатация.   

вторична опаковка на лекарства и хранителни добавки – преместване на вторичната опаковка от съществуваща производствена сграда за производство на лекарствени продукти и хранителни добавки в сграда  в „Софарма“ АД - завод ЗМПТТФ, гр. Сандански.

Фирмата притежава разрешение за производство /внос/ на лекарствени продукти, издадено то ИАЛ с №  BG / MIA - 0137 и удостоверение за регистрация на обект за  производство на хранителни добавки № 29 / 22.07.2011 година, издадено от ОДБХ - гр. Благоевград.

 

Имотът, собственост на „Медика“ АД е описан в акт за държавна собственост № 2404 от 29.01.1996 година като дворно място с площ 118 000 кв.м, който след заповед за деактуване № ДИ – 130 от 17.05.2001 година на областния управител е бил основание за съставяне на нотариален акт за констатиране право на собственост на недвижим имот № 19, том II, рег. 1916, дело № 194 от 05.06.2001 година, вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 654 от 05.06.2001 година, което впоследствие след влизането в сила на КККР на гр. Сандански, одобрена със заповед № РД -18 – 80 от 21.12.2009 година на изпълнителния директор на АГКК е образувало имот 65334.301.2618.

През 2011 година със заповед АБ – 126 от 17.10.2011 година на кмета на община Сандански за одобряване на ПУП – ПРЗ от имот 65334.301.2618 са образувани три имота:

          -65334.301.2621 -  УПИ V с отреждане за „Търговски център на Кауфланд“ със собственик „Кауфланд България“ ЕООД

         -65334.301.2622 - УПИ XL -2622  в зона за „Обществено обслужване“ с предишен собственик „МЕДИКА“ АД

          -65334.301.2618 - в зона Пп с предишен собственик „МЕДИКА“ АД

         Поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 е с площ 93 611 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, в зона Пп на основание ПУП – ПРЗ за УПИ I, II, III, IV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII,  XXXVIII и XXXIХ, одобрени съответно със заповед № 5 от 06.02.2002 година, заповед № АБ – 67 от 25.05.2010 година и заповед № АБ – 18 от 27.03.2015 година на кмета на община Сандански. Достъпът до имота е от съществуващ, граничещ с него път (второстепенна улица) - имот с идентификатор 65334.301.44 ( стар 65334.301.2618 ) по КККР на гр. Сандански.

         Към настоящия момент в имота има построени следните сгради и съоръжения, които се ползват по предназначение от новия собственик „СОФАРМА“ АД:

 

1. ЦЕХ ЛЕЙКОПЛАСТИРИ  - масивна сграда на 2 етажа със ЗП 2025 кв.м и РЗП 3305 кв.м.

2. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОТОВИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ - метална конструкция на 1 етаж и частичен 2 ри с площ от 1820.92 кв.м. и РЗП 2057.00 кв.м

3. СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ и ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ - метална конструкция на 1 етаж с площ 1298.80 кв.м  

4.  ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ - метална конструкция на 1 етаж с площ от 3294 кв.м

5.  СКЛАД МЕХАНИЗИРАН - масивна сграда на 1 етаж и частичен 2 ри с РЗП 2880 кв.м 

6.  СКЛАД ЗА МАШИНИ - масивна сграда на 1 етаж с площ 760 кв.м

7.  СКЛАД ЗА ПАМУК - метална конструкция на 1 етаж с площ 1452 кв.м

8.  АВТОГАРАЖ – масивна сграда на 1 етаж с площ 320 кв.м

9.  ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - масивна сграда на 1 етаж с площ от 135 кв.м

10. ЦЕХ ЗА ТЕЧНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ - метална конструкция на 1 етаж с площ 467.25 кв.м.

11. ПАРОКОТЕЛНО ЕВРОМЕД - масивна сграда, на 1 етаж с площ 18.87 кв.м.

