Каталог > Press > Съобщение от РИОСВ-Благоевград

Съобщение от РИОСВ-Благоевград

23 Септември 2020

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА

От „Софарма“ АД,  ЕИК 831902088, гр. София, бул. „Илиенско шосе“ № 16

Лице за контакти: инж. Янко Димитров Ангелов – упълномощен представител на „Софарма“ АД, 

тел. 088 8210145; ел. поща (е-mail): teraconsult@mail.bg

Адрес за кореспонденция: гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 7

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) УВЕДОМЯВАM заинтересованите физически и юридически лица  за инвестиционното  предложение на „Софарма“ АД:  „Разширение на съществуваща производствена дейност с добавяне на производство на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос - лекарствени продукти в съществуващ цех за течни лекарствени продукти, находящ се в сграда с идентификатор 65334.301.2618.76, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2618 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

Характеристика на инвестиционното предложение(ИП):

1. Резюме на предложението.

Сградата – „Цех за течни лекарствени продукти“ е въведена в редовна експлоатация с разрешение за ползване № СТ – 05 - 130 / 22.01.2013 година на ДНСК – София. 

За сградата от РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. № 2534 – 1 / 03.07.2012 година със заключение, че за реализираното инвестиционното намерение не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава II от Наредбата за ОС. 

„Софарма“ АД предвижда да разшири асортимента на произвежданите течни лекарствени форми в съществуващия цех за течни лекарствени продукти към Завод за медицински продукти, твърди и течни форми (ЗМПТТФ), гр. Сандански. 

Разширението предвижда  преместване на  съществуващо производството на  разтвори за перорални приложение и капки от завод „Дървеница“, „Софарма“ АД, гр. София в гр. Сандански. 

Разширението на съществуващото производство ще използва изцяло наличната към момента база. Не се предвижда изграждане на нови сгради или пристрояване на нови помещения към съществуващата, както и преустройване на помещения.

В имота има изградена техническа инфраструктура – водопровод, канализация, елпроводи, пътища, площадки за паркиране.

 Наличната база напълно удовлетворява изискванията за разширяване на производство. В съществуващата сграда ще бъде съхранена съвременната организация на производствения процес, като функционалните връзки между отделните зони ще отговарят на всички Европейски и световни норми за този вид производство.

Не се налага промяна на съществуващите електрозахранване, водоснабдяване и канализация.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура.

І. Описание на основните процеси, капацитет.

Не се предвижда преустройство и промяна предназначение на помещения на „Цех за течни лекарствени форми“, както и типа на производственото оборудване.  

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА 

Производството на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос и течни лекарствени форми (шампоан) ще се извършва в съществуващите помещения, на кампаниен принцип, т.е. по едно и също време ще се изготвя и пълни в опаковка само един  вид продукт.

Основния технологичен процес на добавените продукти  се състои от изготвяне на разтвори в подходящо оборудване, филтруване и пълнене в пластмасови опаковки. Напълнените опаковки се етикетират, опаковат в кутия и след това в  транспортна опаковка (кашон).

Разтворите включват следните основни изходни материали – Витамин А, Витамин Д, Метамизол натрий, Нитрофурал, Феназон:, Тетракаинов хидрохлорид, Тилидинов хидрохлорид, Лидокаинов хидрохлорид,  Слънчогледово масло, Пречистена вода. 

Предвижда се разширяване на  производствения  капацитет с 60 000 опаковки на разтвори за перорално приложение и капки за уши/нос и намаляване на капацитета на производство на течни лекарствени продукти – шампоани със 300 000 опаковки годишно.

Предвижда се промяна на част от оборудването, свързана с промяна на капацитета,  без да се променя типа на оборудването.

Наличната производствена сграда и помещенията в нея,  напълно удовлетворяват изискванията за разширяване на производство. 

В съществуващата сграда ще бъде съхранена организацията на производствения процес и съответствието и с Европейските и световни норми за този вид производство.

Не се налага промяна на електрозахранването, водоснабдяването и съществуваща канализация.

Тъй като не се предвижда увеличаване на персонала, не се предвижда промяна на  санитарно - битови помещения. 

Не се предвижда промяна или преустройство  на помещенията за съхранение на изходни суровини и опаковъчни материали. 

ІІ. Обща използвана площ

Не се предвижда промяна на използваната площ - 467.25 кв.м. 

ІІІ. Необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности

1. При  разширението на производството с нови продукти,  се предвижда използване на съществуващите, собственост на възложителя съоръжения и инфраструктура и няма необходимост от изграждане на нови такива.

2. Не се предвиждат изкопни работи и използване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване /разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, освен съществуващата производствена дейност на площадката. Реализирането на изменението на инвестиционното предложение ще се осъществи в рамките на имота и не се предвижда развитие, засягащо съседни или други територии. Не е необходимо  издаване на разрешение за строеж от Главният архитект на Община Сандански, разширението на инвестиционното намерение попада в обхвата на чл.151 от ЗУТ – без разрешение за строеж.