12. ЛАБОРАТОРЕН БЛОК метална конструкция на 1 етаж с площ 720 кв.м.

13. ТРАФОПОСТ към „Цех за лейкопластири“ – масивна сграда на 1 етаж в УПИ XXIV с площ 156 кв.м

14. ТРАФОПОСТ – масивна сграда на 1 етаж в УПИ IV с площ 28 кв.м

15. СКЛАД и КОТЕЛНО в масивна сграда на 1 етаж в УПИ IV с площ 382 кв.м

16. СКЛАД в УПИ IV - масивна сграда на 2 етажа с РЗП 1137 кв.м

17. КОМПРЕСОРНО - масивна сграда на 1 етаж в УПИ ХV с площ 18 кв.м

18. ХЛОРАТОРНО - масивна сграда на 1 етаж в УПИ ХV с площ 22 кв.м

19. ПОМПЕНА СТАНЦИЯ – масивна сграда на 1 етаж в УПИ XIX  с площ 123 кв.м

20. КПП №1 – масивна сграда на 1 етаж в УПИ XVII с площ 27 кв

21. КПП №2 - масивна сграда на 1 етаж в УПИ XVI с площ 6 кв.м 

22. КАНТАР - масивна сграда на 1 етаж в  УПИ XXI с площ 9 кв.м 

23. ГАЗОВО СТОПАНСТВО в УПИ I и УПИ XI

 

Сградата, предмет на преустройството към момента представлява „Цех за производство на лейкопластири“ в съществуваща двуетажна производствена сграда с идентификатор 65334.301.16.1 ( стар 65334.301.2618.46) по КККР на гр. Сандански с административно – битова част и се намира в УПИ XXIV - производствен терен по одобрен ПУП със заповед № 5 от 06.02.2002 година и заповед № АБ – 67 от 25.05.2010 година на кмета на община Сандански в зона Пп с отреждане на УПИ XXIV за „Цех за лейкопластири“, Промишлена зона на гр. Сандански, местност „Хано“, община Сандански. Предвижда се да бъде преустроена по – голямата част от площта на цеха за лейкопластири - 2228м2,а останалите помещения– съществуващи офиси и санитарно битови запазват предназначението си.

Преустройството и промяната на предназначението за новото промишлено производство ще използва изцяло наличната към момента база. Предвижда се и изграждане на едноетажна пристройка към съществуващата сграда. В пристройката ще бъдат разположени следните помещения в съответствие с изискванията на новото предназначение: пречиствателна станция за производствени отпадни води с обем 3м3, компресорно помещение, парокотелно и помещение за съхранение на бутилки с въглероден диоксид, от които ще се поддава към реакторите в пом.5 за насищане на разтворите с въглeроден диоксид. Средно месечно се предвижда разход на 4 бутилки по 30 кг. Дневно ще се съхраняват до 2 бутилки.

В имота има изградени и площадки за паркиране. Изпълнени са противопожарни пътища в имота в съответствие с изискванията на Наредба № Iз – 1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Наличната база напълно удовлетворява изискванията за реализиране на новото производство. В съществуващата сграда ще бъде направена съвременна организация на производствения процес, като функционалните връзки между отделните зони ще отговарят на всички Европейски и световни норми за този вид производство.

Електрозахранването на сградата е съществуващо и се осъществява от съществуващ трафопост с идентификатор 65334.301.16.2 ( стар 65334.301.2618.45) по КККР на гр. Сандански към „Цеха за лейкопластири“ в същия имот, собственост на възложителя. Новото предназначение на цеха не предвижда допълнителни мощности от ел. енергия и мощността ще бъде в рамките на съществуващата такава. За възможността за ползване на ел. енергия, възложителят има сключен договор за предоставяне на електрическа енергия от 26.09.2017 година между „Софарма“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Водоснабдяването за питейно - битови и производствени нужди за сградата е осъществено от съществуващата водопроводната мрежа на площадката, собственост на възложителя и няма необходимост от изграждане на нова такава, а отпадъчните битови води са включени в градската канализационна мрежа и също не налагат изграждане на нови канализационни отклонения. Горепосоченото е видно от:

- Становище изх. № 821 / 14.07.2020 година на „УВЕКС” ЕООД, че за преустройство и промяна предназначението на „Цех за лейкопластири“ с административно – битова част в „Цех за производство на концентрати за хемодиализа, козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло) и вторична опаковка на лекарства и хранителни добавки“ има съществуващо захранване с вода за питейно – битови и технологични нужди и включване към съществуваща площадкова канализация за отвеждане на битови отпадни води от имота на  „Софарма“ АД - имот с идентификатор 65334.301.16 ( стар 65334.301.2618 ) по КККР на гр. Сандански и

- Договор за отвеждане на производствени отпадни води след пречистване № 2 / 10.02.2020 година и допълнително споразумение (анекс) от 14.07.2020 година между „Софарма“ АД и „УВЕКС“ ЕООД за преустройство и промяна предназначението на „Цех за лейкопластири“ с административно – битова част в „Цех за производство на концентрати за хемодиализа, козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло) и вторична опаковка на лекарства и хранителни добавки“

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

І. Описание на основните процеси, капацитет.

Предвижда се да бъде преустроена по - голямата площ на цеха за лейкопластири 2228м2, като бъде разделена на няколко производствени зони по двата етажа, според приложените технологични схеми – 2бр.

 

На ПЪРВИ етаж на кота +0,00м от сградата се предвижда изграждане на две производствени зони със съответните санитарно – битови помещения за персонала:

 

-ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА 1 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОНЦЕНТРАТИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА

Основния технологичен процес се състои в изготвяне на концентрирани водни разтвори на неорганични соли в подходящо оборудване, филтруване и пълнене в пластмасови опаковки от 5 литра.

Разтворите са два вида и включват следните изходни материали:

-Натриев хидроген карбонат;

-Пречистена вода.

-Въглероден диоксид – чрез барботиране за довеждане на рН до 7,6 -7,8

-Натриев хлорид;

-Калиев хлорид;

-Калциев хлорид дихидрат;

-Магнезиев хлорид хексахидрат;

-Ледена оцетна киселина;

-Глюкоза монохидрат;

-Пречистена вода.

Тъй като киселите бикарбонатни разтвора са няколко вида, описаните изходни суровини за тях са едни и същи, но варират количествата, в зависимост от конкретния продукт.

Предвижда се производствен капацитет от 30 000 опаковки х 5 литра на месец, разпределени както следва:

-Основен бикарбонатен разтвор за хемодиализа - 10 000 опаковки х 5 литра на месец

-Кисел бикарбонатен разтвор за хемодиализа -  20 000 опаковки х 5 литра на месец

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА 2 - ПРОИЗВОДСТВО НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ – ШАМПОАНИ И ЛОСИОНИ ЗА КОСА И ТЯЛО

Основният технологичен процес се състои в смесване на изходни суровини, разрешени за влагане в козметични продукти, в подходящо оборудване и последваща опаковка във флакони.

Основните изходни суровини, които се използват са:

-Натриев лаурил етерсулфат;

-Кокоамидпропил бетаин;

-Натриев хлорид

-Лимонена киселина;

-Растителни екстракти;

-Перметрин  - производство на шампоани за Украйна съгласно разрешение № 602 – 123 -20 - 3 / 19060 от 27.04.2018 година;

-Консерванти, аромати;

-Пречистена  вода

Предвижда се производствен капацитет от 70 000 опаковки на месец.

 

Освен производствените зони на ПЪРВИ ЕТАЖ кота +0,00м се предвиждат и следните помещения:

  1. 1.   Складови помещения:

- складови помещения за съхранение на изходни суровини за производство на концентрати за хемодиализа и готов продукт.