4. Местоположение:

-  населено място: гр. Сандански, обл. Благоевградска

-  община: Сандански

-  квартал:

-  номер на поземлен имот: имот с идентификатор 65334.301.2618 по КККР на гр. Сандански, (УПИ IV - производствен терен по одобрен ПУП със заповед № 5 от 06.02.2002 година и заповед № АБ – 67 от 25.05.2010 година на кмета на община Сандански в зона Пп с отреждане за „Производствено – складови дейности“, Промишлена зона на гр. Сандански, местност „Хано“, община Сандански)

-   собственост: частна,  собственост на възложителя.

- близост до или засягане на защитени територии: Обектът на инвестиционното предложение не засяга, не е в близост и няма да оказва въздействие на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: Не се засягат територии за опазване на обектите на културното наследство. 

- очаквано трансгранично въздействие: Реализирането на изменението на инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.

- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Не се налага промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Няма да се добиват природни ресурси. 

Предвижда се използването на съществуваща площадкова водопроводна система за снабдяване с питейна вода за промишлени и битови нужди. Не се предвиждат дейности, свързани с ползване на други източници за питейна вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма да има приоритетни и/или опасни вещества, при които да се осъществява или да е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: неблагоприятни въздействие върху въздуха ще има от:

По време на строителството 

Не се предвиждат строителни действия

По време на експлоатацията:

Ще се ползва чист азот за барботиране на разтворите – клас на чистота 99,999%, средномесечно количество – 1 бутилка.

При размерване на изходните суровини се очаква минимално запрашаване  или отделяне на специфични миризми от тях. Тези процеси да се извършват в съществуващо отделно помещение, снабдено с локална аспирация.  

По време на производството и опаковка на продуктите не се очаква отделяне на  специфични и неприятни миризми и прах в помещенията и околната среда. Независимо от това, съществуващите помещения разполагат с климатична  и  вентилационна система за кондициониране и пречистване на въздуха. 

В производствените помещения се поддържа   клас на чистота на въздуха ISO 8, съгласно ISO 14 644-1:2015 

Няма да има дейности, създаващи високи нива на шум. Прогнозните нива на шума ще са до 55dB през деня, 50dB вечер и 45dB нощем.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството: 

Няма да се генерират строителни отпадъци      

отпадъци, генерирани по време на експлоатацията 

Производствени отпадъци: формират се основно от опаковка на изходните суровини – хартиени и пластмасови опаковки, като и за двата  вида има одобрени листове за класификация на отпадъка.

Не се очаква промяна на видовете отпадък и техните количества.

Годишните генерираните  количества отпадъци  по кодове са:

Код 150101 – хартиени и картонени опаковки – 7 тона/год. 

Код 150102 – пластмасови опаковки – 2 тонагод.

Опасни отпадъци: формират се технологични отпадъци от съществуващо и ново производство на течни лекарствени форми, като за тях има одобрени работни листове за класификация  на отпадъка.

Не се очаква промяна по видовете отпадък и техните количества.

Годишно генерираните опасни отпадъци по кодове са:

Код 150110* - опаковки съдържащи остатъци от опасни химически вещества или замърсени с опасни химически вещества – 1 тон/год.

Код 160305* - органични отпадъци, съдържащи опасни вещества – под 1 тонгод.

предвиждания за тяхното третиране: 

Неопасните отпадъци се съхраняват в склад за неопасни отпадъци и се предават за рециклиране съгласно сключен договор № 587 / 14.12.2018 година и анекс към него от 29.10.20219 година с фирма „Унитрейд Благоевград“ ЕООД. 

Опасните отпадъци се съхраняват в склад за съхранение на опасни отпадъци и се предават за унищожаване на основание на сключен договор  за тяхното предаване и унищожаване № 108 / 20.02.2020 година с фирма ЕКОМАКС ООД. 

Битови отпадъци: Няма да се генерират допълнителни количества битови отпадъци, тъй като не се предвижда увеличение на персонала спрямо съществуващия в цеха за течни форми.

предвиждания за тяхното третиране: Битовите отпадъци  се депонират по общия ред за общината на депо за ТБО от фирма с разрешително за дейности с такива отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Очаквани количества и тип отпадъчни води: 

Условно чисти – получени в резултат на производство на пречистена вода от питейна вода. Средното количество за денонощие е непроменено -  4,2 м3 за денонощие.

Предвиден начин за тяхното третиране – не се предвижда, тъй като представлява питейна вода.

Химически замърсени отпадни води –  получават се при измиване на производственото оборудване и употребен инвентар. Съдържат следи от изходните суровини на съществуващото и ново производство.

Не се очаква промяна на  средното количество за  денонощие -  общо  около  1,2 м3.

Не се очаква промяна в показателите и максимално допустими концентрации на веществата в производствените отпадъчни води, изпускани в канализационната мрежа, посочени в Приложение 1 към Договор за отвеждане на отпадни води № 2 /  10.02.2020 година между „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански и „Софарма“ АД

Предвиден начин за тяхното третиране – отвеждане към съществуващо пречиствателно съоръжение, където след неутрализация до рН 7,0 се заустват в градския колектор.

Битови отпадни води – не се предвижда промяна на съществуващата система за битови отпадни води, тъй като не се предвижда увеличаване на персонала. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието /съоръжението:

Няма опасни химически вещества,  съгласно приложение 1 към ЗООС, които да бъдат налични на площадката.

Дата:23.09.2020г.

                                                                                                                             Пълномощник: ............................................

                                                                                                                                                      ( инж. Янко Ангелов )