- складови помещения за съхранение на дневни количества изходни суровини и готов продукт за производство на козметични продукти;

- складово помещение с асансьор за подаване на дневни количества опаковъчни материали и продукт за опаковка към втори етаж  и изваждане на дневно произведен готов продукт от втори етаж

-отделни обособени  складови помещения за съхранение на архив на фирмата, канцеларски материали и работно облекло, резервни части

2. Помещения за персонала, обслужващ инфраструктурата  (чистачки, градинари) – съблекални и санитарно - битови помещения, стая за почивка, помещение за съхранение на градински инвентар.

 

ВТОРИЯТ ЕТАЖ на сградата е разделен на две полунива: кота +3.50м  и кота +4,85м

На ВТОРИ ЕТАЖ на кота +3.50м се предвиждат разполагане на офиси за технолози, персонал по поддръжка на цеха и персонал за инпроцес контрол.

На ВТОРИ ЕТАЖ на кота +4,85м се предвижда изграждане на производствена зона за вторична опаковка на лекарства и хранителни добавки със съответните санитарно – битови помещения за персонала и съществуващи офиси:

 

1. Производствена зона за опаковка на лекарствени продукти и хранителни добавки.

Производствения процес включва:

- вторична опаковка на лекарствени продукти (опаковка в кутии с листовка на първично опаковани лекарствени продукти) и съответно кодиране на партиден и стерилизационен номер и срок на годност върху вторичната опаковка;

- първична опаковка на хранителни добавки (таблетки и капсули) в пластмасови бурканчета или опаковка на блистери  с хранителни добавки в кутии. Кодиране на партиден номер и срок на годност върху опаковката.

Предвижда се производствен капацитет от 100 000 оп/месец.

2. Санитарно - битови помещения за производствения персонал работещ в производствените участъци на първи и втори етаж.

Предвижда  се съществуващите помещения -  съблекални, бани и тоалетни, съответно за жени  и мъже да бъдат ремонтирани и реновирани.

3. Офиси за административно - управленски персонал на завода.

Предвижда се изграждане на офиси, заседателни зали, стая за почивка и санитарни помещения.

 

ІІ. Обща използвана площ – 2378,60 м2

ПЪРВИ ЕТАЖ НА КОТА +0,00м С ОБЩО ИЗПОЛЗВАНА ПЛОЩ – 1630 м2:

- ЗОНА 1 - производство на концентрати за хемодиализа. Включва следните  основни помещения – за изготвяне на разтвори, за пълнене и помещения за хигиенизиране, складове за съхранение на изходни материали и готов продукт.

- ЗОНА 2 - производство на козметични продукти – шампоани и лосиони за коса и тяло. Включва следните основни помещения  - за изготвяне на козметични продукти, за разфасовка и опаковка, помещения за хигиенизиране, складове за съхранение на дневно необходими количества изходни суровини, склад за дневно произведен готов продукт.

- съблекални за преминаване от неквалифицирана зона към производствени помещения с клас на чистота ISO 8 съгласно стандарт  ISO14 644: 2019,  тоалетни, съответно за жени и мъже, общи части – стълбища и коридори – ОБЩО 1630 м2

- Съществуващи санитарни помещения за персонала – съблекални,  тоалетни, съответно за жени и мъже, архив и склад работно облекло – 399 м2.

 

ВТОРИ ЕТАЖ НА КОТИ +3.50м и +4,85м С ОБЩО ИЗПОЛЗВАНА ПЛОЩ- 598 м2:

- ЗОНА за вторична опаковка на лекарства и хранителни добавки – 221 м2. Включва следните  основни помещения : помещение за вторична опаковка на хранителни добавки, помещение за вторична  опаковка на лекарствени продукти, помещение за кодиране и сериализация на лекарствени продукти, помещения за съхранение на дневни количества изходни материали и готов продукт. Товарен асансьор от първи към втори етаж.

- Санитарно битови помещения за персонала – съблекални, бани, тоалетни, съответно за жени и мъже – 153 м2.

- Нови офиси и общи части – стълбища и коридори – 224 м2

 

- Съществуващи офиси – 689 м2

 

ЕДНОЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С ПЛОЩ - 150,60 м2 :

- пречиствателна станция за опасни води с обем 3м3 – 17,24 м2

- помещение за съхранение на бутилки с въглероден диоксид – 17,9 м2

- компресорно помещение – 17,24м2

- парокотелно -  91,72 м2

 

ІІІ. Необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности

При преустройство на съществуващата сграда се предвижда използване на съществуващите, собственост на възложителя вътрешни пътища, електропровод с трафопост, водопроводна и канализационна система на площадката и няма необходимост от изграждане на нови такива.

Не се предвиждат изкопни работи и използване на взрив.

Отоплението на производствения цех ще се осъществи с природен газ. В новопроектирано котелно помещение в пристройката до сградата се предвижда да бъде монтиран котел с топлинна мощност  390 kW.  Собственикът -  „СОФАРМА“ АД притежава собствено газово стопанство, захранено от разпределителната мрежа на „Арес Газ“ ЕАД, преминаваща в близост до имота на базата на сключен договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа  № 201400031 от 21.03.2014 година между „АРЕС ГАЗ“ ЕАД и „СОФАРМА“ АД. Присъединяването на имота към градската газоразпределителна мрежа е въведено в редовна експлоатация с разрешение за ползване № СТ – 05 – 1844 / 17.10.2013 година на ДНСК за „Газификация на гр. Сандански“ – Газоразпределителни газопроводи и газопроводни отклонения II етап. Газовото стопанство също е въведено в редовна експлоатация с разрешение за ползване № СТ – 05 - 710 / 24.01.2009 година на ДНСК за „Газово стопанство, газопроводи, парово стопанство цех „Евромед“ и парово стопанство цех „Фармамедика“.

Предвидено е да се монтира климатично оборудване, съдържащо флуорсъдържащ парников газ R410 А с прогнозно количество 50 кг.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване /разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, освен съществуващата производствена дейност на площадката. Реализирането на изменението на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии. Необходимо е издаване на разрешение за строеж от Главният архитект на Община Сандански.

 

4. Местоположение:

-  населено място: гр. Сандански, обл. Благоевградска

-  община: Сандански

-  квартал:

-  номер на поземлен имот: цеха за производство на лейкопластири, представляващ съществуваща двуетажна производствена сграда с идентификатор 65334.301.16.1 е разположен в имот с идентификатор 65334.301.16 ( стар 65334.301.2618) по КККР на гр. Сандански, (УПИ XXIV - производствен терен по одобрен ПУП със заповед № 5 от 06.02.2002 година и заповед № АБ – 67 от 25.05.2010 година на кмета на община Сандански в зона Пп с отреждане за „Цех за лейкопластири“, Промишлена зона на гр. Сандански, местност „Хано“, община Сандански)

-   собственост: частна,  собственост на възложителя.

- близост до или засягане на защитени територии: Обектът на инвестиционното предложение не засяга, не е в близост и няма да оказва въздействие на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: Не се засягат територии за опазване на обектите на културното наследство.

- очаквано трансгранично въздействие: Реализирането на изменението на инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Не се налага промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството няма да се добиват природни ресурси. Ще се ползват строителни материали от съществуващи бази за строителни материали и изделия, и материали, закупени от търговската мрежа. За новите дейности ще се използва съществуващата площадкова водопроводна система за снабдяване с питейна вода за промишлени и битови нужди.

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма да има приоритетни и/или опасни вещества, при които да се осъществява или да е възможен контакт с води.

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: неблагоприятни въздействие върху въздуха ще има от:

По време на строителството

Извършването на изкопни и насипни работи и извозването на суха земна  маса - ще се образуват  незначителни количества неорганизирани прахови емисии, които ще се отлагат в близост до източниците. Прогнозата е и при най - неблагоприятни условия запрашаването на въздуха да не надвишава:

За ФПЧ 10 <50 mg/m3/24h; 40 mg/m3 /1календарна година

За ФПЧ 2,5<25 mg/m3 /1календарна година

-Отделяне на отработените газове от строителната техника, твърди неизгорели частици от горивата, прах и неприятни миризми

-При извършване на заваръчни дейности

Ще бъдат предприети мерки за ограничаването на отделянето на прахови емисии във въздуха: При извършване на земни  ще се извършва оросяване с вода на работната зона.

По време на експлоатацията:

Ще се ползва въглероден диоксид за барботиране на разтворите – клас на чистота, средномесечно количество – 4 бутилки.

Производството и опаковка на продуктите не е съпроводено с отделяне на неприятни миризми и не се очаква отделяне на неприятни миризми и прах в околната среда. Предвидено е тези процеси да се извършват в отделни помещения, снабдени с  локална аспирация и филтрираща система. За всички работни помещения се предвижда инсталиране на климатична и вентилационна система за кондициониране и пречистване на въздуха.

Предвижда се поддържане на клас на чистота на въздуха ISO 8, съгласно ISO 14 644-1:2015 за помещенията за опаковка на концентрирани разтвори за хемодиализа. За всички останали помещения ще се поддържа клас на чистота съгласно Federal standard 209 - E ( FDA).

Котелното с топлинна мощност  390 kW  е на гориво природен газ, което осигурява постигане на възможно най-ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При правилно управление на горивния процес не се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух в района.

Няма да има дейности, създаващи високи нива на шум. Прогнозните нива на шума ще са до 55dB през деня, 50dB вечер и 45dB нощем.

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството:

-Производствени отпадъци:

             -смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; количество: около 4 м3 (7 тона)

            код : 17.01.07;  количество: около 2 м3 (4 тона) желязо и стомана

            код : 17.04.05;  количество: около 0,5 тона: опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

            код 15 01 10*; количество: 0,05 тона

-Битови отпадъци по време на строителството:

            код: 20.03.01 количество: 2 м3 (1 тон)

 

За управление на дейностите със строителните отпадъци ще се изготви „План за управление на строителните отпадъци” (ПУСО), в съответствие с изискванията на чл. 11 от ЗУО и „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали”(Д.в. бр. 98/2017г.)

            

отпадъци, генерирани по време на експлоатацията

-Производствени отпадъци ( неопасни ): формират се основно от опаковка на изходните суровини– хартиени и пластмасови опаковки, като и за двата има одобрени листове за класификация на отпадъка и сключен договор № 587 / 2018 от 14.12.2018 година с фирма „Унитрейд Благоевград“ ЕООД

Годишните количества, които се очаква да се генерират по кодове са:

-       Код 150101 – хартиени и картонени опаковки – 5 тона/год.

-       Код 150102 – пластмасови опаковки – 3 тона/год.

 

-Производствени отпадъци ( опасни ): формират се технологични отпадъци при производството на концентрирани разтвори за хемодиализа и козметични продукти. За тях има одобрени работни листове за класификация  на отпадъка и сключен договор за тяхното предаване и унищожаване № 108 / 20.02.2020 година с фирма „ЕКОМАКС“ ООД. 

-       Код 150110* - опаковки съдържащи остатъци от опасни химически вещества или замърсени с опасни химически вещества – 2 тона

-       Код 160303* - неорганични  отпадъци, съдържащи опасни вещества – 1 тон/год.

-       Код 160305* - органични отпадъци, съдържащи опасни вещества – 1 тон/год.

 

предвиждания за тяхното третиране:

Неопасните отпадъци се съхраняват в склад за неопасни отпадъци и се предават за рециклиране съгласно сключен договор  № 108 / 20.02.2020 година с фирма „ЕКОМАКС“ ООД – оторизирана за такава дейност.

Опасните отпадъци се съхраняват в склад за съхранение на опасни отпадъци и се предават за унищожаване на основание на сключен договор  от 29.01.2019 година с фирма „ЕКОМАКС“ ООД – оторизирана за такава дейност.  

 

-Битови отпадъци: Няма да се генерират допълнителни количества битови отпадъци, тъй като не се предвижда увеличение на персонала спрямо съществуващото в цеха за лейкопластири.

предвиждания за тяхното третиране: Битовите отпадъци ще се депонират по общия ред за общината на депо за ТБО от фирма с разрешително за дейности с такива отпадъци.

 

9. Отпадъчни води:

Очаквани количества и тип отпадъчни води:

-Условно чисти – получени в резултат на производство на пречистена вода и охлаждане на оборудването за производство на концентрирани разтвори и козметични продукти. Средното количество за денонощие е 20 м3 за денонощие.

-Химически замърсени отпадни води –  получават се при измиване на производственото оборудване. Предвижда се средно количество за денонощие общо  около  1,5 м3. Потоците са:

-Отпадни води от измиване на оборудване за производство на концентрирани хемодиализни разтвори – съдържат следи от Натриев, калциев и магнезиев хрорид, ледена оцетна киселина и глюкоза. Не съдържат неразтворени вещества. рН на измивните води от 3,0 до 7,5.

-Отпадни води  от измиване на оборудване за производство на козметични продукти – съдържат следи от козметичните продукти (респективно суровини за производството им -  Натриев лаурил етерсулфат, Кокоамидпропил бетаин, Натриев хлорид, Лимонена киселина, Растителни екстракти, Перметрин, Консерванти, аромати и др.). Не се съдържат неразтворени вещества. рН на измивните води средно 7,5.

Не се се генерират отпадни води от опаковка на лекарствени продукти и хранителни добавки , тъй като се касае за първично опаковани продукти и опаковане във вторична опаковка.

Предвижда се отделна канализация за отвеждане на химически замърсените производствените отпадъчни води от измиването на оборудването в локално пречиствателно съоръжение извън сградата, където след необходимото третиране и контрол на рН да се отвеждат към канализационната мрежа на фирмата и оттам в градския колектор. Качеството на заустваните пречистени води ще е съобразно с показателите в  договор № 2 / 10.02.2020 година и допълнително споразумение (анекс) от 14.07.2020 година между „Софарма“ АД и „УВЕКС“ ЕООД. Отпадъчните води са малки по количество и с ниско замърсяване, с отклонение от нормите само по показател рН. Най-вероятно след усредняване в пречиствателното съоръжение няма да има необходимост на кореркция на рН.

            Съгласно приложеното „Становище изх. № 821 / 14.07.2020 година на „УВЕКС” ЕООД” за преустройство и промяна предназначението на „Цех за лейкопластири“ с административно – битова част в „Цех за производство на концентрати за хемодиализа, козметични продукти (шампоани и лосиони за коса и тяло) и вторична опаковка на лекарства и хранителни добавки“ има съществуващо захранване с вода за питейно – битови и технологични нужди и включване към съществуваща площадкова канализация за отвеждане на отпадъчнитре води от имота на  „Софарма“ АД - имот с идентификатор 65334.301.16 ( стар 65334.301.2618 ) по КККР на гр. Сандански. Не е необходима нова канализация за заустване на отпадъчните води.                     

 

Битови отпадни води – няма да има промяня, тъй като не се предвижда увеличаване на персонала спрямо съществуващото в  цех за лейкопластири.

 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието /съоръжението:

Няма опасни химически вещества,  съгласно приложение 1 към ЗООС, които да бъдат налични на площадката.

 

 

Дата: 10.08.2020 година                                                        Пълномощник: .......................................

                                                                                                                              (инж. Янко Ангелов)